Vragen Plusquin over jacht­hutten en misstanden in het buiten­gebied van Benzenrade en het Imsten­ra­derbos


Indiendatum: 29 apr. 2021

Geacht college,

In 2021 zijn er diverse meldingen gedaan bij bijzondere opsporingsambtenaren van Natuurmonumenten. Er zouden jachttaferelen plaatsvinden in het Heerlense buitengebied Benzenrade. Dit terwijl de gemeente Heerlen in augustus 2020 besluit om de jacht niet langer toe te staan, specifiek in het buitengebied Benzenrade. Daarbij zou er hier ook sprake zijn van misstanden. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

Vraag 1) Sinds augustus staat de gemeente Heerlen geen jacht meer toe op haar gronden, in het bijzonder in het buitengebied Benzenrade. Nu blijkt uit welingelichte bronnen dat er daar toch gejaagd wordt. Kan het college deze jachttaferelen bevestigen? Zo ja, hoe kan het dat er in de gemeente Heerlen gejaagd wordt op wilde dieren?

Vraag 2) Volgens de gemeente volgt slechts een uitzondering op het Heerlense jachtverbod als er schade veroorzaakt wordt door wilde dieren. In de buurt van Benzenrade spelen er geen landbouwbelangen. Is er in Benzenrade sprake van aangebrachte schade door wilde dieren? Zo nee, hoe kan het dan dat er op Heerlens grondgebied gejaagd wordt?

Vraag 3) Het buitengebied van Benzenrade en het Imstenraderbos hebben zowel landelijk als provinciaal bijzondere natuurwaarden. Ook in het bestemmingsplan van de gemeente Heerlen zijn deze percelen aangemerkt als natuurgebied. Hoe kan het dat een groep jagers een natuurgebied verstoort en illegale handelingen uitvoert? Gaat het college het jachtverbod hier handhaven? Zo ja, op welke termijn en manier? Zo nee, waarom niet?

Uit beeldmateriaal blijkt dat er een groot aantal hoogzitten, jachthutten en andere constructies in het buitengebied van Benzenrade is geplaatst. Ook is er bij Natuurmonumenten een melding gedaan over een onbevoegd geplaatste wildcamera. Navraag bij de gemeente Heerlen leert dat voor dit alles geen vergunning is verleend.

Vraag 4) Kan het college bevestigen dat deze constructies en hulpmiddelen ten behoeve van de jacht zijn aangebracht? Hoe verhoudt dit zich tot het Heerlense bestemmingsplan en tot het Heerlense jachtverbod?

Vraag 5) Voor onbevoegd aangebrachte constructies heeft de gemeente de plicht om tot handhaving over te gaan en de situatie ongedaan te maken. Is er bij het college een melding binnengekomen over deze onbevoegde bouwwerken? Zo ja, is het college daarbij verzocht om de beginselplicht tot handhaving toe te passen en de constructies af te breken? Zo ja, wat is er met deze meldingen gedaan?

Vraag 6) In navolging van de vorige vraag: de bouwwerken zijn nog steeds aanwezig. Bij zo’n overtreding is het college verplicht over te gaan tot handhaving. Gaat het college alsnog zijn beginselplicht tot handhaving toepassen en een bestuurlijke sanctie opleggen? Zo ja, legt het college een herstelsanctie, een bestraffende sanctie of allebei op? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7) De wildcamera is inmiddels weggehaald door Natuurmonumenten. Deze was gericht op de openbare weg, een druk belopen wandelpad. Heeft het college hier ook een melding van gekregen? Zo ja, wat heeft de gemeente gedaan met deze melding? Zo nee, wat gaat het college er in de toekomst aan doen om de veiligheid en privacy in het buitengebied te waarborgen van burgers?

In de bossen en op grondgebied (grenzend aan het jachtterrein) van Natuurmonumenten is een groot aantal stoffelijke overschotten gedumpt van o.a. vos, ree en wild zwijn. Dit blijkt uit waarneming ter plaatse, en is bedoeld om de vos te lokken en te bejagen. Deze kadavers lijken door de mens te zijn neergelegd.

Vraag 8) Het is wettelijk verboden om genoemde soorten onder zich te houden. Hoe kunnen deze taferelen plaatsvinden? Hoe gaat het college deze praktijken monitoren en handhaven? Zo ja, op welke termijn en manier? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9) De gehouden soorten worden gebruikt als lokvoer of aas. Het is wettelijk verboden om te jagen binnen 200m rondom geplaatst lokvoer of aas. Hoe kunnen deze taferelen plaatsvinden? Hoe gaat het college deze praktijken monitoren en handhaven? Zo ja, op welke termijn en manier? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10) Dit lokvoer is ook aangetroffen in een beschermd natuurgebied. Hoe kan het dat lokvoer of aas terechtkomt in beschermde natuurgebieden? Waar komt dit lokvoer of aas in casu vandaan, en wie heeft dit geplaatst? Wordt hier handhavend tegen opgetreden door het college? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11) Deze activiteiten zijn bij bijzondere opsporingsambtenaren van Natuurmonumenten gemeld. Is het college op de hoogte gebracht van deze illegale activiteiten? Zo ja, wat gaat het college in de toekomst doen om dit soort activiteiten te voorkomen?

Vraag 12) Dieren uit bossen van Natuurmonumenten mogen ongestoord, stressvrij leven en dit zonder afschot. Toch lokken jagers ze weg met lokvoer en aas om ze af te schieten. Is het dan niet merkwaardig en strafbaar dat een groep jagers deze dieren het bos uitlokt, naar eigen jachtterrein, en ze vervolgens afschiet? Wordt hier op toegezien en handhavend opgetreden door het college? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Bij het lokvoer of aas zaten ook resten van wilde zwijnen. Volgens de Faunabeheereenheid Limburg zijn tussen 2018 en 2021 geen wilde zwijnen afgeschoten in het gebied. Ook zijn er geen schademeldingen door wilde zwijnen geweest. Dat betekent dat er gesleept moet zijn met een everzwijn afkomstig uit een ander gebied, dat vervolgens is neergelegd in de bossen van Natuurmonumenten.

Vraag 13) In verband met Afrikaanse varkenspest (hierna: AVP) gelden strenge regels omtrent de zwijnenjacht. Door het gesleep zijn hieromtrent ernstige risico's genomen. Is het college op de hoogte gebracht van deze waarnemingen? Zo ja, wat is met deze waarnemingen gedaan? Zo nee, wat gaat het college in de toekomst doen om dit te voorkomen?

Graag beantwoording binnen de daarvoor geldende termijnen.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Vos 1 Vos 2

Zwijn 1 Zwijn 2

Reebok 1 Reebok 2

Hoogzit 1 rand NM Hoogzit 2 in bosrand NM

Jagersschuur

Indiendatum: 29 apr. 2021
Antwoorddatum: 15 jun. 2021

Geachte mevrouw Plusquin,

Op 30 april 2021 heeft u vragen gesteld inzake jachthutten en misstanden in het buitengebied van Benzenrade en het Imstenraderbos. Aangezien deze vragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord konden worden, heeft u op 25 mei 2021 een uitstelbericht ontvangen. Onderstaand treft u nu de antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1) Sinds augustus staat de gemeente Heerlen geen jacht meer toe op haar gronden, in het bijzonder in het buitengebied Benzenrade. Nu blijkt uit welingelichte bronnen dat er daar toch gejaagd wordt. Kan het college deze jachttaferelen bevestigen? Zo ja, hoe kan het dat er in de gemeente Heerlen gejaagd wordt op wilde dieren?

Er zijn geen aanwijzingen dat er op de gemeentelijke gronden wordt gejaagd. Wel wordt populatiebeheer en schadebestrijding toegestaan zoals vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Populatiebeheer en schadebestrijding dienen te worden uitgevoerd conform het door het provinciale college goedgekeurde faunabeheerplan en conform de regelgeving in de Wet Natuurbescherming. Daarnaast kunnen de grondeigenaren en/of grondgebruikers aanvullende afspraken maken met de uitvoerder van het faunabeheer.

Vraag 2) Volgens de gemeente volgt slechts een uitzondering op het Heerlense jachtverbod als er schade veroorzaakt wordt door wilde dieren. In de buurt van Benzenrade spelen er geen landbouwbelangen. Is er in Benzenrade sprake van aangebrachte schade door wilde dieren? Zo nee, hoe kan het dan dat er op Heerlens grondgebied gejaagd wordt?

Zie antwoord vraag 1

Vraag 3) Het buitengebied van Benzenrade en het Imstenraderbos hebben zowel landelijk als provinciaal bijzondere natuurwaarden. Ook in het bestemmingsplan van de gemeente Heerlen zijn deze percelen aangemerkt als natuurgebied. Hoe kan het dat een groep jagers een natuurgebied verstoort en illegale handelingen uitvoert? Gaat het college het jachtverbod hier handhaven? Zo ja, op welke termijn en manier? Zo nee, waarom niet?

De gemeente is geen bevoegd gezag inzake de Wet Natuurbescherming, dit gezag ligt bij de provincie. Wij hebben geen aanwijzingen dat op gemeentelijke percelen gejaagd wordt anders dan populatiebeheer of wildschadebestrijding. Andere grondeigenaren kunnen wel afspraken hebben gemaakt op hun percelen omtrent jacht.

Vraag 4) Kan het college bevestigen dat deze constructies en hulpmiddelen ten behoeve van de jacht zijn aangebracht? Hoe verhoudt dit zich tot het Heerlense bestemmingsplan en tot het Heerlense jachtverbod?

Zonder op de hoogte te zijn van de exacte locaties weten wij dat hoogzitten aanwezig zijn in het buitengebied van Heerlen. Het aanbrengen van bouwwerken (waaronder jachthutten vallen) en andere constructies zijn niet vergunningsvrij. Er is dus een omgevingsvergunning voor nodig. Dit betekent dat er aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan wordt getoetst. Hiervoor zijn gegevens nodig betreffende de exacte locaties en van de afmetingen van de hoogzitten.
Wij zijn niet op de hoogte van het gebruik van wildcamera’s. Dit is echter alleen relevant indien wij de eigenaar van het perceel zijn.
Het jachtbeleid op gronden van de gemeente Heerlen gaat niet over bouwwerken.

Vraag 5) Voor onbevoegd aangebrachte constructies heeft de gemeente de plicht om tot handhaving over te gaan en de situatie ongedaan te maken. Is er bij het college een melding binnengekomen over deze onbevoegde bouwwerken? Zo ja, is het college daarbij verzocht om de beginselplicht tot handhaving toe te passen en de constructies af te breken? Zo ja, wat is er met deze meldingen gedaan?

Ja, er is een verzoek tot informatie ontvangen over diverse jachthutten en hoogzitten nabij het Imstenraderbos, Witse Gracht. Het verzoek om informatie is beantwoord. Daarbij is aangegeven op welke wijze, in het geval van een vermoeden van overtreding, een verzoek tot handhaving dan wel een melding kan worden ingediend. Er is tot op heden geen handhavingsverzoek ontvangen.

Vraag 6) In navolging van de vorige vraag: de bouwwerken zijn nog steeds aanwezig. Bij zo’n overtreding is het college verplicht over te gaan tot handhaving. Gaat het college alsnog zijn beginselplicht tot handhaving toepassen en een bestuurlijke sanctie opleggen? Zo ja, legt het college een herstelsanctie, een bestraffende sanctie of allebei op? Zo nee, waarom niet?

In het Toezicht- en Handhavingsbeleid 2019 – 2022 WABO van de gemeente Heerlen (vastgesteld door de gemeenteraad op 26 maart 2019) is opgenomen dat, gezien de beperkt beschikbare capaciteit, uitvoering gegeven wordt aan toezicht en handhaving op basis van prioriteiten.
Conform bijlage 3 van dit beleidsstuk is er een verschil in de afhandeling van klachten en handhavingsverzoeken. Klachten over bouw- of ruimtelijke ordening worden geprioriteerd opgepakt, klachten over constructieve veiligheid en brandveiligheid hebben te allen tijde prioriteit.
Als een handhavingsverzoek wordt ingediend zal dit verzoek altijd conform de wet met besluitvorming worden afgehandeld.

Vraag 7) De wildcamera is inmiddels weggehaald door Natuurmonumenten. Deze was gericht op de openbare weg, een druk belopen wandelpad. Heeft het college hier ook een melding van gekregen? Zo ja, wat heeft de gemeente gedaan met deze melding? Zo nee, wat gaat het college er in de toekomst aan doen om de veiligheid en privacy in het buitengebied te waarborgen van burgers?

Bij ons is geen melding bekend over wildcamera’s. De gemeente is hierin geen bevoegd gezag. Het gebruik van wildcamera’s is privaatrechtelijk geregeld tussen de grondeigenaar en de gebruiker. In dergelijke overeenkomsten worden doorgaans wel afspraken gemaakt dat het niet is toegestaan te filmen richting openbare wegen en paden. Wanneer wij een dergelijke aanvraag binnen krijgen voor het plaatsen van een wildcamera in onze natuurterreinen, bijvoorbeeld voor natuuronderzoek, dan zullen wij deze afspraken omtrent privacy meenemen.

Wij hebben uw vragen en opmerkingen bij de vereniging Natuurmonumenten gemeld en met hen besproken.

8) Het is wettelijk verboden om genoemde soorten onder zich te houden. Hoe kunnen deze taferelen plaatsvinden? Hoe gaat het college deze praktijken monitoren en handhaven? Zo ja, op welke termijn en manier? Zo nee, waarom niet?

9) De gehouden soorten worden gebruikt als lokvoer of aas. Het is wettelijk verboden om te jagen binnen 200m rondom geplaatst lokvoer of aas. Hoe kunnen deze taferelen plaatsvinden? Hoe gaat het college deze praktijken monitoren en handhaven? Zo ja, op welke termijn en manier? Zo nee, waarom niet?

10) Dit lokvoer is ook aangetroffen in een beschermd natuurgebied. Hoe kan het dat lokvoer of aas terechtkomt in beschermde natuurgebieden? Waar komt dit lokvoer of aas in casu vandaan, en wie heeft dit geplaatst? Wordt hier handhavend tegen opgetreden door het college? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

11) Deze activiteiten zijn bij bijzondere opsporingsambtenaren van Natuurmonumenten gemeld. Is het college op de hoogte gebracht van deze illegale activiteiten? Zo ja, wat gaat het college in de toekomst doen om dit soort activiteiten te voorkomen?

12) Dieren uit bossen van Natuurmonumenten mogen ongestoord, stressvrij leven en dit zonder afschot. Toch lokken jagers ze weg met lokvoer en aas om ze af te schieten. Is het dan niet merkwaardig en strafbaar dat een groep jagers deze dieren het bos uitlokt, naar eigen jachtterrein, en ze vervolgens afschiet? Wordt hier op toegezien en handhavend opgetreden door het college? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

13) In verband met Afrikaanse varkenspest (hierna: AVP) gelden strenge regels omtrent de zwijnenjacht. Door het gesleep zijn hieromtrent ernstige risico's genomen. Is het college op de hoogte gebracht van deze waarnemingen? Zo ja, wat is met deze waarnemingen gedaan? Zo nee, wat gaat het college in de toekomst doen om dit te voorkomen?

Antwoord vragen 8 tot en met 13

De gemeente is geen bevoegd gezag inzake de Wet Natuurbescherming, dit gezag ligt bij de provincie. Wij hebben uw vragen en opmerkingen met de provincie besproken. Wij verwijzen u dan ook naar de antwoorden van de provincie waar u deze vragen ook heeft gesteld.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,
Wethouder voor Beheer en Onderhoud,
Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu,
C.M.J.P. Claessens