Vragen ex. art 33 Grond­dum­pingen


Indiendatum: 5 jun. 2019

Vraag 1. Is het bij het College bekend of er in het verleden illegaal grond en/of mest gedumpt is in plangebied Hoogveld? (om precies te zijn het gebied tussen Wienweg, Zandweg, Heerlerbaan)

Vraag 2. Is het College bekend met meldingen van recente en grootschalige grond-dumpingen op Hoogveld? Meer specifiek: het op verschillende data meerde-re vrachten achter elkaar storten van grote kiepwagens met grond door een tractor met een Belgisch kenteken.

Vraag 3. Mag er grond uit andere gemeenten worden aangevoerd en gestort in gemeente Heerlen? Zo ja, zijn daar voorwaarden aan verbonden zoals bijvoorbeeld vooraf melden, een verklaring van schone grond en eventueel een bemonstering om te bekijken of de grond vervuild is? Zo nee, wat zijn de consequenties voor de grondeigenaar en grondgebruiker?

Vraag 4. Is bij het College bekend of de grondstortingen legaal zijn. Zo nee, is het College bereid om een uitgebreid onderzoek te doen naar de herkomst en de staat van de inmiddels ondergewerkte grond? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5. Vindt het College het wenselijk dat grond verwerkt kan worden waarin zeer grote hoeveelheden plastic, stenen, mest, rottende aardappelen en mogelijk ook nog andere vervuilende stoffen zijn verwerkt?

Vraag 6. Hoeveel dierlijke mest mag er volgens de RVO uitgereden worden op het perceel van Hoogveld BV ? Welke maatregelen zullen er op gemeentelijk niveau volgen bij overtredingen?

Vraag 7. In wiens eigendom zijn de bermen langs de Wienweg grenzend aan de grond van Hoogveld BV ?

Vraag 8. Vindt het College het toelaatbaar dat niet alleen de grond van Hoogveld BV maar ook de groenstroken en zelfs de bermen langs de Wienweg behandeld worden met glyfosaat? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 9. Is het College ermee bekend dat de patrijs (rode lijst soort) na jarenlange afwezigheid weer aan het broeden was op de akkers van plangebied Hoog-veld en dat een getuige heeft waargenomen dat het patrijzenvrouwtje dood is gevonden en haar nest volledig is vernield doordat er grond op is gedumpt? Zo ja, wat is de reactie van het College?

Vraag 10. In het zelfde gebied bevindt zich een bosje dat door grondruil eigendom is geworden of zal worden van Hoogveld BV. Is het College bekend met de voorgenomen kap van het bosje? Zo ja, is er een vergunning verleend? Kan het College uitsluiten dat er dassen en patrijzen voorkomen in het bosje? Kan het College uitsluiten dat er andere soorten voorkomen, bv. vossen, fazanten, roofvogels? Deelt het College de mening van de PvdD dat er een zorgplicht geldt vanuit de Wet Natuurbescherming en dat we gezien de staat van de biodiversiteit ook op gemeentelijk niveau alle kansen moeten aangrijpen om een verdere achteruitgang van biodiversiteit te voorkomen? Is het College bereid om met Hoogveld BV te bespreken of het bosje, dat wellicht een functie heeft als “ Stepping Stone”, behouden kan blijven om-dat het een toevluchtsoord is voor in het wild levende dieren? Zo nee, waar-om niet? Wat zijn de gevolgen voor het vasthouden van water bij grote regenval als het bosje wordt gekapt?

Vraag 11. In Hoogveld wordt zeer veel zwerfvuil waargenomen, platen van piepschuim verspreid over de akkers, blikjes en plastic. Ook de waterbekkens liggen vol zwerfafval. Is het College van mening dat de eigenaar van de grond verantwoordelijk is voor het opruimen van het zwerfafval? Zo nee, waarom niet? Is het College bereid afvalbakken te plaatsen om zodoende het zwerfafval te verminderen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12. Is het College van mening dat het de voorkeur heeft om gronden in gebruik te geven aan ondernemers uit Heerlen in plaats van ondernemers van buiten de gemeente? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 5 jun. 2019
Antwoorddatum: 28 jun. 2019

Vraag 1. Is het bij het College bekend of er in het verleden illegaal grond en/of mest gedumpt is in plangebied Hoogveld? (om precies te zijn het gebied tussen Wienweg, Zandweg, Heerlerbaan)

Antwoord. Uit onze registratie blijkt dat wij sinds 2009 twee meldingen van gebruik van mest in Hoogveld ontvangen hebben.

Vraag 2. Is het College bekend met meldingen van recente en grootschalige grond-dumpingen op Hoogveld? Meer specifiek: het op verschillende data meerde-re vrachten achter elkaar storten van grote kiepwagens met grond door een tractor met een Belgisch kenteken.

Antwoord. Ja, deze meldingen zijn bekend.

Vraag 3. Mag er grond uit andere gemeenten worden aangevoerd en gestort in gemeente Heerlen? Zo ja, zijn daar voorwaarden aan verbonden zoals bijvoorbeeld vooraf melden, een verklaring van schone grond en eventueel een bemonstering om te bekijken of de grond vervuild is? Zo nee, wat zijn de consequenties voor de grondeigenaar en grondgebruiker?

Antwoord. De hergebruikmogelijkheden voor grond en mijnsteen binnen de gemeente Heerlen zijn omschreven in de “Nota Bodembeheer” die deel uitmaakt van het Bodembeleidsplan Heerlen 2016. In de Nota Bodembeheer staat dat grond uit andere gemeenten mag worden aangevoerd en hergebruikt in Heerlen als aan de voorwaarden voor hergebruik voldaan wordt. Niet alle hergebruik hoeft gemeld te worden of voorzien te zijn van een erkend bewijsmiddel of kwaliteitsverklaring.


Vraag 4. Is bij het College bekend of de grondstortingen legaal zijn. Zo nee, is het College bereid om een uitgebreid onderzoek te doen naar de herkomst en de staat van de inmiddels ondergewerkte grond? Zo nee, waarom niet?

Antwoord. Naar aanleiding van de melding over hergebruik van grond op Hoogveld zijn toezichthouders van de afdeling Toezicht en Handhaving en de politie meerdere malen ter plaatse geweest. Tijdens deze onderzoeken zijn geen overtredingen geconstateerd.Op 17 mei 2019 hebben wij onze toezichthouder voor het Besluit bodemkwaliteit gevraagd een onderzoek in te stellen en rapport hierover uit te brengen. De toezichthouder Besluit bodemkwaliteit concludeert dat zogenaamde “tarragrond” door of namens de gebruiker van het perceel is toegepast. De toepassing van tarragrond is meldingsvrij. De toezichthouder adviseert geen verder onderzoek in te stellen.

Vraag 5. Vindt het College het wenselijk dat grond verwerkt kan worden waarin zeer grote hoeveelheden plastic, stenen, mest, rottende aardappelen en mogelijk ook nog andere vervuilende stoffen zijn verwerkt?

Antwoord. Nee dat vinden wij niet wenselijk.

Vraag 6. Hoeveel dierlijke mest mag er volgens de RVO uitgereden worden op het perceel van Hoogveld BV ? Welke maatregelen zullen er op gemeentelijk niveau volgen bij overtredingen?

Antwoord. Het toepassen van mest is geregeld in de Meststoffenwet waar wij geen bevoegd gezag voor zijn.

Vraag 7. In wiens eigendom zijn de bermen langs de Wienweg grenzend aan de grond van Hoogveld BV ?

Antwoord. Conform de kadastrale kaart zijn er meerdere eigenaren waarvan wij er één zijn.

Vraag 8. Vindt het College het toelaatbaar dat niet alleen de grond van Hoogveld BV maar ook de groenstroken en zelfs de bermen langs de Wienweg behandeld worden met glyfosaat? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord. Wij maken sinds het verbod van eind maart 2016 geen gebruik meer van glyfosaat op verhardingen. Gebruik van glyfosaat in groenstroken en bermen heeft nooit plaats gevonden.

Vraag 9. Is het College ermee bekend dat de patrijs (rode lijst soort) na jarenlange afwezigheid weer aan het broeden was op de akkers van plangebied Hoog-veld en dat een getuige heeft waargenomen dat het patrijzenvrouwtje dood is gevonden en haar nest volledig is vernield doordat er grond op is gedumpt? Zo ja, wat is de reactie van het College?

Antwoord. Met betrekking tot het soortenbeleid en de instandhouding van het leefgebied van de patrijs onderhouden wij contacten met de WBE Voerendaal en omgeving. Na uitvoering van diverse projecten in het kader van de gebiedsontwikkeling Imstenrade Benzenrade is de aanwezige populatie sterk toegenomen. Daarnaast is er aan de overzijde van de N281 aan de Zandweg, een compensatiegebied voor de patrijs ingericht, in het kader van de ontwikkeling van 2e fase Autoboulevard Trompenburgstraat. Het ligt voor de hand dat de directe omgeving van deze locatie door de patrijs bezocht en zelfs tot broedplek uitgekozen wordt. De nog niet ontwikkelde gronden in het plangebied Hoogveld worden agrarisch beheerd. De betrokken beheerders dienen te handelen binnen de kaders van de Natuurwet.

Vraag 10. In het zelfde gebied bevindt zich een bosje dat door grondruil eigendom is geworden of zal worden van Hoogveld BV. Is het College bekend met de voorgenomen kap van het bosje? Zo ja, is er een vergunning verleend? Kan het College uitsluiten dat er dassen en patrijzen voorkomen in het bosje? Kan het College uitsluiten dat er andere soorten voorkomen, bv. vossen, fazanten, roofvogels? Deelt het College de mening van de PvdD dat er een zorgplicht geldt vanuit de Wet Natuurbescherming en dat we gezien de staat van de biodiversiteit ook op gemeentelijk niveau alle kansen moeten aangrijpen om een verdere achteruitgang van biodiversiteit te voorkomen? Is het College bereid om met Hoogveld BV te bespreken of het bosje, dat wellicht een functie heeft als “ Stepping Stone”, behouden kan blijven om-dat het een toevluchtsoord is voor in het wild levende dieren? Zo nee, waar-om niet? Wat zijn de gevolgen voor het vasthouden van water bij grote regenval als het bosje wordt gekapt?

Antwoord. Het College is niet bekend met een voorgenomen kap van het bosje.Volgens de bomenverordening is er alleen nog een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen nodig wanneer deze voorkomen op de bomenlijst die in 2007 is vastgesteld. Op deze lijst staan geen bomen op Hoogveld.

Vraag 11. In Hoogveld wordt zeer veel zwerfvuil waargenomen, platen van piepschuim verspreid over de akkers, blikjes en plastic. Ook de waterbekkens liggen vol zwerfafval. Is het College van mening dat de eigenaar van de grond verantwoordelijk is voor het opruimen van het zwerfafval? Zo nee, waarom niet? Is het College bereid afvalbakken te plaatsen om zodoende het zwerfafval te verminderen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord. Ja, de eigenaar van de grond is verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfafval. De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor het plaatsen en ledigen van afvalbakken voor het gedeelte dat nog niet is overgedragen naar de gemeente. Op het gedeelte dat wél is overgedragen naar gemeente zijn op diverse plaatsen afvalbakken geplaatst.

Vraag 12. Is het College van mening dat het de voorkeur heeft om gronden in gebruik te geven aan ondernemers uit Heerlen in plaats van ondernemers van buiten de gemeente? Zo nee, waarom niet?

Antwoord. In ontwikkelingsgebieden zijn ontwikkelaars voor het merendeel eigenaar en zij kunnen beschikken over hun eigendommen en die al dan niet in gebruik geven aan derden. Voor zover gemeente-eigendommen betreft het vaak voortgezet gebruik als gevolg van verwervingen of voormalige pachten. Daarbij is geen onderscheid mogelijk.


Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Heerlen,


namens dezen,

Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu,

C.M.J.P. Claessens

Interessant voor jou

Bestrijden eikenprocessierups

Lees verder

Aanvullende vragen Daddy Cool festival nav beantwoording eerdere vragen en berichten in de media.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer