Schrif­te­lijke vragen Plusquin Gang van zaken rondom gunning Stadsa­telier


Indiendatum: 1 okt. 2020

In het voorjaar is er een informatieve presentatie geweest in de filmzaal van het Glaspaleis, van dhr. Huisman over zijn visie op gevelrenovatie met de inzet van veel vrijwilligers, niet vergezeld overigens van enige financiële onderbouwing.

Kennelijk wel met de mededeling dat kans op veel subsidies was bij fondsen van kunsten. Dat leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1) Is de presentatie van dhr. Huisman inmiddels openbaar? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2) Kunt u de Raad informeren over de voortgang van de genoemde subsidies?

Vraag 3) Welke status kent het College toe aan deze informatieve sessie, en eerdere sessies ten behoeve van het College?

Vraag 4) Heeft er besluitvorming plaatsgevonden tijdens en na deze informatieve bijeenkomst die bedoeld was voor gemeenteraadsleden?

Het College heeft op 17 juli 2020 besloten om dhr. Huisman via een payroll constructie in dienst te nemen waarbij hij als ZZP-er de werkzaamheden gaat verrichten.

Vraag 5) Is er sprake van een aanbestedingsprocedure dan wel een opengestelde
openbare vacature die heeft geleid tot de benoeming van dhr. Huisman?
Zo nee, waarom niet?

Zo ja, waar is de vacature, of de aanbesteding, gepubliceerd?

Vraag 6) Kunt u de vacaturetekst dan wel de aanbesteding delen met de Raad? Zo nee, waarom niet?

Bij een positief resultaat zouden de werkzaamheden worden voortgezet
via een opgerichte stichting, waarin oud politicus Jan de Wit zitting
heeft.

Zoals het College genoegzaam bekend zal zijn speelt er in provincie Limburg een integriteitsonderzoek met bijbehorend debat over de inzet van oud-politici.

Vraag 7) Waarom kiest het College voor een stichting met een oud-politicus?

Vraag 8) Deelt het College onze mening dat het een gemiste kans is om een oud
politicus in plaats van belanghebbenden zoals de grotere en kleinere
Heerlense ondernemers zitting te laten nemen in de stichting? Kunt u
uw antwoord uitgebreid onderbouwen inclusief een reflectie op de
schijn die de inzet van oud politici kan oproepen?

Vraag 9) Over welke bijzondere kwaliteiten beschikt deze oud politicus?

Vraag 10) Deelt u de mening van de fractie van de PvdD dat bij bedragen die
gemoeid gaan met stichting Atelier Stadsrevisie inclusief de
werkzaamheden van dhr. Huisman op zijn minst een vorm van mededinging of
concurrentie gepast zou zijn? Graag een uitgebreide reactie van het
College.

Vraag 11) Wie heeft het Stichtingsbestuur samengesteld?

Vraag 12) Welke andere leden hebben zitting in deze stichting en sedert wanneer?

Vraag 13) Is de aanname correct dat dhr. Huisman ontwerper/directievoerder wordt voor opdrachten vanuit de stichting?

Vraag 14) Heeft er een toets plaatsgevonden in het kader van de Wet Bibob bij de
gunning van de werkzaamheden aan dhr. Huisman? Zo nee waarom niet? Zo
ja, kunt u de uitkomst delen met de Raad, al dan niet vertrouwelijk?

Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 15) Acht het College het wenselijk dat ondernemers en ZZP-ers die
werkzaamheden verrichten voor onze stad financiële openheid van zaken
geven?

Vraag 16) Vindt het College het wenselijk dat het zaken doet, gunningen geeft dan
wel mensen in dienst neemt, die veroordeeld zijn voor een economisch
delict, hierbij verwijs ik naar parketnummer:82-005535-14 dd 19 juni
2014, uitgesproken door de economische politierechter? Kunt u uw reactie
uitgebreid onderbouwen?

Vraag 17) Kunt u aangeven welke risico’s er voor de gemeente aan kleven om zaken
te doen met ZZP-ers / ondernemers die veroordeeld zijn voor een
economische delict? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe dekt u eventuele risico’s voor de gemeente af?

Vraag 18) Is dhr Huisman inmiddels ingeschreven als ondernemer bij de Kamer van
Koophandel, en zo ja onder eigen naam of onder andere rechtspersonen ?
(verwijzend naar een artikel in de Limburger dd 6 januari 2015 van
Siebrand Vos)

Indiendatum: 1 okt. 2020
Antwoorddatum: 10 nov. 2020

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 5 oktober 2020 inzake de gang van zaken rondom de gunning Stadsatelier delen wij u het volgende mede.

Vraag 1) In het voorjaar is er een informatieve presentatie geweest in de filmzaal van het Glaspaleis, van dhr. Huisman over zijn visie op gevelrenovatie met de inzet van veel vrijwilligers, niet vergezeld overigens van enige financiële onderbouwing.
Kennelijk wel met de mededeling dat kans op veel subsidies was bij fondsen van kunsten. Dat leidt tot de volgende vragen:

Is de presentatie van dhr. Huisman inmiddels openbaar? Zo nee, waarom niet?

De presentatie is intellectueel eigendom van Dhr. Huisman en is in die zin niet openbaar. Dhr. Huisman is bereid om de presentatie opnieuw te houden voor de commissie/Raad

Vraag 2) Kunt u de Raad informeren over de voortgang van de genoemde subsidies?

Het college heeft op 6 oktober 2020 besloten een subsidie te verlenen aan de stichting. De stichting zal fondsen benaderen. Er zijn nu nog geen toezeggingen bij ons bekend.

Vraag 3) Welke status kent het College toe aan deze informatieve sessie, en eerdere sessies ten behoeve van het College?

De sessies waren zoals u zelf al aangeeft informerend en niet besluitvormend van aard.

Vraag 4) Heeft er besluitvorming plaatsgevonden tijdens en na deze informatieve bijeenkomst die bedoeld was voor gemeenteraadsleden?

Ja, er zijn twee besluiten genomen:
1. Het College heeft op 17 juli 2020 besloten om dhr. Huisman voor 2020 via een payroll constructie in dienst te nemen waarbij hij als ZZP-er de werkzaamheden gaat verrichten. Vanaf 2021 werkt hij onder verantwoordelijkheid van de stichting.

2. Het College heeft op 6 oktober 2020 besloten t.a.v. de subsidie verlening aan de Stichting aSta Stadsrevisie. Aan de Stichting wordt voor de realisatie van zes winkelpuien een subsidie verleend van € 65.000 en voor de aanpassing van de Worstenhemel van € 50.000.

Vraag 5) Is er sprake van een aanbestedingsprocedure dan wel een opengestelde openbare vacature die heeft geleid tot de benoeming van dhr. Huisman? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar is de vacature, of de aanbesteding, gepubliceerd?

Het college heeft op basis van juridisch advies gekozen voor een constructie met een stichting, waarvan het bestuur opdrachtgever is van dhr. Huisman. De stichting krijgt enerzijds subsidie van de gemeente maar kan daarnaast zelf fondsen aanboren als cofinanciering. Als de gemeente het project onder eigen regie doet, is dat nagenoeg uitgesloten.

De stichting is in beginsel niet aanbestedingsplichtig, tenzij het bestuur zou worden gevormd door ambtenaren of de gemeente anderszins beslissende invloed uitoefent als ware het een onderdeel van haar eigen dienst, wat hier niet het geval is.
Om vertraging te voorkomen, is als tussenoplossing gekozen voor een tijdelijke ZZP- constructie met dhr. Huisman. De daarmee gemoeide kosten blijven onder het Europees drempelbedrag van € 214.000, zodat opdrachtverlening 1 op 1 mogelijk is, gelet op het zwaarwegende belang dat volgt op het feit dat het project intellectueel eigendom van dhr. Huisman is.

Vraag 6) Kunt u de vacaturetekst dan wel de aanbesteding delen met de Raad? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie antwoord vraag 5

Vraag 7) Bij een positief resultaat zouden de werkzaamheden worden voortgezet via een opgerichte stichting, waarin oud politicus Jan de Wit zitting heeft.
Zoals het College genoegzaam bekend zal zijn speelt er in provincie Limburg een integriteitsonderzoek met bijbehorend debat over de inzet van oud-politici.

Dat is ons bekend, het onderzoek ziet toe op oud-provincie politici.

Vraag 8) Waarom kiest het College voor een stichting met een oud-politicus?

De stichting kiest zelfstandig haar bestuur, de gemeente heeft daar geen bemoeienis mee gehad. De bestuurders ontvangen ook geen beloning.

Vraag 9) Deelt het College onze mening dat het een gemiste kans is om een oud politicus in plaats van belanghebbenden zoals de grotere en kleinere Heerlense ondernemers zitting te laten nemen in de stichting? Kunt u uw antwoord uitgebreid onderbouwen inclusief een reflectie op de schijn die de inzet van oud politici kan oproepen?

Het is niet aan het college om hier een opvatting over te bezigen, zie ook het antwoord bij vraag 8.

Vraag 10) Over welke bijzondere kwaliteiten beschikt deze oud politicus?

Dit is niet aan het college hier een opvatting over te hebben,

Vraag 11) Deelt u de mening van de fractie van de PvdD dat bij bedragen die gemoeid gaan met stichting Atelier Stadsrevisie inclusief de werkzaamheden van dhr. Huisman op zijn minst een vorm van mededinging of concurrentie gepast zou zijn? Graag een uitgebreide reactie van het College.

Allereerst hechten wij eraan dat de schoonheid van het Maankwartier ook in de stad wordt voortgezet. Wij ondersteunen dan ook graag het project van dhr. Huisman. Daarnaast is er ook een gevelrenovatiefonds actief. Dit biedt mensen die graag een bijdrage willen hebben vanuit de overheid om hun gevel te laten opknappen, de mogelijkheid te kiezen. Dit alles laat onverlet dat het een ieder vrij staat zélf hun gevel op te knappen.

Zie verder ons antwoord op vraag 5.

Vraag 12) Wie heeft het Stichtingsbestuur samengesteld?

De stichting heeft het stichtingsbestuur samengesteld.

Vraag 13) Welke andere leden hebben zitting in deze stichting en sedert wanneer?

De stichting is opgericht op 8 juli 2020.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Jan de Wit, wonende te Heerlen, voorzitter
Florentyna Petit, wonende te Maastricht, secretaris
Albert Groot, wonende te Sittard-Geleen, penningmeester Gijs van Elk, wonende te Heerlen, lid
Antoine Huenges Wajer, wonende te Maastricht, lid Bertille Soogelee, wonende te Voerendaal, lid

Vraag 14) Is de aanname correct dat dhr. Huisman ontwerper/directievoerder wordt voor opdrachten vanuit de stichting?

Die aanname is correct.

Vraag 15) Heeft er een toets plaatsgevonden in het kader van de Wet Bibob bij de gunning van de werkzaamheden aan dhr. Huisman? Zo nee waarom niet? Zo ja, kunt u de uitkomst delen met de Raad, al dan niet vertrouwelijk?
Kunt u uw antwoord toelichten?

De gemeente Heerlen heeft een Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, zie: https://decentrale.regelgeving... R8917.html

De daarin genoemde criteria zijn hier niet aan de orde.

Vraag 16) Acht het College het wenselijk dat ondernemers en ZZP-ers die werkzaamheden verrichten voor onze stad financiële openheid van zaken geven?

Voor wat betreft hun eigen bedrijfsvoering niet.

Vraag 17) Vindt het College het wenselijk dat het zaken doet, gunningen geeft dan wel mensen in dienst neemt, die veroordeeld zijn voor een economisch delict, hierbij verwijs ik naar parketnummer:82-005535-14 d.d. 19 juni 2014, uitgesproken door de economische politierechter? Kunt u uw reactie uitgebreid onderbouwen?

Uitspraken van rechters worden geanonimiseerd, zie daarvoor https://www.rechtspraak.nl/Uit... . Als gevolg daarvan is het niet mogelijk om op de namen van natuurlijke personen te zoeken. Hoe dan ook, als de rechter gesproken heeft is recht gedaan en daarna is het niet aan het college om er nog een keer over te oordelen. Wij respecteren de scheiding der machten.

Vraag 18) Kunt u aangeven welke risico’s er voor de gemeente aan kleven om zaken te doen met ZZP-ers / ondernemers die veroordeeld zijn voor een economische delict?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe dekt u eventuele risico’s voor de gemeente af?

Wij verwijzen naar de antwoorden op de vragen 15 en 17.

Vraag 19) Is dhr Huisman inmiddels ingeschreven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel, en zo ja onder eigen naam of onder andere rechtspersonen? (verwijzend naar een artikel in de Limburger van 6 januari 2015 van Siebrand Vos)

Inschrijving bij de kamer van koophandel onder de naam Institut Morphologique en Exil en nummer 000033377278. Het register is openbaar.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,
wethouder voor Welzijn, Armoedebestrijding en Centrumontwikkeling,
P.M.A. van Zutphen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin Roze Zaterdag in Heerlen

Lees verder

Vragen Geron ABP - stop met financieren van de klimaatcrisis!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer