Viseve­nement voor kinderen


Indiendatum: 24 jun. 2019

Vraag 1. Realiseert het college van Burgemeester en Wethouders zich dat zij medeverantwoordelijk gehouden kan worden voor evenementen die zij op de website plaatst / laat plaatsen?

Vraag 2. Wat is de overweging geweest om voor onderstaand evenement een vergunning af te geven en het op de website aan te kondigen? https://www.heerlen.nl/gemeent...

Vraag 3. Lange tijd heeft men gedacht dat vissen geen pijn kunnen voelen. Inmiddels staat onomstotelijk vast dat vissen gevoelens van pijn en stress kunnen ervaren. De Wet Dieren stelt in art. 2.1 onder meer dat “Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.” en “Het bij en krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde is tevens van toepassing ten aanzien van andere dan gehouden dieren.”. Het plezier hebben van een mens is nooit voldoende reden om een dier pijn en Registratienummer:BWV-19000020stress aan te doen. In dit geval spreekt men van dierenmishandeling. Realiseert het college zich dat het met het plaatsen op de website van het visevenement aanzet tot dierenmishandeling?

Vraag 4. Realiseert het college zich dat het met het plaatsen op de website van het visevenement tevens aanzet tot wetsovertreding?

Vraag 5. “Jong geleerd is oud gedaan” luidt een gezegde. Hoe kan het college verantwoorden dat zij mede verantwoordelijk zal zijn voor het aanleren aan kinderen van dierenmishandeling nu het college steeds aangeeft dat zij de jeugd van Heerlen fysiek en mentaal gezonder wil maken en daar ook veel maatregelen toe neemt? Het promoten van het visevenement op de website spreekt deze mooie doelstelling tegen.

Vraag 6. Hoeveel lokvoer en aas dat niet opgegeten wordt zal tijdens het evenement in het water belanden? Dit levert milieuvervuiling op met alle consequenties van dien. Zie ook http://files.webklik.nl/user_f...

Vraag 7. Wat gaat het college er aan doen om deze milieuvervuiling tegen te gaan?

Vraag 8. Is het college bereid om genoemd evenement van de site te (laten) verwijderen, om de organiserende partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om kinderen te vrijwaren van het moedwillig mishandelen van dieren en is het college bereid om de vergunning voor dit evenement in te trekken? Graag beantwoording van de vragen voordat het evenement zal plaatsvinden.

Indiendatum: 24 jun. 2019
Antwoorddatum: 25 jul. 2019

Beantwoording vragen ex. art. 33 RvO.

Geachte mevrouw Plusquin,Naar aanleiding van uw vragen d.d. 24 juni 2019 inzake “Visevenement voor kinderen” delen wij u het volgende mede.

Vraag 1. Realiseert het college van Burgemeester en Wethouders zich dat zij medeverantwoordelijk gehouden kan worden voor evenementen die zij op de website plaatst / laat plaatsen?

Antwoord: We hebben een taak en verantwoordelijkheid in het verlenen van evenementenvergunningen. En wij hebben een taak en verantwoordelijkheid in het (laten) plaatsen van artikelen. Dit houdt niet in dat wij verantwoordelijk zijn voor (de inhoud van) het evenement zelf.

Vraag 2. Wat is de overweging geweest om voor onderstaand evenement een vergunning af te geven en het op de website aan te kondigen? https://www.heerlen.nl/gemeent...

Antwoord: Een aanvraag om evenementenvergunning wordt in Heerlen getoetst aan de weigeringsgronden openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu (art. 1:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening). Als deze weigeringsgronden niet van toepassing zijn, wordt de vergunning verleend. Wij publiceren op verzoek van organisatoren in principe alle evenementen waarover organisatoren informatie aanleveren.

Vraag 3. Lange tijd heeft men gedacht dat vissen geen pijn kunnen voelen. Inmiddels staat onomstotelijk vast dat vissen gevoelens van pijn en stress kunnen ervaren. De Wet Dieren stelt in art. 2.1 onder meer dat “Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.” en “Het bij en krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde is tevens van toepassing ten aanzien van andere dan gehouden dieren.”. Het plezier hebben van een mens is nooit voldoende reden om een dier pijn en Registratienummer:BWV-19000020stress aan te doen. In dit geval spreekt men van dierenmishandeling. Realiseert het college zich dat het met het plaatsen op de website van het visevenement aanzet tot dierenmishandeling?

Antwoord: De hengelsport is in de Visserijwet geregeld waarvan het college niet het bevoegd gezag is. De betreffende activiteit is daarin als vergunningvrij aangemerkt en dus toegestaan, ongeacht de opvattingen van ons college hierover.

Vraag 4. Realiseert het college zich dat het met het plaatsen op de website van het visevenement tevens aanzet tot wetsovertreding?

Antwoord: Er is geen sprake van aanzetten tot wetsovertreding, want de Visserijwet 1963 bepaalt dat ‘geen toestemming nodig is voor het vissen in wateren, waarin de binnenvisserij wordt uitgeoefend, als het vissen gebeurt met een hengel door personen onder de veertien jaar die vissen onder begeleiding van een volwassene die voorzien is van een schriftelijke toestemming, of die vissen in het kader van een door de betreffende rechthebbende op het visrecht georganiseerd evenement’.

Vraag 5. “Jong geleerd is oud gedaan” luidt een gezegde. Hoe kan het college verantwoorden dat zij mede verantwoordelijk zal zijn voor het aanleren aan kinderen van dierenmishandeling nu het college steeds aangeeft dat zij de jeugd van Heerlen fysiek en mentaal gezonder wil maken en daar ook veel maatregelen toe neemt? Het promoten van het visevenement op de website spreekt deze mooie doelstelling tegen.

Antwoord: De publicatie van evenementen van derden past binnen ons streven om burgers en bezoekers breed te informeren over wat in Heerlen te doen is en zo de levendigheid van de stad te bevorderen.

Vraag 6. Hoeveel lokvoer en aas dat niet opgegeten wordt zal tijdens het evenement in het water belanden? Dit levert milieuvervuiling op met alle consequenties van dien. Zie ook http://files.webklik.nl/user_f...

Antwoord: Uit navraag bij de organisator blijkt dat hoogstwaarschijnlijk het overgrote deel al binnen een half uur bijna volledig is opgegeten. Uiteindelijk blijven (nagenoeg) geen restanten over, waardoor geen sprake is van milieuvervuiling.

Vraag 7. Wat gaat het college er aan doen om deze milieuvervuiling tegen te gaan?

Antwoord: Er is geen sprake van enige noemenswaardige milieuvervuiling.

Vraag 8. Is het college bereid om genoemd evenement van de site te (laten) verwijderen, om de organiserende partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om kinderen te vrijwaren van het moedwillig mishandelen van dieren en is het college bereid om de vergunning voor dit evenement in te trekken? Graag beantwoording van de vragen voordat het evenement zal plaatsvinden.

Antwoord: Wij zien geen reden om publicatie van dergelijke evenementen te weigeren of te verwijderen. Zie ook het antwoord op vraag 2. En wij zijn niet bereid de organiserende partij aan te spreken en evenmin om de vergunning in te trekken. De landelijke wetgever heeft in de Visserijwet 1963 aangegeven dat deze activiteit vergunningvrij is. Daaruit moeten wij concluderen dat naar de opvatting van de landelijke wetgever hier geen sprake is van dierenmishandeling. Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Heerlen,de secretaris,de wnd. burgemeester,A.J.G. Bex MLDE.G.M. Roemer

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin/Jansen over Gebruik data van burgers door de gemeente

Lees verder

Beleid gezelschapsdieren bij huiselijk geweld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer