Aanvul­lende vragen Daddy Cool Festival


Indiendatum: mei 2019

Naar aanleiding van reacties op eerdere vragen van de PvdD fractie zijn er aanvullende vragen.

Gezien de datum van het voornoemde festival stellen wij prijs op een beantwoording van zowel onze eerdere vragen als deze vragen vóórdat het festival plaats vindt.

1. Wanneer is de evenementenvergunning voor het Daddy Cool festival aangevraagd?

2. Is de aanvraag voor de evenementenvergunning compleet ingediend? Indien nee, kunt u uw vraag toelichten?

3. Wanneer is de vergunning verleend?

4. Is de aanvraag voor de vergunning gepubliceerd? Zo ja, wanneer en op welke wijze en zijn er bezwaren/zienswijzen ontvangen van omwonenden dan wel natuurorganisaties?

5. Is de initiatiefnemer opdrachtgever van het natuurwaardenonderzoek? Zo nee, wie dan wel en wie heeft het onderzoek betaald?

6. Is er een melding inzake de Wet Natuurbescherming bij de Provincie als bevoegd gezag gedaan, of heeft het College de initiatiefnemer erop gewezen zo’n melding te doen? Zo nee waarom niet?

7. Deelt het College de mening van de Partij voor de Dierenfractie dat zowel de initiatiefnemer als de natuur (inclusief Rode Lijstsoorten) minder risico’s lopen als er bij de verlening van een evenementenvergunning een toetsing op ongewenste effecten voor de natuur en een melding bij het bevoegd gezag plaatsvindt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 11 jun. 2019

Beantwoording vragen ex. art. 33 RvO.

Geachte mw. Plusquin,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 20 mei 2019 inzake “aanvullende vragen Daddy Cool Festival” delen wij u het volgende mede.

Vraag 1. Wanneer is de evenementenvergunning voor het Daddy Cool festival aangevraagd?

Antwoord: Op 23 april 2019

Vraag 2. Is de aanvraag voor de evenementenvergunning compleet ingediend? Indien nee, kunt u uw vraag toelichten?

Antwoord: De aanvraag is in eerste instantie niet compleet ingediend. De volgende gegevens ontbraken:

- Situatie-/inrichtingstekening van de evenementenlocatie(s).

- Tentgegevens ( afmetingen en materiaal).

- Mobiliteitsplan

- Verkeersplan en eventuele inzet verkeersregelaars. - Calamiteitenplan/ veiligheidsplan.

- Bouwtekening Podium

- Programma

Op 30 april 2019 en 2 mei 2019 zijn aanvullende gegevens ontvangen. Daarna was de aanvraag compleet.

Vraag 3. Wanneer is de vergunning verleend?

Antwoord: De vergunning is verleend in de week van 3 juni 2019.

Vraag 4: Is de aanvraag voor de vergunning gepubliceerd? Zo ja, wanneer en op welke wijze en zijn er bezwaren/zienswijzen ontvangen van omwonenden dan wel natuurorganisaties?

Antwoord: De aanvraag voor de vergunning is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van 7 juni 2019. Er zijn geen bezwaren/zienswijzen ontvangen.

5: Is de initiatiefnemer opdrachtgever van het natuurwaardenonderzoek? Zo nee, wie dan wel en wie heeft het onderzoek betaald?

Antwoord: Nee, de gemeente is opdrachtgever voor het natuurwaardenonderzoek en de gemeente heeft dit onderzoek betaald.

Vraag 6: Is er een melding inzake de Wet Natuurbescherming bij de Provincie als bevoegd gezag gedaan, of heeft het College de initiatiefnemer erop gewezen zo’n melding te doen? Zo nee waarom niet?

Antwoord: Naar onze mening is geen ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming vereist. Wij hebben dit zorgvuldigheidshalve kortgesloten met de Provincie. De Provincie bevestigt onze mening.

Vraag 7: Deelt het College de mening van de Partij voor de Dierenfractie dat zowel de initiatiefnemer als de natuur (inclusief Rode Lijstsoorten) minder risico’s lopen als er bij de verlening van een evenementenvergunning een toetsing op ongewenste effecten voor de natuur en een melding bij het bevoegd gezag plaatsvindt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord: Nee, wij delen deze mening niet. Wij zijn van mening dat wij de risico’s voor de natuur zoveel als mogelijk utsluiten door de (combinatie van de) nu gevolgde handelwijze en de in de vergunning voorgeschreven maatregelen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris, de wnd. burgemeester,

N. Bex MLD

E.G.M. Roemer