Kader­brief 2023


22 juni 2022

De meerjarenbegroting in november zal gebaseerd zijn op het coalitieakkoord, zoals dat gebruikelijk is. PvdD wil een aantal punten preciseren of benoemen n.a.v. recente ontwikkelingen.
De dierenwelzijnsnota voor Heerlen is in voorbereiding. Een voor hand liggende actie is het evalueren van de dienstverleningsovereenkomst met de Dierenbescherming en zicht krijgen op de daaruit voortvloeiende kosten. Een punt van aandacht voor de komende begroting.Datzelfde geldt ook voor de overgenomen motie zwerfkatten van PvdD van januari (https://heerlen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-zwerfkatten).


Nederlandse klimaatwetenschappers hebben geen vertrouwen in het beperken van de opwarming van de aarde tot onder de 2 graden, zoals in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken.
Klimaatverandering ondervinden we dagelijks. Dit loopt uiteen van het verlies van biodiversiteit (per uur sterven momenteel 7 soorten uit!), slechte luchtkwaliteit tot stijgende temperaturen.
En wereldwijd lijdt het tot bosbranden, natuurrampen en onvruchtbaar land. Tot nu staat vooral wateroverlast in beeld maar ook hittestress is een niet te onderschatten factor.
Dit alles raakt onmiddellijk aan de leefbaarheid en is van invloed op de volksgezondheid en daarmee een nummer één aandachtspunt.
Met Energietransitie, klimaatadaptatie en een circulair Heerlen moeten we onze verantwoordelijkheid nemen om de opwarming van de aarde beperken. Deze duurzaamheidaspecten komen volop aan bod in het coalitieakkoord en dienen daarmee voldoende budget te krijgen in de begroting van 2023.


Het coalitieakkoord is meermaals de ambitie geuit tot radicaal vergroenen. Vanzelfsprekend hoort hier een passend budget bij.


Het nieuwsbericht van transport schaarste op het elektriciteitsnet en de maximale belastbaarheid van het net heeft ons allen bereikt. Dat betekent dat de energietransitie zou kunnen gaan stagneren. In een schrijven naar minister Jetten is hieromtrent al de noodklok geluid. Oplossingen die in dat schrijven worden aangedragen, zoals peer-to-peer-levering en batterijopslag niet meer via het elektriciteitsnet te laten verlopen, zullen investeringen vragen die ook in de komende begroting mee moeten worden genomen.


Op het gebied van verduurzaming hebben we in Heerlen nog veel stappen te zetten.Er is een inhaalslag nodig bij de isolatie en de energietransitie van bestaande woningen. Daarnaast zullen we vanwege de grondstoffenschaarste en ook de CO2-uitstoot steeds meer gebruik moeten gaan maken van circulaire en biobased materialen zoals hout en Cross Leminated Timber, CLT afgekort. Dit hout, afkomstig uit duurzame bossen met een keurmerk, heeft tijdens de groei CO2 opgeslagen en bij de toepassing in de bouw komt er nauwelijks CO2 vrij in tegenstelling tot cement dat wereldwijd verantwoordelijk is voor 8% van de CO2 uitstoot.Voor al deze duurzame aanpassingen in bestaande en nieuwe woningen kan de Woonwijzerwinkel de inwoners van Heerlen voorzien van een objectief en onafhankelijk advies. Een adviesgesprek kost nu €89,-. Om de gang naar de woonwijzerwinkel te stimuleren en omdat maatregelen als ontstening en afkoppelen van regenwater gemeente Heerlen helpen bij de aanpak van wateroverlast vindt Partij voor de Dieren dat een consult gratis moet zijn. Kosten hiervoor zouden in de begroting van 2023 mee moeten worden genomen.


Tot slot is er ook in het coalitieakkoord overeengekomen dat de burger meer betrokken moet worden met een burgerberaad en een burgerbegroting. Met de kosten die voor de organisatie van zo’n burgerberaad nodig zijn dient ook in de begroting van 2023 rekening te worden gehouden.

Interessant voor jou

Intrekken verordening individuele studietoeslag.

Lees verder

Inkomensondersteuning tegen hoge energieprijzen voor inwoners met een inkomensgrens tot 130%

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer