Aanvul­lende vragen Daddy Cool festival nav beant­woording eerdere vragen en berichten in de media.


Indiendatum: 17 jun. 2019

1. Zijn er na de laatste schouw voor het Daddy Cool festival maatregelen getroffen om de gevolgen voor broedvogels, beschermde diersoorten en de (drachtige) dieren in het dierenparkje te waarborgen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

2. Heeft er tijdens het festival monitoring plaatsgevonden op flora en fauna? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de bevindingen?

3. Kent u het bericht” onderzoek naar dode damherten Heerlen bij Festival? In dit bericht stelt het College bij monde van wethouder Clemens: "Vaak overlijden deze kwetsbare dieren, omdat ze giftige planten eten of bijgevoederd worden door bezoekers. Daarom vragen we ook om de dieren vooral niet te voeren."

Kan het College aangeven welke giftige planten er in het dierenparkje groeien, en welke maatregelen er zijn getroffen om te voorkomen dat de dieren giftige planten opeten?

Is het gebruikelijk dat gehouden dieren giftige planten eten?

Hoe oud waren de dode damherten en is het gebruikelijk dat pasgeboren damherten giftige planten eten?

Op welke wijze worden de bezoekers gevraagd de dieren in het geheel niet te voederen? En wordt daarop gehandhaafd? Zijn de eerdere dode dieren ook onderzocht? Zo nee, waarom niet?

Kunt u uw antwoorden toelichten?

4. Kan het College uitsluiten dat de damherten zijn overleden door de werkzaamheden rondom het naastgelegen festivalterrein?

5. In de beantwoording van eerdere vragen van de PvdD fractie over het Daddy Cool festival stelt het College dat door compenserende maatwerkmaatregelen op advies van een ecoloog wordt het dierenwelzijn van zowel de drachtige dieren alsook de overige dieren gewaarborgd. Waaruit bestonden de compenserende maatregelen en is het College van mening dat deze afdoende waren? Waarop baseert het College dat?

6. Wat waren de daadwerkelijke geluidsnormen in dB op het evenement? (metingen door omwonenden overschreden 100 dB)

7. In het ecologisch rapport staat dat tijdens het veldbezoek de aanwezigheid van dassenburchten niet kon worden uitgesloten. Kan het College aangeven waarom er niet is aangegeven of er wel of geen dassenburchten waren na het uitkammen van de locatie?

8. Is er in het ecologisch onderzoek ook rekening gehouden met de vliegroutes van vleermuizen? Zo nee, waarom niet?

9. In het rapport wordt geconcludeerd dat de effecten van het festival op de (mogelijk) aanwezige (streng) beschermde diersoorten nader onderzocht dient te worden? Heeft dat onderzoek plaatsgevonden en zo ja, hoe zagen de mitigerende maatregelen eruit?

10. In het ecologisch rapport staat dat er verschillende soorten vogels zijn waargenomen maar niet waar de nesten zijn waargenomen. Als niet bekend is waar de nesten zijn hoe kan er dan gemonitord worden wat voor effect het festival heeft?

11. In het ecologisch rapport wordt aangeven dat er mogelijk een bosuil aanwezig is in het onderzoeksgebied (ook waargenomen door een omwonende) Daarover zegt het rapport: “in het onderzoeksgebied zijn diverse geschikte holle bomen aanwezig, met name enkele ontkroonde afgestorven exemplaren juist westelijk van het festivalterrein.” Kan het College bevestigen dat juist deze bomen niet gekapt zijn? En zo nee, welke maatregelen zijn er getroffen om deze bomen af te schermen van het publiek?

12. In beantwoording van de eerdere vragen stelt het College dat er in heel Heerlen een moratorium op bomenkap geldt behalve bij dode/zieke of overlastgevendebomen. Welke andere redenen, behalve productiekap, blijven er dan nog over om bomen te kappen?

13. Op de aanvullende vragen van de PvdD fractie geeft het College aan dat de aanvraag voor de vergunning gepubliceerd is in het gemeenteblad op 7 juni 2019 en dat er geen bezwaren/zienswijzen zijn ontvangen. Wat is de reden dat de wettelijke termijn voor het indienen van bezwaren/zienswijzen niet gehaald is?

14. Hoeveel heeft het natuurwaardenonderzoek gekost? Wat is de reden dat de gemeente dit onderzoek heeft betaald en niet de initiatiefnemer van het festival? Is het gebruikelijk dat gemeente Heerlen natuurwaardenonderzoeken betaalt? En wat zijn de kosten daarvan op jaarbasis?

15. Kan het College aangeven wat de in de vergunning voorgeschreven maatregelen zijn en hoe deze nageleefd zijn? (antwoord op vraag 7 van de aanvullende vragen)

16. Kunt u de resultaten van de aanvullende onderzoeken, de bevindingen van de veterinaire patholoog n.a.v. sectie op de dode hertjes en de voor- en naschouw bij de beantwoording van de vragen voegen?

Indiendatum: 17 jun. 2019
Antwoorddatum: 2 jul. 2019

Geachte mevrouw Plusquin,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 28 juni 2019 inzake Daddy Cool festival delen wij u het volgende mede.

Het college heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Wij doen voortdurend ons best om te komen tot een goede balans tussen natuur en cultuur. Ook vinden we het van belang dat kinderen en volwassenen kennismaken met de waarde van natuur voor mensen. Dit is terecht voortdurend onderwerp van debat en daar mengen wij ons graag in. Juist daarom hechten wij eraan dat in deze discussies feiten, in plaats van ongefundeerde stellingen op social media, leidend zijn.

De manier echter, waarop rondom het festival Daddy Cool medewerkers en vrijwilligers (!) rondom het festival met ongefundeerde beschuldigingen en aan intimidatie grenzende boodschappen zijn benaderd, verwerpt het college. Ook het bekrassen van een auto met kwetsende teksten is voor ons onacceptabel. Ieder heeft het recht zijn of haar mening kenbaar te maken maar hier trekken wij de grens. Dergelijke gedragingen zullen door deze gemeente op geen enkele manier getolereerd worden en waar nodig zullen wij betrokkenen adviseren aangifte te doen.

1. Zijn er na de laatste schouw voor het Daddy Cool festival maatregelen getroffen om de gevolgen voor broedvogels, beschermde diersoorten en de (drachtige) dieren in het dierenparkje te waarborgen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Na deze schouw zijn er een aantal voorzorgsmaatregelen genomen:-Om te voorkomen dat vleermuizen en andere diersoorten onnodig worden belemmerd in hun foerageeractiviteiten is gekeken naar onnodige verlichting van de groenstructuren op en om het festivalterrein;

-Is gezorgd voor een goede afscherming van het festivalterrein om te voorkomen dar vogels en zoogdieren hier last van zouden hebben;Registratienummer:BWV-19003843bijlagen:

-vergunning-geluidmeetrapport

-Heeft men ervoor gezorgd dat alles binnen de vastgestelde geluidsnormen heeft plaatsgevonden, zodat de dierpopulatie van het Aambos niet onnodig verstoord wordt door het festivalgeluid.

2. Heeft er tijdens het festival monitoring plaatsgevonden op flora en fauna? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de bevindingen?

Antwoord: Nee. Er heeft voorafgaand aan en daags ná het evenement een onderzoek plaatsgevonden. Op de zaterdag van het festival is er een dierenarts aanwezig geweest. Concreet: enkele weken voor het evenement heeft er een eerste schouw plaatsgevonden en op 12 juni 2019 is de aanwezige flora en fauna geanalyseerd. Op 15 en 16 juni 2019 heeft het festival plaatsgevonden. In de vroege ochtend van 17 juni heeft opnieuw een inventarisatie plaatsgevonden van de aanwezige flora en fauna. Hieruit is gebleken dat na afloop van het evenement meer vogels (+11) en meer vogelsoorten (+3) werden aangetroffen dan van tevoren. Tijdens het festival is het dierenpark regelmatig bezocht door de beheerder en een dierenarts.

3. Kent u het bericht” onderzoek naar dode damherten Heerlen bij Festival? In dit bericht stelt het College bij monde van wethouder Clemens: "Vaak overlijden deze kwetsbare dieren, omdat ze giftige planten eten of bijgevoederd worden door bezoekers. Daarom vragen we ook om de dieren vooral niet te voeren."

Kan het College aangeven welke giftige planten er in het dierenparkje groeien, en welke maatregelen er zijn getroffen om te voorkomen dat de dieren giftige planten opeten?

Is het gebruikelijk dat gehouden dieren giftige planten eten?

Hoe oud waren de dode damherten en is het gebruikelijk dat pasgeboren damherten giftige planten eten?

Op welke wijze worden de bezoekers gevraagd de dieren in het geheel niet te voederen? En wordt daarop gehandhaafd? Zijn de eerdere dode dieren ook onderzocht? Zo nee, waarom niet?

Kunt u uw antwoorden toelichten?

Antwoord: Ja, dit bericht is ons bekend. Wij zullen een inventarisatie uitvoeren om te achterhalen of er sprake zou kunnen zijn van de aanwezigheid van giftige planten in en nabij het dierenparkje. Mocht dit het geval zijn en dit een nadelig effect zal hebben op de dieren aldaar, dan zullen we uiteraard passende maatregelen nemen. Twee damhertkalfjes zijn dood geboren; één op 12 juni en één op 13 juni 2019. Op 14 juni 2019 (de vrijdag van de opbouw van het festival) zijn drie damhertkalfjes gezond geboren. Bezoekers worden middels bordjes erop attent gemaakt om de dieren niet te voeren, zoals ook gebruikelijk is op andere plekken in de stad en regio.

4. Kan het College uitsluiten dat de damherten zijn overleden door de werkzaamheden rondom het naastgelegen festivalterrein?

Antwoord:Er is onderzoek gedaan of er een link is tussen het evenement en de dode dieren, dit bleek er niet te zijn.

5. In de beantwoording van eerdere vragen van de PvdD fractie over het Daddy Cool festival stelt het College dat door compenserende maatwerkmaatregelen op advies van een ecoloog wordt het dierenwelzijn van zowel de drachtige dieren alsook de overige dieren gewaarborgd. Waaruit bestonden de compenserende maatregelen en is het College van mening dat deze afdoende waren? Waarop baseert het College dat?

Antwoord:Ja. Onafhankelijk onderzoek voorafgaand en na het evenement heeft laten zien dat er geen sprake is van een disbalans in het bos en/of van schadelijke gevolgen. Na het evenement is zelfs gebleken dat er meer vogels (+11) en meer vogelsoorten (+3) aanwezig waren in het Aambos dan ervoor.

6. Wat waren de daadwerkelijke geluidsnormen in dB op het evenement? (metingen door omwonenden overschreden 100 dB).
Antwoord: Uit een professionele meting met geijkte apparatuur, uitgevoerd door een deskundige medewerker, is gebleken dat de geluidnormen (70 dB(A) en 85 dB(C)) niet zijn overschreden. Voor details verwijzen wij naar het bijgevoegd meetrapport.

7. In het ecologisch rapport staat dat tijdens het veldbezoek de aanwezigheid van dassenburchten niet kon worden uitgesloten. Kan het College aangeven waarom er niet is aangegeven of er wel of geen dassenburchten waren na het uitkammen van de locatie?

Antwoord:Tijdens het onderzoek zijn er geen dassenburchten aangetroffen.

8. Is er in het ecologisch onderzoek ook rekening gehouden met de vliegroutes van vleermuizen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Vanwege de mogelijke aanwezigheid van vliegroutes van vleermuizen zijn de maatregelen zoals genoemd onder het antwoord op vraag 1 getroffen.

9. In het rapport wordt geconcludeerd dat de effecten van het festival op de (mogelijk) aanwezige (streng) beschermde diersoorten nader onderzocht dient te worden? Heeft dat onderzoek plaatsgevonden en zo ja, hoe zagen de mitigerende maatregelen eruit?

Antwoord: Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op 12 juni 2019. Hieruit is gebleken dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn

10. In het ecologisch rapport staat dat er verschillende soorten vogels zijn waargenomen maar niet waar de nesten zijn waargenomen. Als niet bekend is waar de nesten zijn hoe kan er dan gemonitord worden wat voor effect het festival heeft?

Antwoord:De nesten zijn tijdens een deskundig onderzoek door een wetenschapper niet in de nabijheid van het evenement waargenomen.

11. In het ecologisch rapport wordt aangeven dat er mogelijk een bosuil aanwezig is in het onderzoeksgebied (ook waargenomen door een omwonende) Daarover zegt het rapport: “in het onderzoeksgebied zijn diverse geschikte holle bomen aanwezig, met name enkele ontkroonde afgestorven exemplaren juist westelijk van het festivalterrein.” Kan het College bevestigen dat juist deze bomen niet gekapt zijn? En zo nee, welke maatregelen zijn er getroffen om deze bomen af te schermen van het publiek?

Antwoord:Tijdens het onderzoek zijn er geen bosuilen aangetroffen. Omwille van het evenement zijn er geen bomen gekapt in het bos.

12. In beantwoording van de eerdere vragen stelt het College dat er in heel Heerlen een moratorium op bomenkap geldt behalve bij dode/zieke of overlastgevendebomen. Welke andere redenen, behalve productiekap, blijven er dan nog over om bomen te kappen?

Antwoord: Wij verwijzen naar de eerdere antwoorden op de vragen die de Partij van de Dieren heeft gesteld en het werkbezoek dat wethouder Claessens met u ter plaatse heeft gebracht.

13. Op de aanvullende vragen van de PvdD fractie geeft het College aan dat de aanvraag voor de vergunning gepubliceerd is in het gemeenteblad op 7 juni 2019 en dat er geen bezwaren/zienswijzen zijn ontvangen. Wat is de reden dat de wettelijke termijn voor het indienen van bezwaren/zienswijzen niet gehaald is?

Antwoord: Strikt genomen is deze termijn gehaald, maar wij streven er meestal naar om meer bezwaartermijn te laten resteren voorafgaand aan een evenement. Naast de mogelijkheid van bezwaar bestond voldoende tijd om een voorlopige voorziening aan te vragen.

14. Hoeveel heeft het natuurwaardenonderzoek gekost? Wat is de reden dat de gemeente dit onderzoek heeft betaald en niet de initiatiefnemer van het festival? Is het gebruikelijk dat gemeente Heerlen natuurwaardenonderzoeken betaalt? En wat zijn de kosten daarvan op jaarbasis?

Antwoord: De kosten bedragen € 3.210. Normaal gesproken worden deze kosten ook niet voldaan door de gemeente, in dit geval zal dit wel het geval zijn, aangezien het college grote waarde hecht aan de ecologische belangen, het kunnen vergunnen van het evenement en de voortgang voor de organisator.

15. Kan het College aangeven wat de in de vergunning voorgeschreven maatregelen zijn en hoe deze nageleefd zijn? (antwoord op vraag 7 van de aanvullende vragen.

Antwoord:Wij verwijzen u naar de bijgevoegde kopie van de vergunning.

16. Kunt u de resultaten van de aanvullende onderzoeken, de bevindingen van de veterinaire patholoog n.a.v. sectie op de dode hertjes en de voor- en naschouw bij de beantwoording van de vragen voegen?

Antwoord: Wij zullen u deze doen toekomen zodra deze compleet zijn ontvangen.