Vragen Géron Vuurwerk ondanks verbod!


Indiendatum: 5 jan. 2021

Vraag 1) Kent het college het artikel uit DeLimburger digitaalhttps:// www.limburger.nl/cnt/dmf20201231_98495889?

Vraag 2) Hoeveel meldingen van vuurwerkoverlast zijn er bij de gemeente binnengekomen?

Vraag 3) Hoeveel meldingen van vuurwerkoverlast zijn er bij de politie binnengekomen?

Vraag 4) Wat is er met deze meldingen (zowel bij gemeente als bij politie) gedaan?

Vraag 5) Waarom is er geen politie gestuurd bij meldingen over vuurwerkoverlast? Politie gaf aan wel te surveilleren, maar niet op meldingen af te gaan. Heeft het volgens het college zin als de politie wel (zichtbaar en onzichtbaar) surveilleert, maar niet ingrijpt bij het afsteken van verboden vuurwerk?

Vraag 6)Landelijk is de tijdens de jaarwisseling gemeten hoeveelheid fijnstof een derde geweest van de hoeveelheid in voorgaande jaren. Globaal betekent dit dat er ongeveer een derde van de hoeveelheid vuurwerk is afgestoken van die van voorgaande jaren. Minister Grapperhaus is tevreden met het resultaat, te- meer daar er aanzienlijk minder vuurwerkslachtoffers in de zie- kenhuizen zijn beland. Dit was het doel van de maatregel dit jaar. Hierover de volgende vragen:

6.1 Hoeveel fijnstof is er ter hoogte van de gemeente Heerlen gemeten in verhouding tot de afgelopen 5 jaar?
6.2 Hoeveel vuurwerkslachtoffers uit Heerlen zijn opgenomen in de omliggende ziekenhuizen en hoe is dit aantal in relatie tot de afgelopen 5 jaar? Het betreft niet alleen gewonde mensen, maar ook mensen met ernstige luchtwegaandoeningen of met verergerde PTSS-symptomen e.d. Graag een onderscheid ma- ken tussen mensen die vuurwerk afstaken en omstanders/passanten.

6.3 Wat is de mening van het college over de grote afgestoken hoeveelheid vuurwerk ondanks een algeheel verbod (m.u.v. categorie 1) ?

Vraag 7) Is het college zich ervan bewust dat door het afsteken van vuurwerk veel wilde dieren en huisdieren verstoord worden en ernstige stress ondervinden met ongelukken tot gevolg? Zie bijvoorbeeld https://nos.nl/artikel/2362795-zwanen-en-gan- zen-vliegen-chaotisch-rond-door-vuurwerk.html .

Vraag 8) Heeft het college gegevens over de verstoring van wilde dieren en huisdieren in Heerlen? Zo nee, waarom niet? Zo nee, hoe gaat het college, indien er nog steeds geen vuurwerkverbod zou gelden in Heerlen, deze gegevens vanaf eind dit jaar in kaart brengen?

Vraag 9) Is het college zich ervan bewust dat dieren en bepaalde groepen mensen doodsangst ervaren door vuurwerk?

Vraag 10) Is het college het met de PvdD eens dat de keuze tussen zorgplicht voor mens en dier en een pleziertje toestaan aan een heel kleine groep mensen helder is en een Heerlens vuurwerkverbod rechtvaardigt?

Vraag 11) Kent u het artikel https://www.limburger.nl/cnt/d... d.d. 26.02.2020: Tip Heerlen panel overwegend positief over algemeen vuurwerkverbod.
Wat doet het college met dit advies ? Indien het college de mening van het burgerpanel niet opvolgt wat is het nut om de inwoners van de stad te raadplegen ?

Vraag 12) Is het college het met de PvdD eens dat door een gehandhaafd

vuurwerkverbod tevens veel ergernis, materiële schade en milieuschade voorkomen wordt?

Vraag 13) Wat zijn de kosten voor de gemeente van het opruimen van vuurwerk-

resten en het herstellen van materiële vuurwerkschade (opgeblazen vuilnisbakken, schade aan bushokjes straatmeubilair e.d.)?

Vraag 14) Is het college het met de PvdD eens dat de kosten voor de baten uit

gaan? Een vuurwerkverbod en meer handhaving en VOORLICHTING (die hebben wij nergens gezien) leidt tot minder maatschappelijke kosten door schade aan eigendommen en door gezondheidsschade.

Vraag 15) Wanneer komt het college uit eigener beweging tot een voorstel voor een algemeen vuurwerkverbod voor Heerlen en zal het college hiermee steden als Nijmegen volgen en gehoor geven aan de oproep van de voorzitter Veiligheidsregio’s Hubert Bruls: ‘Maak vuurwerkverbod definitief’. https://www.groot-waterland.nl/2021/01/02/voorzitter-veiligheidsregios-hubert-bruls-roept-

Indiendatum: 5 jan. 2021
Antwoorddatum: 26 feb. 2021

Geachte mevrouw Géron,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 5 januari 2021 inzake Vuurwerk ondanks verbod deel ik u het volgende mede.

Vraag 1) Kent het college het artikel uit De Limburger digitaal https:// www.limburger.nl/cnt/dmf20201231_98495889?

Ja, we zijn bekend met het artikel.

Vraag 2) Hoeveel meldingen van vuurwerkoverlast zijn er bij de gemeente binnengekomen?

Bij de gemeentelijke Meldkamer zijn over het hele jaar 2020 187 meldingen van vuurwerkoverlast ontvangen, waarvan 43 in de maand december. In de eerste week van januari zijn 8 meldingen van vuurwerkoverlast ontvangen.

Vraag 3) Hoeveel meldingen van vuurwerkoverlast zijn er bij de politie binnengekomen?

Bij de meldkamer politie zijn over het gehele jaar 2020 in totaal 274 meldingen van vuurwerkoverlast ontvangen, waarvan 91 in de maand december. In de maand januari 2021 zijn 27 meldingen van vuurwerkoverlast ontvangen.

Vraag 4) Wat is er met deze meldingen (zowel bij gemeente als bij politie) gedaan?

De gemeente en de politie pakken gedurende het hele jaar, daar waar mogelijk, meldingen van vuurwerkoverlast op. Hierbij vindt er, net zoals bij iedere andere melding, een prioritering op basis van ernst en capaciteit plaats. Indien er sprake was van een heterdaad-situatie werd door Handhaving een controle uitgevoerd en handhavend opgetreden. Buiten heterdaad heeft vanuit Handhaving doorverwijzing naar de politie plaatsgevonden. De politie heeft eveneens naar aanleiding van een groot aantal meldingen controles uitgevoerd. In een aantal gevallen was daarbij sprake van het afsteken van toegestaan categorie F1 vuurwerk. In een aantal gevallen waren knallen van vuurwerk niet te herleiden naar een bepaalde persoon of locatie.

Gedurende de 4 dagen in de aanloop naar de jaarwisseling is er bovendien door de politie, in samenwerking met de gemeente, extra ingezet op de aanpak van vuurwerkoverlast. Er is hierbij in totaal 14 kilo aan (zwaar) vuurwerk in beslag genomen. Tevens zijn er diverse processen verbaal geschreven en zijn er 13 jongeren doorverwezen naar Bureau Halt.

Vraag 5) Waarom is er geen politie gestuurd bij meldingen over vuurwerkoverlast? Politie gaf aan wel te surveilleren, maar niet op meldingen af te gaan. Heeft het volgens het college zin als de politie wel (zichtbaar en onzichtbaar) surveilleert, maar niet ingrijpt bij het afsteken van verboden vuurwerk?

De politie heeft controles uitgevoerd naar aanleiding van meldingen over vuurwerkoverlast en daarbij ook maatregelen genomen. Er is in 8 gevallen in totaal 7 kilo (zwaar) categorie 2-vuurwerk in beslag genomen, tevens is er op locatie nog eens 7 kilo (zwaar) vuurwerk veilig gesteld. Er zijn 13 jongeren naar Halt verwezen waaronder 3 keer voor bezit van vuurwerk en 3 keer voor afsteken van vuurwerk en er is proces-verbaal opgemaakt voor bezit van vuurwerk.

Vraag 6) Landelijk is de tijdens de jaarwisseling gemeten hoeveelheid fijnstof een derde geweest van de hoeveelheid in voorgaande jaren. Globaal betekent dit dat er ongeveer een derde van de hoeveelheid vuurwerk is afgestoken van die van voorgaande jaren. Minister Grapperhaus is tevreden met het resultaat, temeer daar er aanzienlijk minder vuurwerkslachtoffers in de ziekenhuizen zijn beland. Dit was het doel van de maatregel dit jaar. Hierover de volgende vragen:

- 6.1 Hoeveel fijnstof is er ter hoogte van de gemeente Heerlen gemeten in verhouding tot de afgelopen 5 jaar?

In Heerlen zijn twee meetstations van het RIVM voorhanden. Voor fijn stof kunnen twee parameters worden gevolgd, t.w. PM10 en PM2.5.

Voor de nacht van de jaarwisseling 31 december 2020 zijn de volgende maximale uurgemiddelde waarden gemeten.
-meetstation Looierstraat: PM10 224,6 ug/m3; PM2.5 133,5 ug/m3 (01.00u) -meetstation Jamboreepad: PM10 240,0 ug/m3; PM2.5 144,7 ug/m3 (01.00u)

De daggemiddelde waarde voor 31 december 2020 bedroeg: - Looierstraat: PM10 40,2 ug/m3; PM2.5 30,7 ug/m3.
- Jamboreepad: PM10 38,2 ug/m3; PM2.5 28,7 ug/m3.

De grafieken hieronder geven een vergelijking van de uurgemiddelde waarden voor de afgelopen vijf jaar weer.

Schermafbeelding 2021 02 26 om 18 26 24

De data over de jaarwisseling voor 2019-2020 en 2017-2018 zijn niet compleet, daarmee kan de afwijking ten opzichte van de trend worden verklaard.

- 6.2 Hoeveel vuurwerkslachtoffers uit Heerlen zijn opgenomen in de omliggende ziekenhuizen en hoe is dit aantal in relatie tot de afgelopen 5 jaar? Het betreft niet alleen gewonde mensen, maar ook mensen met ernstige luchtwegaandoeningen of met verergerde PTSS-symptomen e.d. Graag een onderscheid maken tussen mensen die vuurwerk afstaken en omstanders / passanten.

De omliggende Zuyderland ziekenhuizen hebben naar aanleiding van de afgelopen jaarwisseling geen vuurwerkslachtoffers opgenomen.

Het aantal personen dat door de spoedeisende hulp van deze ziekenhuizen werd behandeld voor vuurwerk-gerelateerd letsel lag tussen 5 en 10. Het aantal kan niet exact benoemd worden omdat de ziekenhuizen niet registreren of vuurwerk de oorzaak is, en of slachtoffers vuurwerk afstaken of omstanders waren. Ook de gegevens over het type aandoening (verwonding/luchtwegaandoeningen/ PTSS) worden niet geregistreerd en kunnen daarom niet afzonderlijk gerelateerd worden aan vuurwerk als oorzaak. Voor de afgelopen jaren zijn geen vergelijkbare gegevens bekend.

- 6.3 Wat is de mening van het college over de grote afgestoken hoeveelheid vuurwerk ondanks een algeheel verbod (m.u.v. categorie 1)?

Wij betreuren dat er ondanks het algehele verbod toch vuurwerk is afgestoken, maar vinden ook, dat het algehele vuurwerkverbod goed heeft gewerkt om het primaire doel, het voorkomen van extra druk op de medische zorg, te bereiken.

Vraag 7) Is het college zich ervan bewust dat door het afsteken van vuurwerk veel wilde dieren en huisdieren verstoord worden en ernstige stress ondervinden met ongelukken tot gevolg? Zie bijvoorbeeld https://nos.nl/artikel/2362795-zwanen-en- ganzen-vliegen-chaotisch-rond-door-vuurwerk.html.

Wij zijn ons hiervan bewust.

Vraag 8) Heeft het college gegevens over de verstoring van wilde dieren en huisdieren in Heerlen? Zo nee, waarom niet? Zo nee, hoe gaat het college, indien er nog steeds geen vuurwerkverbod zou gelden in Heerlen, deze gegevens vanaf eind dit jaar in kaart brengen?

Incidenteel melden eigenaren van huisdieren vuurwerkoverlast. Het betrof in 2020 4 meldingen bij Toezicht & Handhaving. Bij de politie zijn er in 2020 in totaal 15 meldingen bekend met betrekking tot het afsteken van vuurwerk met verstoring van (huis)dieren tot gevolg. Het merendeel van deze meldingen betreft angstige huisdieren ten gevolge van knallen van vuurwerk. Veel van deze meldingen zijn op een later moment dan het feitelijke incident, via internet gedaan.

Er zijn geen cijfergegevens over verstoringen van wilde dieren bekend. We treden in overleg met natuurorganisaties om te achterhalen of over verstoring van wilde dieren door vuurwerk realistische gegevens beschikbaar zijn.

Vraag 9) Is het college zich ervan bewust dat dieren en bepaalde groepen mensen doodsangst ervaren door vuurwerk?

Het college is zich ervan bewust dat dieren en bepaalde groepen mensen verschillend reageren op vuurwerk, en dat dieren en bepaalde groepen mensen ernstige angsten kunnen ervaren door vuurwerk.

Vraag 10) Is het college het met de PvdD eens dat de keuze tussen zorgplicht voor mens en dier en een pleziertje toestaan aan een heel kleine groep mensen helder is en een Heerlens vuurwerkverbod rechtvaardigt?

Het college is het ermee eens dat een afweging gemaakt wordt tussen de belangen van degenen die overlast ervaren en degenen voor wie vuurwerk plezier en het deelnemen aan een traditie betekent.

Vraag 11) Kent u het artikel https://www.limburger.nl/cnt/d... d.d. 26.02.2020: Tip Heerlen panel overwegend positief over algemeen vuurwerkverbod. Wat doet het college met dit advies? Indien het college de mening van het burgerpanel niet opvolgt wat is het nut om de inwoners van de stad te raadplegen?

Het artikel is bekend. Wij nemen de mening van het panel, evenals andere factoren, mee in onze afwegingen. De mening van het panel is een belangrijk element in de afwegingen, maar dit wil niet zeggen dat de mening van het panel onverkort gevolgd wordt.

Vraag 12) Is het college het met de PvdD eens dat door een gehandhaafd vuurwerkverbod tevens veel ergernis, materiële schade en milieuschade voorkomen wordt?

De handhaving van een vuurwerkverbod kan niet 100% dekkend zijn. Het is echter uit de afgelopen jaarwisseling duidelijk dat een vuurwerkverbod schade kan beperken.

Vraag 13) Wat zijn de kosten voor de gemeente van het opruimen van vuurwerkresten en het herstellen van materiële vuurwerkschade (opgeblazen vuilnisbakken, schade aan bushokjes straatmeubilair e.d.)?

De totale kosten betreffende vuurwerkschade bedragen € 21.194,-

Vraag 14) Is het college het met de PvdD eens dat de kosten voor de baten uit gaan? Een vuurwerkverbod en meer handhaving en VOORLICHTING (die hebben wij nergens gezien) leidt tot minder maatschappelijke kosten door schade aan eigendommen en door gezondheidsschade.

Het tijdelijke vuurwerkverbod tijdens de afgelopen jaarwisseling heeft geleid tot een daling in maatschappelijke kosten. Er zijn diverse voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd en we zijn ervan overtuigd dat ook deze aan de geconstateerde daling hebben bijgedragen.

Via Bureau Halt is tijdens 29 lessen op de volgende scholen: - Basisschool Tarcisius
- SO de Pyler
- Cita Verde 1e jaars

- Emmacollege 2e jaars

- SBO de Griffel
gerichte voorlichting gegeven over overlast tijdens de jaarwisseling en het vuurwerkverbod. In december 2020 is op 2 afzonderlijke momenten informatie over het vuurwerkverbod, over de vuurwerkaanpak van gemeente en politie en over de reden van het vuurwerkverbod uitgegaan naar alle buurtorganisaties in Heerlen. De buurtorganisaties zijn alle opgeroepen om deze informatie via hun eigen communicatiekanalen naar de buurtbewoners te verspreiden. Ook hebben we de inwoners via social media opgeroepen om zich aan het verbod te houden, opnieuw met vermelding van de achterliggende reden van het verbod en informatie over welke boete verbonden was aan overtreding van het verbod. Naar aanleiding van de evaluatie van de vuurwerkaanpak zal opnieuw informatie gepubliceerd worden.

Vraag 15) Wanneer komt het college uit eigener beweging tot een voorstel voor een algemeen vuurwerkverbod voor Heerlen en zal het college hiermee steden als Nijmegen volgen en gehoor geven aan de oproep van de voorzitter Veiligheidsregio’s Hubert Bruls: ‘Maak vuurwerkverbod definitief’. https://www.groot- waterland.nl/2021/01/02/voorzitter-veiligheidsregios-hubert-bruls-roept-kabinetop- maak-vuurwerkverbod-definitief/

Het college monitort in de komende maanden de diverse evaluaties van de jaarwisseling en vormt zich aan de hand van de relevante informatie een mening ten aanzien van een algemeen vuurwerkverbod.

Hoogachtend,
de locoburgemeester, P.M.A. van Zutphen