Vragen Geron ABP - stop met finan­cieren van de klimaat­crisis!


Indiendatum: 23 okt. 2020

Geacht college,

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat geldstromen moeten worden omge-
bogen zodat ze in lijn kunnen worden gebracht met de klimaatdoelstellingen uit het ak-
koord. Uit analyse van diverse milieuclubs blijkt echter dat de fossiele investeringen van
Nederlands grootste pensioenfonds, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), op
ramkoers liggen met de afspraken uit het klimaatakkoord.[1] Inmiddels is een wereld-
wijde beweging op gang gekomen om de investeringen in fossiele energiebedrijven af
te bouwen. In Nederland wordt deze beweging vertegenwoordigd door Fossielvrij NL.

In het Heerlense coalitieakkoord 2018-2022 wordt ook gesproken van duurzaamheid,
klimaat, zorgvuldig omgaan met leefomgeving, duurzame stad, de voorbeeldrol en de
rol van aanjager etc.

Op 15 juni 2017 voerden enkele leden van Fossielvrij NL een oriënterend gesprek met
de portefeuillehouder over dit onderwerp. Het voorstel was om Heerlen te laten voldoen
aan een drietal voorwaarden om zo de titel fossielvrije gemeente te kunnen voeren.

Ondanks een destijds door de wethouder gedane toezegging is aan dit ge-
sprek geen vervolg gegeven door de gemeente Heerlen; dit in tegenstelling tot
de stad Maastricht die na een vergelijkbaar gesprek wel de nodige stappen
heeft ondernomen.

Vraag 1) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de investeringen van het ABP diametraal tegenover de ambities van het college staan voor wat betreft het streven naar een energie-neutrale gemeente in 2040?

Vraag 2) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat met de investeringen in de fossiele industrie mogelijk ook de pensioenen van ambtenaren van onze gemeente in gevaar zullen komen?

Sinds 2016 hebben diverse gemeenten (Den Haag, Utrecht, Nijmegen, Amsterdam en
Maastricht) in een brief ABP opgeroepen om investeringen in de fossiele industrie te
beëindigen. Ook de Rijksuniversiteit Groningen stuurde reeds een brief naar ABP
waarin ze opriep om het pensioengeld van haar meer dan vijfduizend medewerkers
duurzamer te beleggen.

Vraag 3) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het ABP alleen bij niet-fossiele bedrijven zou moeten beleggen?

Vraag 4) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat iedere keer wanneer een instelling of overheidsorgaan zijn band met de fossiele industrie doorbreekt zichtbaar wordt dat de maatschappelijke steun voor de fossiele industrie afbrokkelt en dat daarmee de macht van deze industrie verder kan worden doorbroken?

Vraag 5) Is het college bereid ABP door middel van een brief te kennen te geven dat de gemeente Heerlen wil dat ABP de beleggingen in kolen-, olie- en gasbedrijven zo snel mogelijk afbouwt en dat de gemeente zich daarmee als werkgever aansluit bij de groeiende groep pensioendeelnemers die willen dat het ABP stopt met investeringen in fossiele energiefondsen?

Indiendatum: 23 okt. 2020
Antwoorddatum: 17 nov. 2020

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 26 oktober 2020 inzake ABP: stop met financieren van de klimaatcrisis! delen wij u het volgende mede.

Vraag 1) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de investeringen van het ABP diametraal tegenover de ambities van het college staan voor wat betreft het streven naar een energie-neutrale gemeente in 2040 ? Los van de enorme gevolgen voor mens, dier en milieu is ook de financiële kant van de investeringen ongewis. Onderzoeksbureau Profundo berekende samen met Both ENDS dat de waarde van de investeringen in fossiele brandstoffondsen tot het dieptepunt op 16 maart tot een dieptepunt van 44% van de waarde van eind 2019 gedaald zijn. De markt herstelde zich deels, maar eind april wadan eind 2019.[4] De risico’s van investeringen in de fossiele industrie worden steeds groter en er is reeds een gapend gat ontstaan tussen ABP’s investeringen en de dekkingsgraad van het pensioenfonds, dat nog maar 88,1 procent is. Tevens is er sprake van een ‘Carbon Bubble’. Experts wijzen erop dat investeringen in fossiele energie op den duur niets meer waard zijn omdat fossiele voorraden op basis van (inter)nationale afspraken in de toekomst niet meer gebruikt mogen worden. Bovendien is de aarzeling van pensioenfondsen om fossiele investeringen in de ban te doen onterecht. RuG economen Bert Scholtens en Auke Plantinga stellen in een wetenschappelijke studie dat pensioenfondsen als ABP zonder problemen afscheid kunnen nemen van beleggingen in de fossiele industrie.

Het ABP werkt met een duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid ( https://www.abp.nl/images/abp-... ). In dit beleid is aangegeven dat men zich richt op investeringen in nieuwe en duurzame energiebronnen. In dat kader onderschrijft men de Sustainable Development Goals (SDG). De gemeente Heerlen heeft zich eveneens bij deze SDG aangesloten. Ook onderschrijft men het Klimaatakkoord en conformeert men zich aan de doelen hiervan. Het beleid van het ABP beschrijft op welke wijze, rekening houdend met de belangen van hun deelnemers en de effecten die dit heeft op de omgeving waarin zij beleggen, hoe zij deze doelen in de tijd bereiken.

Over de wijze waarop hier uitvoering aan wordt gegeven wordt verantwoording afgelegd en gecommuniceerd naar hun achterban en belanghebbenden. Ook voor anderen is via hun publicaties te volgen hoe zij handelen. De doelen van het ABP in hun beleggingsbeleid zijn niet diametraal tegengesteld aan de doelen van de gemeente Heerlen op het gebied van energie-neutraliteit. In de tijd gezien, de gemeente richt zich op 2040 energie-neutraal en het ABP in 2050 op klimaatneutraal, zijn er verschillen. Echter het ABP is wereldwijd actief waardoor het effect van hun handelen groter is.

Vraag 2) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat met de investeringen in de fossiele industrie mogelijk ook de pensioenen van ambtenaren van onze gemeente in gevaar zullen komen?

Bij de uitvoering van het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid geeft het ABP aan dat men de aspecten risico en doelrendement zeer nadrukkelijk volgt en bewaakt. Dit geldt ook voor de investeringen in de fossiele industrie en het afbouwscenario in deze beleggingen dat het ABP volgt. Het College ziet op basis hiervan geen aanleiding om te veronderstellen dat de pensioenen van ambtenaren in gevaar komen.

Vraag 3) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het ABP alleen bij niet- fossiele bedrijven zou moeten beleggen? Sinds 2016 hebben diverse gemeenten (Den Haag, Utrecht, Nijmegen, Amsterdam en Maastricht) in een brief ABP opgeroepen om investeringen in de fossiele industrie te beëindigen. Ook de Rijksuniversiteit Groningen stuurde reeds een brief naar ABP waarin ze opriep om het pensioengeld van haar meer dan vijfduizend medewerkers duurzamer te beleggen.

Wij zijn het eens met het principe dat het gebruik van niet duurzame energiebronnen zou moeten stoppen. Het beleid van het ABP stelt dat men nieuwe beleggingen in bedrijven alleen doet indien deze overtuigend aantonen dat zij de transitie naar duurzame energiebronnen zullen maken. Dit naast het afbouwscenario voor bestaande beleggingen in de fossiele industrie.

Vraag 4) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat iedere keer wanneer een instelling of overheidsorgaan zijn band met de fossiele industrie doorbreekt zichtbaar wordt dat de maatschappelijke steun voor de fossiele industrie afbrokkelt en dat daarmee de macht van deze industrie verder kan worden doorbroken?

Ja.

Vraag 5) Is het college bereid ABP door middel van een brief te kennen te geven dat de gemeente Heerlen wil dat ABP de beleggingen in kolen- olie- en gasbedrijven zo snel mogelijk afbouwt en dat de gemeente zich daarmee als werkgever aansluit bij de groeiende groep pensioendeelnemers die willen dat het ABP stopt met investeringen in fossiele energiefondsen?

Wij hebben kennis genomen van beleggingsbeleid van het ABP en de wijze waarop in dit beleid, rekening houdend met de belangen van anderen, de afbouw van investeringen in fossiele energiefondsen plaats vindt.
Wij vinden dat ABP de weg heeft ingezet om haar beleggingen in fossiele energie af te bouwen en ziet daarom geen aanleiding om op uw verzoek in te gaan.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i.,

L. Schouterden

de locoburgemeester,

P.M.A. van Zutphen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin Gang van zaken rondom gunning Stadsatelier

Lees verder

Schriftelijke vragen Plusquin Functioneren Veilig Thuis en hulpverlening bij huiselijk geweld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer