Vragen Daddy Cool festival Aambos tijdens broed­seizoen


Indiendatum: 20 mei 2019

Aanleiding voor de vragen is het aankondiging van het Daddy Cool festival in het Aambos, midden in het broedseizoen. We hebben al te maken met een dramatische achteruitgang van de biodiversiteit. De PvdD fractie wil graag de gevolgen weten van zo’n festival op de aanwezige flora en fauna.

1. Is er in Heerlen een natuur- en parkenbeleid waarin is vastgelegd of en hoe vaak er een evenement kan plaatsvinden, hoeveel bezoekers een bos of park kan verdragen en wat de maximale geluidsnormen zouden moeten zijn? Zo nee, is het College bereid een dergelijk beleid op te stellen, waarbij ook de belangen van de aanwezige flora en fauna geborgd zijn?

2. Is er al een vergunning afgegeven voor het Daddy Cool festival?

Zo ja, past het evenement in het bestemmingsplan?

Hoeveel ruimte bieden de geluidsnormen?

Past het evenement in de omgevingsvergunning?

Indien de vergunning nog niet is afgegeven bent u bereid de vragen onder punt 2 mee te nemen in de vergunningverlening?

3. Zijn er in het dierenparkje Aambos drachtige dieren zoals herten? Hoe wordt het dierenwelzijn geborgd voor alle aanwezige dieren en in het bijzonder voor de drachtige dieren?

4. Op Social Media wordt melding gemaakt van bomenkap in het Aambos en in paniek rondvliegende vogels.

Zijn er recent bomen gekapt in het Aambos? En zo ja, zijn er bomen gekapt vanwege het festival of is er een andere reden en zo ja welke?

5. Heeft er dit jaar meer snoei en kap plaatsgevonden dan andere jaren, zowel in Aambos als in heel Heerlen? En zo ja, wat is daarvan de reden en zijn de alternatieven onderzocht?

6. Ook bomen zonder nest hebben een functie als schuil, slaap of foerageerplaats. Deelt u de mening van de PvdD fractie dat snoei- of kapwerkzaamheden beter uitgesteld kunnen worden tot na het broedseizoen? Kunt u uw antwoord toelichten?

7. Kan het College gemotiveerd aangeven welke geluidsnormen worden toegelaten voor het festival? En worden deze geluidsnormen op de dichtstbijzijnde gevel gemeten? Zo nee, waarom niet?

8. De organisatie van Daddy Cool geeft op Social Media aan dat er biologisch afbreekbare materialen zoals bekers gebruikt worden zodat er geen plastic in het bos achterblijft. Hoe wordt voorkomen dat debiologisch afbreekbare materialen in het Aambos en omgeving achterblijven?

9. De organisatie geeft in de omwonenden-brief aan dat er samen met de gemeente de aanwezige natuur als uitgangspunt is gekozen, dat er maatregelen zijn genomen en dat de organisatie dit als een meerwaarde ziet. Geldt die meerwaarde voor de natuur of voor de organisatie? Welke maatregelen zijn er genomen?

In het door de PvdD fractie opgevraagde rapport “ Verkennend natuurwaarden Onderzoek Daddy Coolfestival” staat:

“Ten aanzien van wettelijk beschermde flora en fauna moet in het onderzoeksgebied worden gerekend met de aanwezigheid van de Eekhoorn en een aantal broedvogelsoorten, waaronder mogelijk één soort met jaarrond beschermde nesten namelijk de Bosuil. Daarnaast kan de aanwezigheid in het onderzoeksgebied van Gewone dwergvleermuis, één of enkele andere vleermuissoorten, Das en Steenmarter niet met zekerheid worden uitgesloten. In geval van Das en Steenmarter valt uitsluitend te rekenen met een functionaliteit als foerageergebied. “

“ De effecten van het festival op de (mogelijk) aanwezige (streng)beschermde diersoorten dient nader onderzocht te worden. Voor de overige soorten geldt slechts de algemene zorgplicht uit artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming “

10. Heeft de provincie een ontheffing gegeven in het kader van de Wet Natuurbescherming op basis van dit rapport?

11. Heeft het nader onderzoek, conform het advies uit het natuurwaardenonderzoek, naar de (mogelijke) aanwezigheid van (streng) beschermde diersoorten plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dit onderzoek bij de beantwoording van de vragen voegen?

12. Is het College van mening dat er op basis van dit rapport voldaan wordt aan de algemene zorgplicht uit artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming?

13. Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van de Eekhoorn, een aantal broedvogelsoorten, de mogelijk aanwezige Bosuil, een of meerdere vleermuissoorten, Das en Steenmarter voor de vergunningverlening van het festival? Is het College bereid de locatie voor het festival te wijzigen als het natuurwaardenonderzoek en/of het vervolgonderzoek daar aanleiding toe geven? Kunt u uw antwoord toelichten?

Indiendatum: 20 mei 2019
Antwoorddatum: 11 jun. 2019

Beantwoording vragen ex. art. 33 RvO.

Geachte mevrouw Plusquin,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 20 mei 2019 inzake “Daddy Cool festival Aambos tijdens broedseizoen” delen wij u het volgende mede.

Vraag 1. Is er in Heerlen een natuur- en parkenbeleid waarin is vastgelegd of en hoe vaak er een evenement kan plaatsvinden, hoeveel bezoekers een bos of park kan verdragen en wat de maximale geluidsnormen zouden moeten zijn? Zo nee, is het College bereid een dergelijk beleid op te stellen, waarbij ook de belangen van de aanwezige flora en fauna geborgd zijn?

Antwoord: In Heerlen gelden twee beleidsstukken over evenementen: het “Geluidbeleid Heerlense Evenementen 2017-2020” en het “Evenementenbeleid vergunningverlening, veiligheid en facilitering”. Daarin worden onder meer onderwerpen als geluid en locaties geregeld. Dit beleid geldt zowel voor de bebouwde omgeving als voor natuur en parken.

De bescherming van flora en fauna komt onder meer aan de orde bij de ecologische paragraaf van een bestemmingsplan. Als grond gebruikt wordt in strijd met het bestemmingsplan is een ontheffing vereist. Bij de beslissing over een ontheffing worden ook de ecologische belangen afgewogen. Om voldoende diepgang te waarborgen, wordt een ecologisch rapport opgesteld door een deskundige.

Voor de aanvraag voor het evenement Daddy Cool is een ecologisch onderzoek uitgevoerd door een externe deskundige. Samen met het daarbij behorend advies, een schouw voor en na het evenement en eventueel uit de schouw voortvloeiende maatregelen zijn de belangen van de aanwezige flora en fauna gewaarborgd.

Vraag 2. Is er al een vergunning afgegeven voor het Daddy Cool festival? Zo ja, past het evenement in het bestemmingsplan?

Hoeveel ruimte bieden de geluidsnormen?

Past het evenement in de omgevingsvergunning?

Indien de vergunning nog niet is afgegeven bent u bereid de vragen onder punt 2 mee te nemen in de vergunningverlening?

Antwoord: De evenementenvergunning is in de week van 3 juni 2019 verleend.
Op het perceel rust de bestemming “Natuur” (bestemmingsplan Heerlen Oost). Voor het evenement wordt een omgevingsvergunning verleend (ontheffing van het bestemmingsplan). De geluidnormen worden conform beleid afgeregeld op 70 dB(A) op de meest nabij gelegen geluidsgevoelige bestemming. Bij de beslissing op de aanvraag worden de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen meegewogen (art. 3:4 Algemene wet bestuursrecht).

Vraag 3. Zijn er in het dierenparkje Aambos drachtige dieren zoals herten? Hoe wordt het dierenwelzijn geborgd voor alle aanwezige dieren en in het bijzonder voor de drachtige dieren?

Antwoord: Er zijn drachtige dieren in het dierenpark Aambos. Het dierenpark ligt niet in de directe omgeving van het evenement. Door compenserende maatwerkmaatregelen op advies van een ecoloog wordt het dierenwelzijn van zowel de drachtige dieren alsook de overige dieren gewaarborgd.


Vraag 4. Op Social Media wordt melding gemaakt van bomenkap in het Aambos en in paniek rondvliegende vogels.
Zijn er recent bomen gekapt in het Aambos? En zo ja, zijn er bomen gekapt vanwege het festival of is er een andere reden en zo ja welke?

Antwoord: Ja, recent zijn dode bomen gekapt in het Aambos langs doorgaande wandel- en fietspaden die gevaar opleverden door mogelijk vallen. Er is geen relatie tussen de kap en het evenement.

Vraag 5. Heeft er dit jaar meer snoei en kap plaatsgevonden dan andere jaren, zowel in Aambos als in heel Heerlen? En zo ja, wat is daarvan de reden en zijn de alternatieven onderzocht?

Antwoord: Dit jaar heeft buiten het verwijderen van de dode bomen in het Aambos geen andere kap plaats gevonden. Als het gaat om geheel Heerlen rust op dit moment een moratorium op het kappen van bomen, waarbij enkel zieke / gevaarlijke (dode) bomen en overlast gevende bomen door bijvoorbeeld wortelopdruk worden gekapt.

Vraag 6. Ook bomen zonder nest hebben een functie als schuil, slaap of foerageerplaats. Deelt u de mening van de PvdD fractie dat snoei- of kap- werkzaamheden beter uitgesteld kunnen worden tot na het broedseizoen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord: Wij delen niet de mening over uitstel van kap tot na het broedseizoen. Kap moet soms in verband met veiligheid / zorgplicht noodzakelijkerwijs ook in de broedperiode plaats vinden. Los daarvan proberen wij zo veel als mogelijk te beheren na het broedseizoen. Uiteraard wordt in alle gevallen gehandeld volgens de Wet Natuurbescherming. Dat betekent ook dat de bomen voorafgaand aan de kap worden geschouwd op de aanwezigheid van nesten.

Vraag 7. Kan het College gemotiveerd aangeven welke geluidsnormen worden toegelaten voor het festival? En worden deze geluidsnormen op de dichtstbijzijnde gevel gemeten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: de geluidnormen worden conform beleid afgeregeld op 70 dB(A) op de meest nabij gelegen geluidsgevoelige bestemming.

Vraag 8. De organisatie van Daddy Cool geeft op Social Media aan dat er biologisch afbreekbare materialen zoals bekers gebruikt worden zodat er geen plastic in het bos achterblijft. Hoe wordt voorkomen dat de biologisch afbreekbare materialen in het Aambos en omgeving achterblijven?

Antwoord: Voorafgaand aan het evenement vindt een nulmeting van het terrein en de effect-omgeving plaats. Na afloop van het evenement vindt een opleveringscontrole plaats. Zowel in afspraken als in de vergunning-voorschriften wordt bepaald dat het terrein en de effect-omgeving vrij van afval moet worden achtergelaten.

Vraag 9. De organisatie geeft in de omwonenden-brief aan dat er samen met de gemeente de aanwezige natuur als uitgangspunt is gekozen, dat er maatregelen zijn genomen en dat de organisatie dit als een meerwaarde ziet. Geldt die meerwaarde voor de natuur of voor de organisatie? Welke maatregelen zijn er genomen?

Antwoord: De Algemene Plaatselijke Verordening kent onder meer als toetsings- /weigeringsgrond voor evenementenvergunningen “de bescherming van het milieu” (art. 1:8 sub d Algemene Plaatselijke Verordening). De aanwezige natuur is daarmee voor de beslissing op de aanvraag een gegeven uitgangspunt. Als de bescherming van het milieu in onvoldoende mate gewaarborgd is, wordt een aanvraag geweigerd.
Desgevraagd heeft de organisator van het festival hierover het volgende opgemerkt:
“Er is bewust gekozen voor het stadspark, een plek waar mensen kunnen recreëren waarbij de natuur het decor vormt van het festival. We hebben gezorgd voor een aankleding die past in deze sfeer, we hebben als inspiratie gekeken naar festivals die bijvoorbeeld in het stadspark Maastricht, Burgemees-ter Damen Park en andere parken worden georganiseerd.
Bij het ontwerp van het festival is de aanwezige natuur als uitgangspunt genomen en hebben we ons daarop aangepast. Er is geen enkele boom gekapt voor het festival.”
Wij denken dat het in aanraking komen met de natuur bij de bezoekers tot een positieve werking kan leiden op het beleven en waarderen van de natuur.

Inleiding vraag 10: In het door de PvdD fractie opgevraagde rapport “ Verkennend natuurwaarden Onderzoek Daddy Coolfestival” staat:
“Ten aanzien van wettelijk beschermde flora en fauna moet in het onderzoeksgebied worden gerekend met de aanwezigheid van de eekhoorn en een aantal broedvogelsoorten, waaronder mogelijk één soort met jaarrond beschermde nesten namelijk de bosuil. Daarnaast kan de aanwezigheid in het onderzoeksgebied van gewone dwergvleermuis, één of enkele andere vleermuissoorten, das en steenmarter niet met zekerheid worden uitgesloten. In geval van das en steenmarter valt uitsluitend te rekenen met een functionaliteit als foerageergebied. “
“De effecten van het festival op de (mogelijk) aanwezige (streng)beschermde diersoorten dient nader onderzocht te worden. Voor de overige soorten geldt slechts de algemene zorgplicht uit artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming “.

Vraag 10. Heeft de provincie een ontheffing gegeven in het kader van de Wet Natuurbescherming op basis van dit rapport?

Antwoord: Naar onze mening is geen ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming vereist. Wij hebben dit zorgvuldigheidshalve kortgesloten met de Provincie. De Provincie bevestigt onze mening.

Vraag 11. Heeft het nader onderzoek, conform het advies uit het natuurwaarden- onderzoek, naar de (mogelijke) aanwezigheid van (streng) beschermde diersoorten plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dit onderzoek bij de beantwoording van de vragen voegen?

Antwoord: het aanvullend onderzoek bestaat, overeenkomstig het advies van de ecoloog, uit een ecologische schouw een of enkele dagen voorafgaand aan de opbouw van het festival (paragraaf 1.4 van het onderzoek). Dit onderzoek is tot nu toe nog niet uitgevoerd omdat dat in deze fase geen nut zou hebben omdat vogels die nu broeden, gereed kunnen zijn met broeden vóór het festival (en vogels die nu niet aan het broeden zijn, zouden dan wel kunnen zijn aan het broeden). De ecologische voorschouw staat gepland voor de vroege ochtend van 13 juni. Bijzonderheden worden nog dezelfde dag doorgegeven met inbegrip van een voorstel hoe te handelen.
De ecologische naschouw staat gepland voor de vroege ochtend van 17 juni.
De resultaten van de beide schouwen worden vervolgens gebundeld in een bondige notitie aangevuld met conclusies in relatie tot de Wet Natuurbescherming.

Vraag 12. Is het College van mening dat er op basis van dit rapport voldaan wordt aan de algemene zorgplicht uit artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming?

Antwoord: Ja, aan deze plicht wordt voldaan. Zowel door het onderzoek als door de schouw voorafgaand aan het evenement en na afloop van het evenement en de eventuele maatregelen of aanpassingen die uit de bevindingen van de schouw nodig blijken.

13. Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van de eekhoorn, een aantal broedvogelsoorten, de mogelijk aanwezige bosuil, een of meerdere vleermuissoorten, das en steenmarter voor de vergunningverlening van het festival? Is het College bereid de locatie voor het festival te wijzigen als het natuurwaardenonderzoek en/of het vervolgonderzoek daar aanleiding toe geven? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord: Het rapport geeft duidelijkheid wat de eventuele gevolgen zijn voor de aangetroffen dieren. Daarnaast gaat het rapport ook in op de gevolgen voor mogelijk aan te treffen dieren. Op basis van het rapport bestaat geen enkele aanleiding om aan te nemen dat het evenement verplaatst moet worden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris, de wnd. burgemeester,

N. Bex MLD

E.G.M. Roemer

Interessant voor jou

Een eerlijke warmteprijs: wie moet daarvoor zorgen?

Lees verder

Aanvullende vragen Daddy Cool Festival

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer