Vragen Plusquin Niet respec­teren geza­menlijk verkeersplan Bekkerveld


Indiendatum: 17 mei 2021

Geacht college,

omwonenden en belanghebbenden uit de Heerlense buurt Bekkerveld zijn boos. Een met hen gezamenlijk opgesteld verkeersplan wordt na 2 jaar lang overleg terzijde geschoven door de gemeente Heerlen. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

Vraag 1) Omwonenden en belanghebbenden uit Bekkerveld werken twee jaar lang mee met de gemeente Heerlen aan een gezamenlijk verkeersplan. Om te komen tot een veilige en leefbare verkeerssituatie komt het conform de Heerlense inspraakverordening tot een verkeersplan met breed draagvlak bij alle partijen. Toch worden de uitkomsten van deze overleggen na 2 jaar in de wind geslagen door het college. Betrokkenen zijn daarover begrijpelijkerwijs boos. Vindt het college deze gang van zaken getuigen van een betrouwbare en democratische overheid, die er door én voor de burger is? Zo ja, kan het zijn antwoord toelichten?

Vraag 2) Door het terzijde schuiven vinden betrokken burgers dat zij niet correct behandeld zijn in de besluitvorming door de gemeente Heerlen. Daarbij zijn inspraakprocedures niet afdoende opgevolgd en laat de besluitvorming te wensen over. Dit alles levert mogelijk strijd op met het zorgvuldigheidsbeginsel. Vindt het college dat dit beginsel gehandhaafd is? Zo ja, kan het zijn antwoord toelichten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3) Belanghebbenden klagen erover dat de besluitprocedure over het verkeersplan weinig transparant en gemotiveerd tot stand komt. “Zonder tekst en uitleg” wordt het gezamenlijke verkeersplan terzijde geschoven. Daarbij begrijpen omwonenden na twee jaar lang inspreken niet waar zij aan toe zijn. Voorgaande staat mogelijk haaks op de rechtszekerheids- en motiveringsbeginselen. Vindt het college dat deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur gehonoreerd zijn? Zo ja, kan het zijn antwoord toelichten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4) Gaat het college stappen ondernemen om de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in casu alsnog recht te zetten? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5) Het gezamenlijk opgestelde verkeersplan met de omwonenden leidt tot een veilige en leefbare verkeerssituatie. Toch trekt het college dit plan onderuit, vanwege “onhaalbare verkeerstechnische redenen”. Kan het college toelichten welke verkeerstechnische redenen dat zijn? Gaat het college alsnog inzicht verschaffen rondom de besluitvorming aan omwonenden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6) Twee jaar lang is er met belanghebbenden overlegd om tot een gezamenlijk verkeersplan te komen. Toch wordt dit uiteindelijk in de wind geslagen door het college. Is het college het met ons de Partij voor de Dieren-fractie eens dat hierdoor een hoop onkosten gemaakt zijn? Vindt het college dit een zinvolle, effectieve besteding van gemeenschapsgeld?

Vraag 7) Hoeveel hebben de burgeroverleggen gekost, en kan het college daar een overzicht van doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8) Boze omwonenden en belanghebbenden stellen zich met alle mogelijke middelen en manieren te zullen verzetten tegen het huidige verkeersplan. Dit leidt waarschijnlijk tot bezwaarprocedures, rechtsgangen bij de bestuursrechter en mogelijke schadeclaims. Schortende besluitvorming en mogelijke rechtsgangen in ogenschouw genomen, is het nog niet te laat voor een handreiking door het college. Het gezamenlijke verkeersplan kan nog in ere hersteld worden. Is het college van zins gehoor te geven aan burgerparticipatie en alsnog het gezamenlijke verkeersplan uit te voeren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn.

Indiendatum: 17 mei 2021
Antwoorddatum: 17 jun. 2021

Geachte mevrouw Plusquin,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 18-5-2021 inzake Verkeersplan KC Bekkerveld delen wij u het volgende mede.

Vraag 1) Omwonenden en belanghebbenden uit Bekkerveld werken twee jaar lang mee met de gemeente Heerlen aan een gezamenlijk verkeersplan. OM te komen tot een veilige en leefbare verkeerssituatie komt het conform Heerlen inspraakverordening tot een verkeersplan met breed draagvlak van alle partijen. Toch worden de uitkomsten van deze overleggen na 2 jaar in de wind geslagen door het college. Betrokkenen zijn daarover begrijpelijkerwijs boos. Vindt het college deze gaan van zaken getuigen van een betrouwbare en democratische overheid, die er door én voor de burger is? Zo ja, kan het zijn antwoord toelichten?

Ja.
Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar de gevoerde discussie hierover in de commissie LO van 9 juni 2021 en de bijbehorende stukken.

Vraag 2) Door het terzijde schuiven binnen betrokken burgers dat zij niet correct behandeld zijn in de besluitvorming door de gemeente Heerlen. Daarbij zijn in de besluitvorming door de gemeente Heerlen.
Daarbij zijn inspraakprocedures niet afdoende opgevolgd en laat de besluitvorming te wensen over. Dit alles levert mogelijk strijd op met het zorgvuldigheidsbeginsel. Vindt het college dat dit beginsel gehandhaafd is? Zo ja, kan het zijn antwoord toelichten?

Het besluitvormingsproces is zorgvuldig gebeurd. Dit laat onverlet dat de betrokken burgers het anders ervaren. Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar de gevoerde discussie hierover in de commissie LO van 9 juni 2021 en de bijbehorende stukken.

Vraag 3) Belanghebbende klagen erover dat de besluitprocedure over het verkeersplan weinig transparant en gemotiveerd tot stand komt. “Zonder tekst en uitleg” wordt het gezamenlijke verkeerplan terzijde geschoven. Daarbij begrijpen omwonenden na 2 jaar lang inspreken niet waar zij aan toe zijn. Voorgaande staat mogelijk haaks op de rechtszekerheids- en motiveringsbeginselen. Vindt het college dat deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur gehonoreerd zijn? Zo ja kan het zijn antwoord toelichten, zo nee, waarom niet?

Ja.
Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar de gevoerde discussie hierover in de commissie LO van 9 juni 2021 en de bijbehorende stukken.

Vraag 4) Gaat het college stappen ondernemen om de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in casu alsnog recht te zetten? Zo ja op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

U insinueert dat wij niet behoorlijk gehandeld hebben. Wij verwerpen deze veronderstelling.

Vraag 5) Het gezamenlijk opgestelde verkeersplan met de omwonenden leidt tot een veilige en leefbare verkeerssituatie, Toch trekt het college dit plan onderuit, vanwege ‘onhaalbare verkeerstechnische redenen’. Kan het college toelichten welke verkeerstechnische redenen dat zijn? Gaat het college alsnog inzicht verschaffen rondom de besluitvorming aan omwonenden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Hiervoor verwijzen wij u naar de gevoerde discussie hierover in de commissie LO van 9 juni 2021 en de bijbehorende stukken.

Vraag 6) Twee jaar lang is er met belanghebbenden overlegd om tot een gezamenlijk verkeersplan te komen. Toch wordt dit uiteindelijk in de wind geslagen door het college. Is het college het met ons de Partij voor de Dieren-fractie eens dat hierdoor een hoop inkosten gemaakt zijn? Vindt het college dit een zinvolle, effectieve besteding van gemeenschapsgeld?

Hiervoor verwijzen wij u naar de gevoerde discussie hierover in de commissie LO van 9 juni 2021 en de bijbehorende stukken.

Vraag 7) Hoeveel hebben de burgeroverleggen gekost, en kan het college daar een overzicht van doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Deze informatie is niet beschikbaar. Kosten zitten in de personele inzet.

Vraag 8) Boze omwonenden en belanghebbenden stellen zich met alle mogelijke middelen en manieren te zullen verzetten tegen het huidige verkeersplan. Dit leidt waarschijnlijk tot bezwaarprocedures, rechtsgangen bij de bestuursrechter en mogelijke schadeclaims. Schortende besluitvorming en mogelijke rechtsgangen in ogenschouw genomen, is het nog niet te laat voor een handreiking door het college. Het gezamenlijke verkeersplan kan nog in ere hersteld worden. Is het college van zins gehoor te geven aan burgerparticipatie en alsnog het gezamenlijke verkeersplan uit te voeren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Hiervoor verwijzen wij u naar de gevoerde discussie hierover in de commissie LO van 9 juni 2021 en de bijbehorende stukken.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,
Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu, C.M.J.P. Claessens