Motie Jansen/Géron Zwerf­katten


26 januari 2022

De raad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 26 januari 2022

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde;

Overwegende dat:

 • Het college zeer spoedig een nota dierenwelzijn aan de raad zal presenteren;
 • Deze nota slechts een kapstok is die in samenwerking met de raad moet worden ingevuld;
 • Eén van de dierenwelzijnsproblemen in Heerlen de zwerfkatpopulaties betreft;
 • Deze katten vaak lijden aan ziektes welke besmettelijk kunnen zijn voor mensen en dieren;
 • De katten voor overlast zorgen door hun uitwerpselen en door luid te mauwen;
 • Veel van deze katten niet geneutraliseerd zijn en daardoor voor nageslacht blijven zorgen;
 • Een deel van de zwerfkatten bestaat uit niet-gechipte huiskatten;
 • In andere gemeenten samen met de Dierenbescherming deze problemen met goed resultaat aangepakt worden,

  Van mening zijnde dat:

 • De zwerfkattenproblematiek zo spoedig mogelijk moet worden aangepakt, voor het voortplantingsseizoen en het vlooienseizoen beginnen;
 • Met acties niet gewacht hoeft te worden tot de nota dierenwelzijn van het college is ingevuld,

  Verzoekt het college van burgemeester en wethouders mitsdien:

- De volgende acties aan het begin van het voorjaar te initiëren:

o Gemeente Heerlen stelt met De Dierenbescherming een TNR (Trap Neuter Return)-regeling vast;

o Gemeente Heerlen stimuleert via voorlichting aan eigenaren het laten castreren van hun kat en verzorgt castratieacties waarbij minima hun kat gratis kunnen laten castreren;

o Gemeente Heerlen informeert haar inwoners actief dat een vermissing van een huiskat gemeld moet worden bij politie, dierenambulance, stichting Amivedi, mijndieriszoek.nl en Stichting Hart Limburg Zuid;

o Gemeente Heerlen heeft baat bij de registratie van zwerfdieren en ondersteunt de registratie financieel door middel van een subsidie voor dit doel aan de opvangcentra;

o Gemeente Heerlen voorziet in stimulerende voorlichting over het chippen van katten;

o Gemeente Heerlen verleent subsidie aan minima om hun kat(ten) te laten chippen en registreren;

o Gemeente Heerlen dringt bij de Tweede Kamer aan op snelle evaluatie en daarna implementatie van de plicht om katten te chippen en registreren (Er loopt een pilot in Amsterdam en Alphen aan den Rijn);

o Gemeente Heerlen treft een noodvoorziening voor mensen met onvoldoende draagkracht die genoodzaakt zijn om hun kat af te staan aan het asiel en maakt dit bekend op de daarvoor bestemde websites en overige informatiekanalen.

- Voor zover deze acties een financiële regeling betreffen, deze vooralsnog te bekostigen uit de reserve.

En gaat over tot de orde van de dag,

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5147741/een-kat-eerste-gemeenten-beginnen- met-chipplicht

Mariska Jansen en Eliane Géron

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen