Vragen Geron Biodi­ver­siteit, van levens­belang?!


Indiendatum: 11 mrt. 2021

Gratis online cursus biodiversiteit in jouw tuin
De cursus vindt plaats op donderdagavond 25 maart en behandelt een andere manier van tuinieren, dat naast de verhoging van biodiversiteit nog vele andere voordelen heeft.

De voormalige basisschool gelegen aan hoek Frisostraat/Prinsenstraat in Nieuw Lotbroek, wordt binnenkort overgedragen aan Stichting Marokkaanse Nederlanders Parkstad (SMNP), deze informatie bereikte ons via de wethouder.

1. Is het college bekend met de publicatie van de gemeente Kerkrade "Gratis online cursus biodiversiteit in jouw tuin voor inwoners van gemeente Kerkrade”?

2. Erkent het college dat wij in een biodiversiteitscrisis verkeren?

3. Voelt het college zich verantwoordelijk om zijn bewoners in te lichten over het onderwerp biodiversiteit?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een cursus die gegeven wordt door het IKL een uitstekend vervolg is op de actie Steenbreek, met als insteek “kleine ingreep, groot verschil” om zodoende de kennis over het onderwerp te doen toenemen?

5. Welke stappen worden ondernomen? Op welke termijn volgen wij Kerkrade in deze?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn.

Met vriendelijke groet,

Elian Geron,

Raadslid Partij voor de Dieren Heerlen

Indiendatum: 11 mrt. 2021
Antwoorddatum: 24 mrt. 2021

Geachte mevrouw Géron,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 11 februari 2021 inzake “Biodiversiteit, van levensbelang?” delen wij u het volgende mede.

Vraag 1) Is het college bekend met de publicatie van de gemeente Kerkrade "Gratis online cursus biodiversiteit in jouw tuin voor inwoners van gemeente Kerkrade”.

Ja.

Vraag 2) Erkent het college dat wij in een biodiversiteitscrisis verkeren?

Ja, dit wordt erkend. Wereldwijd gaat het zeer slecht met de biodiversiteit zoals verwoord en (inter)nationaal erkend in het IPBES-rapport “First Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services”. Ook in Nederland halen wij de afgesproken doelen van de VN-Conventie over Biologische Diversiteit (CBD) niet om het biodiversiteitsverlies te keren, zoals is vastgesteld in de CBD rapportage van het ministerie van LNV uit 2019.

Vraag 3) Voelt het college zich verantwoordelijk om zijn bewoners in te lichten over het onderwerp biodiversiteit?

Ja, deze verantwoordelijkheid pakken wij op via diverse lopende en nog op te pakken projecten.

Vraag 4) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een cursus die gegeven wordt door het IKL een uitstekend vervolg is op de actie Steenbreek, met als insteek “kleine ingreep, groot verschil” om zodoende de kennis over het onderwerp te doen toenemen?

Nee, wij kiezen voor een andere aanpak. Operatie Steenbreek is in Heerlen uitgevoerd door de stichting IKL, hierbij is extra aandacht besteed aan biodiversiteit. Enerzijds qua samenstelling van de plantpakketten en anderzijds door de 1:1 communicatie tussen IKL en de deelnemers.

De cursus bereikt vooral mensen die de biodiversiteitsinformatie al hebben ontvangen óf geïnteresseerden die al kennis hebben van de materie.
Wij geven de voorkeur aan concrete maatregelen die de biodiversiteit vergroten en koppelen hieraan publiciteit en voorlichting.

Vraag 5) Welke stappen worden ondernomen? Op welke termijn volgen wij Kerkrade in deze?

Biodiversiteitsverlies gaat niet alleen over aantal soorten maar ook over de genetische variëteit van soorten en de variëteit van ecosystemen. Het verlies van biodiversiteit kan worden toegeschreven aan het zogenaamde “evil quintet”: verdwijnen leefgebieden, overexploitatie, vervuiling, invasieve soorten en klimaatverandering. Hetgeen wij doen is dan ook een breed pallet van maatregelen en activiteiten met bijbehorende communicatie. Wij benoemen hier enkele concrete en recente voorbeelden, alleen bekeken vanuit het beleidsveld groen, natuur en landschap:

 • 1000-bomenplan;

 • Operatie steenbreek;

 • Ecologisch maaibeheer waaronder sinusbeheer en schapenbegrazing;

 • Ecologische bestrijding eikenprocessierups;

 • Braakliggende terreinen waar mogelijk invullen als tijdelijke parken;

 • Stimuleren en ondersteunen duurzame landbouw, kringloop- natuurinclusieve of biologische landbouw;

 • Moestuinieren op basisscholen in samenwerking met de moestuinman;

 • Inzaaien 1,3 ha bloemenlint in samenwerking met stichting IKL en provincie Limburg (in aanvraag);

 • Verwijderen of beheersen van invasieve soorten;

 • Aanplant 7000 st. bosplantsoen vanuit provinciaal 1 miljoen bomenplan (in aanvraag);

 • Vaker vaste planten in de openbare ruimte. Naast bovenstaande zichtbare voorbeelden worden ook leefgebieden en soorten beschermd via plantoetsing. Ook wordt het groenbeleid geactualiseerd op het thema biodiversiteit om het beleidsmatig en bij beheer en inrichting beter te borgen.

  Hoogachtend,
  burgemeester en wethouders van Heerlen,
  namens dezen,
  Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu, C.M.J.P. Claessens

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Jansen over de duivenproblematiek in Heerlen

Lees verder

Vragen Géron over nieuwe distributiecentra: Beitel en Avantis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer