Vragen Géron Voor­ontwerp van Gruns­ven­plein en de Cliën­tenraad Gehan­di­capten Heerlen


Indiendatum: 12 mei 2021

Geacht college,

Bij de ‘ingekomen stukken’ in iBabs treffen wij een schrijven aan van 7 april 2021. De Cliëntenraad gehandicapten Heerlen betreffende de herinrichting van het Van Grunsvenplein. De Partij voor de Dieren-fractie heeft naar aanleiding daarvan de volgende vragen.

Vraag 1) In september 2020 is het manifest “Iedereen doet mee” ondertekend. De gemeente Heerlen en de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen (hierna: CGH) werken hiermee samen om de positie van Heerlenaren met een beperking te verbeteren. Ook moet Heerlen een plek worden waar iedereen goed kan wonen en werken. De CGH heeft in oktober 2020 aandachtspunten betreffende de toegankelijkheid van de herinrichting van het Van Grunsvenplein ingediend bij de projectleider. De CGH stelt zich niet gezien en gehoord te voelen. Kan het college zich in deze voorstelling van zaken vinden? Zo ja, waarom is er geen overleg geweest met de CGH? Zo nee, kan het college aangeven wanneer er overleg met CHG heeft plaatsgevonden over herinrichting van het plein?

Vraag 2) Is het college bekend met het CHG-advies over de herinrichting van het Van Grunsvenplein? Zo ja, waarom zijn de adviezen van de CGH onvoldoende of nauwelijks opgevolgd in het voorontwerp van het vernieuwingsplan van het plein?

Vraag 3) Door het niet horen van de CGH voelt men zich als belanghebbende genegeerd. Dit is mogelijk in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Ook is bij de CGH niet duidelijk waarom diens adviezen buiten beschouwing gelaten worden; hetgeen haaks staat op het motiveringsbeginsel. Vindt het college dat het voorontwerp rondom de herinrichting conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is geschied? Zo ja, kan het zijn antwoord toelichten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4) Inclusiviteit is conform het manifest “Iedereen doet mee” een groot goed. Toch worden de CGH-adviezen niet meegenomen in de herinrichtingsplannen. Hoe verhoudt het ondertekenen van het manifest zich tot het in de wind slaan van de CHG-adviezen? Wil het college alsnog in gesprek gaan met de CGH en gevolg geven aan diens adviezen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5) Gaat het college ervoor zorgen dat toegankelijkheidseisen in de openbare ruimte standaard in nieuwe plannen en aanbestedingen komen? Zo nee, waarom niet?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn.

Hoogachtend,

Elian Geron

Raadslid Partij voor de Dieren

Indiendatum: 12 mei 2021
Antwoorddatum: 8 jun. 2021

Geachte mevrouw Géron,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 12 mei 2021 inzake voorlopig ontwerp Van Grunsvenplein en de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen delen wij u het volgende mede.

Vraag 1) In september 2020 is het manifest “Iedereen doet mee” ondertekend. De gemeente Heerlen en de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen (hierna: CGH) werken hiermee samen om de positie van Heerlenaren met een beperking te verbeteren. Ook moet Heerlen een plek worden waar iedereen goed kan wonen en werken. De CGH heeft in oktober 2020 aandachtspunten betreffende de toegankelijkheid van de herin- richting van het Van Grunsvenplein ingediend bij de projectleider. De CGH stelt zich niet gezien en gehoord te voelen. Kan het college zich in deze voorstelling van zaken vinden? Zo ja, waarom is er geen overleg geweest met de CGH? Zo nee, kan het college aangeven wanneer er overleg met CHG heeft plaatsgevonden over herinrichting van het plein?

De gemeentelijke projectorganisatie heeft naar aanleiding van een overleg met de Cliëntenraad in oktober 2020 een advies van hun ontvangen. Dit advies is opgenomen in het programma met kaders voor de herinrichting van het Burgemeester van Grunsvenplein. Het advies is vervolgens zover als mogelijk door de ontwerpers verwerkt in het voorlopig ontwerp van het Burgemeester Van Grunsvenplein.

In februari 2021 heeft de gemeentelijke projectorganisatie het voorlopig ontwerp met de Cliëntenraad besproken en is samen geconstateerd dat een deel van het advies nog niet zichtbaar is verwerkt in het voorlopig ontwerp. Het uitwerkingsniveau van het voorlopig ontwerp liet dit namelijk onvoldoende toe. Wij hebben daarom met de Cliëntenraad afgesproken dat bij de uitwerking van het definitief ontwerp uiteraard ook rekening wordt gehouden met het advies.

De gemeentelijke projectorganisatie ziet er op toe dat de ontwerper hierbij het advies van oktober 2020 in acht neemt inclusief de aanvullingen op dit advies die de Cliëntenraad met haar brief van 7 april 2021 bij ons heeft kenbaar gemaakt.

Daarbij merken wij op dat wij streven naar een maximale inpassing van het advies, voor zover dit past binnen de andere kaders van het herinrichtingsprogramma.

Vraag 2) Is het college bekend met het CGH-advies over de herinrichting van het Van Grunsvenplein? Zo ja, waarom zijn de adviezen van de CGH onvoldoende of nauwelijks opgevolgd in het voorontwerp van het vernieuwingsplan van het plein?

Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3) Door het niet horen van de CGH voelt men zich als belanghebbende genegeerd. Dit is mogelijk in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Ook is bij de CGH niet duidelijk waarom diens adviezen buiten beschouwing gelaten worden; hetgeen haaks staat op het motiveringsbeginsel. Vindt het college dat het voorontwerp rondom de herinrichting conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is geschied? Zo ja, kan het zijn antwoord toelichten? Zo nee, waarom niet?

Bij de totstandkoming van het voorlopig ontwerp zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht genomen. Zoals aangegeven worden de adviezen van de Cliëntenraad niet in de wind geslagen en zo goed als mogelijk meegenomen in de herinrichtingsplannen. Met de Cliëntenraad zijn hier gedurende het ontwerpproces afspraken over gemaakt. Deze afspraken zijn naar aanleiding van de brief van de Cliëntenraad van 7 april 2021, schriftelijk bevestigd met de bijgevoegde brief van 23 april 2021 (bijlage 1).

Vraag 4) Inclusiviteit is conform het manifest “Iedereen doet mee” een groot goed. Toch worden de CGH-adviezen niet meegenomen in de herinrichtingsplannen. Hoe verhoudt het ondertekenen van het manifest zich tot het in de wind slaan van de CHG-adviezen? Wil het college alsnog in gesprek gaan met de CGH en gevolg geven aan diens adviezen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Ja, de adviezen van de Cliëntenraad zijn vroegtijdig in het proces opgevraagd en opgenomen in de herinrichtingskaders die door de ontwerpers zo goed als mogelijk moeten worden verwerkt in het ontwerp.

Naar verwachting wordt het definitief ontwerp in juli ‘21 opgeleverd en wederom besproken met de belanghebbenden, waaronder de Cliëntenraad.

Vraag 5) Gaat het college ervoor zorgen dat toegankelijkheidseisen in de openbare ruimte standaard in nieuwe plannen en aanbestedingen komen? Zo nee, waarom niet?

Wij nemen inclusiviteit mee als één van de ‘waarden’ in het toekomstige Integraal Beleid Openbare Ruimte dat naar verwachting eind dit jaar wordt vastgesteld. De daadwerkelijke realisatie is altijd maatwerk en afhankelijk van de locatie specifieke omstandigheden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de beschikbare ruimte en de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Daarnaast kijken we of de kosten van de maatregel in relatie staan tot het te verwachte resultaat voor mensen met een beperking (zoals frequentie en gebruik ervan) en de beschikbaarheid van financiële middelen. Daarom kunnen we dit niet standaard meenemen in de aanbestedingen. Wel streven we per situatie, zoals aangegeven in het Heerlens inclusiebeleid ‘Iedereen voor elkaar’ in redelijkheid naar het hoogst haalbare resultaat.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de gemeentesecretaris a.i.; de burgemeester,

L. Schouterden; drs. R. Wever