Vragen Géron over nieuwe distri­bu­tie­centra: Beitel en Avantis


Indiendatum: 23 mrt. 2021

Geacht college,

De aankondiging van het vestigen van twee distributiecentra, een op de Beitel en een tweede op Avantis, is aanleiding tot het stellen van bovenstaande vragen.

Distributiecentra zijn onderdeel van de oude, fossiele economie. Deze economie is gebaseerd op fossiele energie en gericht op voortdurende groei door groei van de consumptie, daarbij gestimuleerd door reclame en schulden; overconsumptie dus. Financieel gewin (voor de happy few) is het doel en het afval (externaliteiten) wordt over de schutting gedumpt, richting direkte omgeving, richting niet ontwikkelde landen, richting natuur, milieu en toekomstige generaties. Als iedereen zou leven zoals in Nederland, zouden er drie werelden nodig zijn. Zoals bekend heeft dit systeem ons tal van problemen gebracht waaronder gevaarlijke klimaatverandering en afname van biodiversiteit. Veel moderne economen zijn intussen voorstander van een nieuwe economie, waarbij economische groei niet het doel is. Welzijn i.p.v welvaart.

Wethouder de Beer is enthousiast over de mogelijke komst van de centra, hetgeen enige verwondering wekt gezien het bovenstaande en het coalitieakkoord, waarbij duurzaamheid de rode draad zou zijn bij discussies en besluiten.

Vraag 1) Heeft het college een zienswijze ingediend over de komst van de distributiecentra? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2) Is er een milieueffectrapportage verricht met betrekking tot de toekomstige vestiging van beide centra? Zo ja, zijn hier de effecten voor de gemeente Heerlen in meegenomen en wat zijn de effecten voor Heerlen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3) Er wordt in geval van de Amazon-hal gesproken van 350 banen als chauffeur/bezorger. Is het college het met ons eens dat investeren in groene banen de toekomst en dus de voorkeur heeft? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4) Het nieuwe distributiecentrum zal leiden tot een toename van af- en aanrijdende vrachtwagens op Heerlense wegen. Heeft het college zicht op de toename aan rijbewegingen in Heerlen? Zo ja, welke gevolgen heeft deze toename voor de Heerlense wegen en omwonende Heerlenaren?

Vraag 5) Welke effecten verwacht het college inzake geluidsoverlast?

Vraag 6) Daarnaast veroorzaakt verkeer onder meer een toename aan fijnstof, stikstofoxiden, koolstofdioxide. Wat is de invloed op de luchtkwaliteit voor Heerlen? Gaat dit worden gemonitord?

Vraag 7) Heeft het college kennis van de impact van het distributiecentrum op o.a. de leefbaarheid, natuurbescherming, verkeersveiligheid en volksgezondheid? Zo ja, hoe kan het college dit onderbouwen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8) Het is waarschijnlijk niet de laatste keer dat een distributiecentrum gepland wordt in onze directe omgeving. Is het college bekend met de CO2-impact van een dergelijk distributiecentrum? Zo nee, wil het college hier een onafhankelijk onderzoek naar laten uitvoeren?

Vraag 9) Op dit moment wordt vaak €7001 per ton CO2-eq aangehouden. Hebben de ondernemingen die deze centra willen bouwen ook een interne CO2-beprijzing meegenomen en daaraan consequenties verbonden?

Vraag 10) Distributiecentra kunnen circulair worden gebouwd. Is er door deze bedrijven een LCA (Life Cycle Assessment) opgesteld en gepubliceerd?

Vraag 11) Stelt het college bij nieuwe vestiging c.q. nieuwbouw van een distributiecentrum zonnepanelen op het dak als verplichting? Zo nee, zou het verplicht stellen van zonnepanelen, gezien de opgave die we hebben m.b.t. hernieuwbare energie, opgenomen kunnen worden in de vestigingseisen.

Vraag 12) Worden er voorwaarden gesteld aan circulair bouwen? Zo nee, zou dit als proef kunnen worden ingevoerd?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn.

Met vriendelijke groet,

Elian Geron

Fractie Partij voor de Dieren

Indiendatum: 23 mrt. 2021
Antwoorddatum: 3 jun. 2021

Geachte mevrouw Géron,

Op 24 maart 2021 heeft u vragen gesteld inzake nieuw distributiecentra: de Beitel en Avantis. Aangezien deze vragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord konden worden, heeft u op 20 april 2021 een uitstelbericht ontvangen. Onderstaand treft u nu de antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1) Heeft het college een zienswijze ingediend over de komst van de distributiecentra? Zo nee, waarom niet?

Nee, m.b.t. de aankoop van bedrijfskavels of bedrijfsgebouwen geldt geen zienswijzeprocedure. De gemeente is meestal bij (ver)bouw en/of gebruik van gronden de vergunningverlenende instantie. M.b.t. de verkoop van bedrijfskavels op Avantis en Trilandis beslist de gemeente als aandeelhouder.

Vraag 2) Is er een milieueffectrapportage verricht met betrekking tot de toekomstige vestiging van beide centra? Zo ja, zijn hier de effecten voor de gemeente Heerlen in meegenomen en wat zijn de effecten voor Heerlen? Zo nee, waarom niet?

Nee, dit is geen verplichting. Er wordt getoetst op het bestemmingsplan en aan het bouwbesluit. Dit zijn limitatieve en imperatieve weigeringsgronden, voldoet de aanvraag dan moet vergunt worden.

Vraag 3) Er wordt in geval van de Amazon-hal gesproken van 350 banen als chauffeur/bezorger. Is het college het met ons eens dat investeren in groene banen de toekomst en dus de voorkeur heeft? Zo nee, waarom niet?

Het college ondersteunt initiatieven van werkgevers om de werkgelegenheid in onze stad en regio te versterken. Investeren in duurzaamheid is daarbij zeker een belangrijke pré. Denk aan de investeringen op het gebied van de waterstoftechnologie op Avantis.

Vraag 4) Het nieuwe distributiecentrum zal leiden tot een toename van af- en aanrijdende vrachtwagens op Heerlense wegen. Heeft het college zicht op de toename aan rijbewegingen in Heerlen? Zo ja, welke gevolgen heeft deze toename voor de Heerlense wegen en omwonende Heerlenaren?

Momenteel wordt er een studie uitgevoerd om de verkeersstromen inzichtelijk te maken. Aan de hand van de uitkomsten van deze studie zal worden beoordeeld of en zo ja welke maatregelen er in de toekomst moeten worden genomen. Overigens zijn er geen/weinig omwonenden rondom de bedrijventerreinen Avantis en Trilandis

Vraag 5) Welke effecten verwacht het college inzake geluidsoverlast?
Beitel Noord is een geluid gezoneerd bedrijventerrein, dit betekent dat bedrijven moeten voldoen aan de geluidsnormen zoals door de gemeente zijn vastgesteld.

De overige terreinen in Heerlen hebben geen geluidszonering, hiervoor is de Wet Milieu Beheer en het activiteitenbesluit van toepassing. Dit zijn algemene regels die door de wetgever zijn bepaald waaraan de betreffende bedrijven moeten voldoen.

Vraag 6) Daarnaast veroorzaakt verkeer onder meer een toename aan fijnstof, stikstofoxiden, koolstofdioxide. Wat is de invloed op de luchtkwaliteit voor Heerlen? Gaat dit worden gemonitord?

Momenteel wordt er enkel getoetst op stikstofoxiden, hiervoor moeten de betreffende bedrijven een onderzoek laten uitvoeren. Deze moet voldoen aan de wettelijke eisen en zorgt ervoor dat bedrijven maatregelen moeten nemen om binnen de wettelijke normen te blijven.

Vraag 7) Heeft het college kennis van de impact van het distributiecentrum op o.a. de leefbaarheid, natuurbescherming, verkeersveiligheid en volksgezondheid? Zo ja, hoe kan het college dit onderbouwen? Zo nee, waarom niet?

Het betreft uitbreidingen op bedrijverterreinen waar geen tot bijna geen bewoning is. De invloed op de leefbaarheid is hier minimaal. Daarnaast zijn er op Avantis bewuste groenzones aangelegd om te voldoen aan deze eisen.


Vraag 8) Het is waarschijnlijk niet de laatste keer dat een distributiecentrum gepland wordt in onze directe omgeving. Is het college bekend met de CO2-impact van een dergelijk distributiecentrum? Zo nee, wil het college hier een onafhankelijk onderzoek naar laten uitvoeren?

De precieze CO2-Impact is niet bekend. Voor wat betreft de ontwikkeling op de Beitel gaat het om een om een herstructurering van een bestaand terrein, zal de uiteindelijke CO2 uitstoot verminderen. Er wordt een op gas gestookte niet geïsoleerde productiehal vervangen door een geïsoleerde hal voorzien van stroom door zonnepanelen waar intern vervoer elektrisch zal zijn en faciliteiten biedt voor elektrische en hybride transportmogelijkheden.

Vraag 9) Op dit moment wordt vaak €7001 per ton CO2-eq aangehouden. Hebben de ondernemingen die deze centra willen bouwen ook een interne CO2-beprijzing meegenomen en daaraan consequenties verbonden?

Nee.

Vraag 10) Distributiecentra kunnen circulair worden gebouwd. Is er door deze bedrijven een LCA (Life Cycle Assessment) opgesteld en gepubliceerd?

Nee, er is door betreffende bedrijven geen LCA opgesteld of gepubliceerd. Zij bouwen wel conform Breeam normen en certificaten. Binnen Breeam staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Verder worden de gebruikte materialen zoveel mogelijk hergebruikt.

Vraag 11) Stelt het college bij nieuwe vestiging c.q. nieuwbouw van een distributiecentrum zonnepanelen op het dak als verplichting? Zo nee, zou het verplicht stellen van zonnepanelen, gezien de opgave die we hebben m.b.t. hernieuwbare energie, opgenomen kunnen worden in de vestigingseisen.

Nee, dit wordt momenteel niet verplicht. Echter spreken wij bedrijven hier actief op aan, zodat de daken van de betreffende panden dusdanig worden geconstrueerd dat er zonnepanelen kunnen worden geïnstalleerd. Momenteel worden bijna alle recent gebouwde distributiehallen in Heerlen (voor een deel) voorzien van zonnepanelen.

Vraag 12) Worden er voorwaarden gesteld aan circulair bouwen? Zo nee, zou dit als proef kunnen worden ingevoerd?

Er worden momenteel geen harde voorwaarden aan circulair bouwen gesteld. Wij stimuleren in onze gesprekken duurzaamheid en circulair bouwen. Wij merken dat bedrijven daar in toenemende mate (proactief) mee aan de slag willen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen, namens dezen,
wethouder voor Economie, Arbeidsmarkt en Sport,
M.E.E. de Beer