Een eerlijke warm­te­prijs: wie moet daarvoor zorgen?


Indiendatum: 20 mei 2019

Hoe is de prijsstelling geregeld bij mijnwateraansluitingen ?

1.) Zijn er bij de verkoop van Mijnwater afspraken gemaakt met de koper over de bepaling van de verkoopprijs van warmte aan de eindgebruiker ? Zo ja,welke afspraken. Zo nee, waarom niet.2.) Indien de prijs van Mijnwaterwarmte gekoppeld is aan de gasprijs en de belasting op gas omhoog schiet (om gas-vrij wonen te stimuleren), dan kunnen afnemers van warmte uit warmtenetten in een moeilijk financieel parket terecht komen. Kan deze situatie zich in Heerlen voor gaan doen ? 3.) Bent u het eens met Partij voor de Dieren dat inwoners van Heerlen bij koppeling van de gasprijs aan de prijs van Mijnwaterwarmte geconfronteerd kunnen worden met een hoge prijs voor warmte en dat er dan geen vrije keuze meer is voor alternatieven. Kunt u het antwoord toelichten?

Of zo nee waarom niet ?

4.) Bij wie ligt naar uw mening de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich voordoet in Heerlen.

Toelichting:

Een eerlijke warmteprijs: wie moet daarvoor zorgen ?

De vragen zijn gebaseerd op het artikel in FTM van Ties Joosten

De zin en onzin van warmtenetten

Enkele relevante punten uit dit artikel:

1.) Niets meer dan anders-principe

Een belangrijk laatste punt waarop politici moeten toezien, is de energierekening die betaald moet worden door huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet. Omdat bij de meeste warmtenetten sprake is van één enkele warmtebron, is er geen sprake van concurrentietussen verschillende aanbieders.

Om te voorkomen dat de aanbieders woekerprijzen gaan rekenen, is in de Warmtewet een ‘niets meer dan anders-principe’ vastgelegd: huishoudens die zijn gekoppeld aan stadsverwarming mogen niet meer aan hun warmtevoorziening kwijt zijn dan huishoudens die op het gasnet zijn aangesloten. De maximumtarieven worden elk jaar vastgesteld door het ministerie van EZK.

2.) Om de energietransitie te versnellen, gaat de belasting op aardgas de komende jaren flink stijgen, waardoor de energierekening stijgt voor huizen die op aardgas verwarmd blijven worden. Het is gevoelsmatig niet terecht als de energierekening van huizen die omwille van de energietransitie op een warmtenet worden aangesloten dezelfde prijsstijging doormaken. De politiek zal dus een andere basis voor het berekenen van de maximumtarieven op warmte moeten bepalen.

3.) Veruit de meeste warmtenetten zullen voorlopig gekoppeld worden aan één of een beperkt aantal aanbieders. Dat is niet per definitie problematisch, maar het is duidelijk dat hierdoor een grote behoefte bestaat aan goede consumentenbescherming. Niets schaadt het draagvlak meer dan een (te) hoge energierekening.

Graag beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn.

Indiendatum: 20 mei 2019
Antwoorddatum: 2 jul. 2019

Geachte mevrouw Géron,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 21 mei 2019 inzake een eerlijke warmteprijs: wie moet daarvoor zorgen? delen wij u het volgende mede.

Vraag 1. Zijn er bij de verkoop van Mijnwater afspraken gemaakt met de koper over de bepaling van de verkoopprijs van warmte aan de eindgebruiker? Zo ja, welke afspraken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord. Er zijn geen afspraken gemaakt. De tariefstelling voor warmte is geregeld in de Warmtewet. De Autoriteit Markt Consument, de onafhankelijk toezichthouder, bepaald jaarlijks de tarieven voor GJ warmte.

Vraag 2. Indien de prijs van Mijnwaterwarmte gekoppeld is aan de gasprijs en de belasting op gas omhoog schiet (om gasvrij wonen te stimuleren), dan kunnen afnemers van warmte uit warmtenetten in een moeilijk financieel parket terecht komen. Kan deze situatie zich in Heerlen voor gaan doen?

Antwoord. De maximumtarieven van Mijnwater BV zijn nu gebaseerd op de jaarlijkse vaststelling door de Autoriteit Consument en Markt. Indien bij die berekeningsgrondslag geen alternatief wordt gevonden voor de gasprijs, valt het niet geheel uit te sluiten dat de tarieven vergelijkbaar zijn met de gasprijs. In elk geval is Mijnwater BV in gesprek met de woningcorporaties om afspraken te maken waarbij niet de gasprijsstijging maar het percentage CPI als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Vraag 3. Bent u het eens met Partij voor de Dieren dat inwoners van Heerlen bij koppeling van de gasprijs aan de prijs van Mijnwaterwarmte geconfronteerd kunnen worden met een hoge prijs voor warmte en dat er dan geen vrije keuze meer is voor alternatieven? Kunt u het antwoord toelichten? Of zo nee waarom niet?

Antwoord. Zie antwoord op vraag 3.

Vraag 4. Bij wie ligt naar uw mening de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich voordoet in Heerlen?

Antwoord. Het is een verantwoordelijkheid van het ministerie van EZ en de Autoriteit Consument en Markt.

Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris,

de wnd. burgemeester,

N. Bex MLD

E.G.M. Roemer

Interessant voor jou

Vragen Géron over Bomenkap o.a. Benzenraderweg/Vruschemigerweg

Lees verder

Vragen Daddy Cool festival Aambos tijdens broedseizoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer