MONDE­LINGE VRAGEN in Commissie Maat­schappij en Welzijn d.d. 12 oktober ’22


Indiendatum: 12 okt. 2022

MONDELINGE VRAGEN in Commissie Maatschappij en Welzijn d.d. 12 oktober ’22

 1. De algemene informatievoorziening aan laaggeletterden.

Een steeds terugkerende vraag op veel terreinen: hoe bereiken we de laaggeletterden in Heerlen?

Ruim een week geleden was Partij voor de Dieren aanwezig bij Podium Royal voor een bijeenkomst over het thema laaggeletterdheid. Daar werd gesproken over ca. 30.000 laaggeletterden in Heerlen. En… circa 39 instanties! zouden zich bezighouden met het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid.

Daar krijgen alle gemeentes jaarlijks ca. 60 miljoen subsidie voor van het Rijk en van 2020 tot en met 2024 is hiervoor 425 miljoen euro! gereserveerd voor alle gemeentes samen.

En tóch heeft na drie jaar nog steeds een op de drie inwoners in Heerlen en ca. 2,5 miljoen Nederlanders moeite met het lezen van brieven of het invullen van formulieren.

Ook nu met de inkomensondersteuning energiekosten wordt weer geworsteld hoe we alle inwoners bereiken. Op de website van gemeente Heerlen wordt getracht dit aan te gaan met een voorleesicoontje.

Dit is heel fijn voor slechtzienden, echter voor laaggeletterden is dit slechts een deeloplossing aangezien de tekst moeilijk blijft en er geen gebruik wordt gemaakt van beeldend materiaal.

Daarbij is de homepagina van de website van gemeente Heerlen niet voorzien van een voorleesicoontje! Dus daar is al het eerste struikelblok.

De website “plussen minnen” kent helemaal geen voorleesfunctie en is niet ingericht op laaggeletterdheid en ook de nieuwsbrief niet. Ook de website “dat geldt voor mij” heeft geen voorleesfunctie en is niet in eenvoudige taal geschreven (d.w.z. in niveau A1 en A2)

Via de website van de Rijksoverheid werd ik geattendeerd op www.steffie.nl . Dit is het handige digitale hulpje dat is gelanceerd door de nationale ombudsman. Steffie zet websites van onder andere gemeenten volledig om in eenvoudige taal en maakt gebruik van plaatjes en tekst die wordt voorgelezen.

ANTWOORD college: de wethouder stelt voor een memo naar de raad te doen uitgaan met informatie over de suggestie van PvdD hoe met hulp van Srteffie.nl de informatievoorziening aan de doelgroep kunnen verveteren.

 • Partij voor de Dieren vraagt het college willen te onderzoeken en te overwegen om voor al haar zaken gebruik te gaan maken van Steffie.nl om hiermee een derde van de inwoners van Heerlen niet buiten te sluiten in de informatievoorziening en een structurele oplossing te zoeken voor dit probleem.

2. Suïcide preventie centrum

Een brief van het Suïcide preventie centrum van 9 september jongstleden over het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen bij de preventie van Suïcide.

 • Mijn vraag: heeft het college notie heeft genomen van deze brief?
 • En of het college met dit Suïcide preventie centrum in gesprek zal gaan?

ANTWOORD college: Het college zal ingaan op het schrijven van het Suïcide Platform en de raad op de hoogte stellen.

3. Update sociaal domein

 • Onze eerste vraag heeft betrekking op de inzet van aandachtsfunctionarissen voor geweld en kindermishandeling.

Uit een artikel in de Limburger van 29 april 2022 bleek dat met 650 meldingen Heerlen flink boven het gemiddelde van de rest van Limburg uitsteekt.

 • Onze eerste vraag is of deze cijfers kloppen?
 • Zijn er bij het college cijfers bekend waarin is terug te zien dat de inzet van aandachtsfunctionaris op school heeft geleid tot een beter welzijn van kinderen? Bijvoorbeeld door preventie of door het eerder ontdekken van gevallen van huiselijk geweld of kindermishandeling of door een betere begeleiding van gezinnen waarin huiselijk geweld voorkomt?
 • Hoe verklaart het college dat het aantal meldingen in Heerlen flink boven het gemiddelde van Limburg uitsteekt?
 • Zijn bij het college cijfers bekend over huiselijk geweld en kindermishandeling in Heerlen in vergelijking tot het landelijk gemiddelde?
 • Is er ook onderzocht of er verschillen te zien zijn tussen de wijken in Heerlen? En zo ja, worden in wijken met meer gevallen extra maatregelen genomen om gevallen van huiselijk geweld of kindermishandeling te voorkomen?
 • Verder nog een vraag over het kindercollege. Een heel leuk initiatief voor de kinderen die mogen deelnemen! Wel een grote inspanning van Jens om langs alle scholen te gaan.
 • Zou het college kunnen toelichten wat het kindercollege in het afgelopen jaar zoal heeft gedaan?
 • Heeft het kindercollege daadwerkelijk dingen kunnen bereiken? En zijn er adviezen overgenomen?

ANTWOORD college: Voor Jens is de bemoeienis met het kindercollege een aangename taak. De vragen over wat het kindercollege in de afgelopen periode heeft bereikt wordt schriftelijk gereageerd naar de raad.

 • Tot slot een vraag over de Landelijke week tegen eenzaamheid
 • Ook hier weer de vraag hoe de week van de eenzaamheid is gecommuniceerd?
 • Is hierbij ook weer rekening gehouden met laaggeletterdheid?
 • Uit onderzoek is gebleken dat een uurtje kienen eenzaamheid niet verhelpt. Maar dat weerbaarheidstrainingen hier wel bij kunnen helpen. Is het college hiermee bekend? En zo ja, wordt al gebruik gemaakt van weerbaarheidstrainingen bij ouderen zoals bedoeld in het programma Positieve Gezondheid (Machteld Huber – Levanto))

ANTWOORD college: er volgt een schriftelijke reactie op de vragen over eenzaamheid

9. Inkomensondersteuning voor de kosten van energie voor huishoudens

Vragen naar aanleiding van de bijlage raadsvoorstel financiële inkomensondersteuning:

Partij voor de dieren juicht het voorstel toe en heeft twee opmerkingen met betrekking tot de bijlage bij het raadsvoorstel.

Ten eerste over de alinea dierenvoedselbank

Wij begrijpen de complexiteit rondom de armoedeproblematiek op dit moment, dat dit nauwgezetter beoordeeld moet worden om te zien waar de schoen wringt. We hopen dan ook dat het college tot een positief besluit komt om de dierenvoedselbank structureel te gaan ondersteunen zodat de dieren niet de dupe worden van een door mensen veroorzaakte crisis.

 • Graag voegen wij daar de vraag aan toe of er ook gekeken kan worden naar een ruimte voor de opslag voor de dierenvoedselbank? Dit aangezien de opslag en de uitgifte nu allemaal in de woonhuizen van de vrijwilligers plaatsvindt...
 • Tot slot nog een vraag met betrekking tot de alinea van het schoolontbijt.

Fijn te lezen dat de rijksoverheid 100 miljoen wil vrijmaken voor het schoolontbijt.

Klopt het in Heerlen voor een proef met het schoolontbijt gebruik is gemaakt van catering en dat de kosten hiervoor vrij hoog uitvielen?

 • Vraag is of het college de scholen die een schoolontbijt of schoollunch willen gaan aanbieden zou willen aanmoedigen om zelf het brood en beleg in te kopen en de kinderen zelf hun boterhammen te laten smeren. Dus geen gebruik te gaan maken van catering.

Dit in het kader van kostenbesparing, maar ook omdat het zelf smeren van een boterham motorische vaardigheden van het kind ontwikkelt en het zo ook leert welke gezond beleg je allemaal op een boterham kan doen. En zo leert een kind gezond gedrag en is dit een investering in een gezondere toekomstige generatie.

ANTWOORD college: Op de wijze waarop onderwijsinstellingen schoolontbijt of schoollunch regelen heeft de gemeente geen zeggenschap.

Betrokken: Marion Coumans-Keulen

Indiendatum: 12 okt. 2022
Antwoorddatum: 12 okt. 2022

MONDELINGE VRAGEN in Commissie Maatschappij en Welzijn d.d. 12 oktober ’22

 1. De algemene informatievoorziening aan laaggeletterden.

Een steeds terugkerende vraag op veel terreinen: hoe bereiken we de laaggeletterden in Heerlen?

Ruim een week geleden was Partij voor de Dieren aanwezig bij Podium Royal voor een bijeenkomst over het thema laaggeletterdheid. Daar werd gesproken over ca. 30.000 laaggeletterden in Heerlen. En… circa 39 instanties! zouden zich bezighouden met het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid.

Daar krijgen alle gemeentes jaarlijks ca. 60 miljoen subsidie voor van het Rijk en van 2020 tot en met 2024 is hiervoor 425 miljoen euro! gereserveerd voor alle gemeentes samen.

En tóch heeft na drie jaar nog steeds een op de drie inwoners in Heerlen en ca. 2,5 miljoen Nederlanders moeite met het lezen van brieven of het invullen van formulieren.

Ook nu met de inkomensondersteuning energiekosten wordt weer geworsteld hoe we alle inwoners bereiken. Op de website van gemeente Heerlen wordt getracht dit aan te gaan met een voorleesicoontje.

Dit is heel fijn voor slechtzienden, echter voor laaggeletterden is dit slechts een deeloplossing aangezien de tekst moeilijk blijft en er geen gebruik wordt gemaakt van beeldend materiaal.

Daarbij is de homepagina van de website van gemeente Heerlen niet voorzien van een voorleesicoontje! Dus daar is al het eerste struikelblok.

De website “plussen minnen” kent helemaal geen voorleesfunctie en is niet ingericht op laaggeletterdheid en ook de nieuwsbrief niet. Ook de website “dat geldt voor mij” heeft geen voorleesfunctie en is niet in eenvoudige taal geschreven (d.w.z. in niveau A1 en A2)

Via de website van de Rijksoverheid werd ik geattendeerd op www.steffie.nl . Dit is het handige digitale hulpje dat is gelanceerd door de nationale ombudsman. Steffie zet websites van onder andere gemeenten volledig om in eenvoudige taal en maakt gebruik van plaatjes en tekst die wordt voorgelezen.

ANTWOORD college: de wethouder stelt voor een memo naar de raad te doen uitgaan met informatie over de suggestie van PvdD hoe met hulp van Srteffie.nl de informatievoorziening aan de doelgroep kunnen verveteren.

 • Partij voor de Dieren vraagt het college willen te onderzoeken en te overwegen om voor al haar zaken gebruik te gaan maken van Steffie.nl om hiermee een derde van de inwoners van Heerlen niet buiten te sluiten in de informatievoorziening en een structurele oplossing te zoeken voor dit probleem.

2. Suïcide preventie centrum

Een brief van het Suïcide preventie centrum van 9 september jongstleden over het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen bij de preventie van Suïcide.

 • Mijn vraag: heeft het college notie heeft genomen van deze brief?
 • En of het college met dit Suïcide preventie centrum in gesprek zal gaan?

ANTWOORD college: Het college zal ingaan op het schrijven van het Suïcide Platform en de raad op de hoogte stellen.

3. Update sociaal domein

 • Onze eerste vraag heeft betrekking op de inzet van aandachtsfunctionarissen voor geweld en kindermishandeling.

Uit een artikel in de Limburger van 29 april 2022 bleek dat met 650 meldingen Heerlen flink boven het gemiddelde van de rest van Limburg uitsteekt.

 • Onze eerste vraag is of deze cijfers kloppen?
 • Zijn er bij het college cijfers bekend waarin is terug te zien dat de inzet van aandachtsfunctionaris op school heeft geleid tot een beter welzijn van kinderen? Bijvoorbeeld door preventie of door het eerder ontdekken van gevallen van huiselijk geweld of kindermishandeling of door een betere begeleiding van gezinnen waarin huiselijk geweld voorkomt?
 • Hoe verklaart het college dat het aantal meldingen in Heerlen flink boven het gemiddelde van Limburg uitsteekt?
 • Zijn bij het college cijfers bekend over huiselijk geweld en kindermishandeling in Heerlen in vergelijking tot het landelijk gemiddelde?
 • Is er ook onderzocht of er verschillen te zien zijn tussen de wijken in Heerlen? En zo ja, worden in wijken met meer gevallen extra maatregelen genomen om gevallen van huiselijk geweld of kindermishandeling te voorkomen?
 • Verder nog een vraag over het kindercollege. Een heel leuk initiatief voor de kinderen die mogen deelnemen! Wel een grote inspanning van Jens om langs alle scholen te gaan.
 • Zou het college kunnen toelichten wat het kindercollege in het afgelopen jaar zoal heeft gedaan?
 • Heeft het kindercollege daadwerkelijk dingen kunnen bereiken? En zijn er adviezen overgenomen?

ANTWOORD college: Voor Jens is de bemoeienis met het kindercollege een aangename taak. De vragen over wat het kindercollege in de afgelopen periode heeft bereikt wordt schriftelijk gereageerd naar de raad.

Tot slot een vraag over de Landelijke week tegen eenzaamheid

 • Ook hier weer de vraag hoe de week van de eenzaamheid is gecommuniceerd?
 • Is hierbij ook weer rekening gehouden met laaggeletterdheid?
 • Uit onderzoek is gebleken dat een uurtje kienen eenzaamheid niet verhelpt. Maar dat weerbaarheidstrainingen hier wel bij kunnen helpen. Is het college hiermee bekend? En zo ja, wordt al gebruik gemaakt van weerbaarheidstrainingen bij ouderen zoals bedoeld in het programma Positieve Gezondheid (Machteld Huber – Levanto)

ANTWOORD college: er volgt een schriftelijke reactie op de vragen over eenzaamheid

4. Inkomensondersteuning voor de kosten van energie voor huishoudens

Vragen naar aanleiding van de bijlage raadsvoorstel financiële inkomensondersteuning:

Partij voor de dieren juicht het voorstel toe en heeft twee opmerkingen met betrekking tot de bijlage bij het raadsvoorstel.

Ten eerste over de alinea dierenvoedselbank

Wij begrijpen de complexiteit rondom de armoedeproblematiek op dit moment, dat dit nauwgezetter beoordeeld moet worden om te zien waar de schoen wringt. We hopen dan ook dat het college tot een positief besluit komt om de dierenvoedselbank structureel te gaan ondersteunen zodat de dieren niet de dupe worden van een door mensen veroorzaakte crisis.

 • Graag voegen wij daar de vraag aan toe of er ook gekeken kan worden naar een ruimte voor de opslag voor de dierenvoedselbank? Dit aangezien de opslag en de uitgifte nu allemaal in de woonhuizen van de vrijwilligers plaatsvindt..

Tot slot nog een vraag met betrekking tot de alinea van het schoolontbijt.

Fijn te lezen dat de rijksoverheid 100 miljoen wil vrijmaken voor het schoolontbijt.

Klopt het in Heerlen voor een proef met het schoolontbijt gebruik is gemaakt van catering en dat de kosten hiervoor vrij hoog uitvielen?

 • Vraag is of het college de scholen die een schoolontbijt of schoollunch willen gaan aanbieden zou willen aanmoedigen om zelf het brood en beleg in te kopen en de kinderen zelf hun boterhammen te laten smeren. Dus geen gebruik te gaan maken van catering.

Dit in het kader van kostenbesparing, maar ook omdat het zelf smeren van een boterham motorische vaardigheden van het kind ontwikkelt en het zo ook leert welke gezond beleg je allemaal op een boterham kan doen. En zo leert een kind gezond gedrag en is dit een investering in een gezondere toekomstige generatie.

ANTWOORD college: Op de wijze waarop onderwijsinstellingen schoolontbijt of schoollunch regelen heeft de gemeente geen zeggenschap.

Betrokken: Marion Coumans-Keulen

Interessant voor jou

Illegale kinderboerderij Bert’s Animal Verhuur op Kids Weekend ’22 Heerlen

Lees verder

Afschot wasberen Heerlen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer