Beleid gezel­schaps­dieren bij huiselijk geweld


Indiendatum: 18 jul. 2019

Via Veilig Thuis wordt opvang geregeld voor mensen die lijden onder huiselijk geweld. Voor hun dieren, die daar veelal ook de dupe van zijn, is in Heerlen niets geregeld. Vaak is dit een reden voor de menselijke slachtoffers om niet uit huis te willen gaan. Landelijk is de organisatie Blijf van mijn Dier hier ingesprongen. Gemeentes als Rotterdam denken al met deze organisatie mee hoe dieren opgevangen kunnen worden die dupe zijn van huiselijk geweld. PvdD wil onderzoeken of ook Heerlen een bijdrage kan leveren aan de opvang van dierlijke slachtoffers van huiselijk geweld, waardoor ook de menselijke slachtoffers sneller geholpen kunnen worden. Omdat het college eerder op vragen van PvdD in de commissie MF antwoordde dat Veilig Thuis hier (nog) niets in kan betekenen, wil PvdD nagaan of i.s.m. de organisatie Blijf van mijn Dier wel iets bereikt kan worden.

Er bestaat een verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. http://edepot.wur.nl/162811 De Stichting Cirkel van Geweld onderzoekt dit verband en concludeert dat het mishandelen van huisdieren in sommige gevallen naadloos overgaat in huiselijk geweld, of dat er door daders wordt gedreigd met dierenmishandeling om slachtoffers in huiselijke kring te intimideren of chanteren. De stichting pleit ervoor dwarsverbanden aan te leggen tussen de beleidsterreinen van huiselijk geweld en dierenmishandeling.

1. Is het college bekend met het gegeven dat veel slachtoffers van huiselijk geweld hun vlucht uit- of zelfs afstellen wanneer zij een huisdier moeten achterlaten? Uit onderzoek en berekening blijkt dat 42% van de slachtoffers met een huisdier de vlucht gemiddeld een jaar uitstelt omdat ze hun huisdier niet willen/kunnen achterlaten bij de (ex-)partner.

2. Kent het college de organisatie Blijf van mijn Dier? https://www.blijfvanmijndier.n... Deze organisatie is bereid om een presentatie te geven in de commissie MF of in de Raad.

3. Is het college bereid om in overleg te treden met de organisatie Veilig Thuis en de organisatie Blijf van mijn Dier om de mogelijkheid na te gaan een opvangplek te realiseren voor slachtoffers van huiselijk geweld waar huisdieren mee mogen komen? Mogelijk kan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren ook een bijdrage aan dit overleg leveren.

4. Is het college bereid om een subsidie te overwegen voor de organisatie Blijf van mijn Dier?

5. In Nederland verzorgt het project 'Blijf van mijn dier' van het International Fund for Animal Welfare twee opvanglocaties voor slachtoffers van huiselijk geweld waar ook huisdieren terecht kunnen. Dat blijken er veel te weinig. Hoe staat het college tegenover een motie om zo'n opvanglocatie mogelijk te maken in Heerlen. Voor de rechten van vrouwen. Voor de rechten van kinderen. Voor de rechten van dieren. Graag horen wij hoe het college hierover denkt in een onderbouwde reactie.

Indiendatum: 18 jul. 2019
Antwoorddatum: 3 sep. 2019

Geachte mevr. Jansen,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 18 juli 2019 inzake ‘beleid gezelschapsdieren bij huiselijk geweld’ delen wij u het volgende mede.

Vraag 1. Is het college bekend met het gegeven dat veel slachtoffers van huiselijk geweld hun vlucht uit- of zelfs afstellen wanneer zij een huisdier moeten achter laten?Uit onderzoek en berekening blijkt dat 42% van de slachtoffers met een huisdier de vlucht gemiddeld een jaar uitstelt omdat ze hun huisdier niet willen/kunnen achterlaten bij de (ex-)partner.

Antwoord. Nee. Wel weten we al langer dat dat er een relatie is tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Veilig Thuis neemt signalen van dierenmishandeling nadrukkelijk mee in haar onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vraag 2. Kent het college de organisatie Blijf van mijn Dier?Deze organisatie is bereid een presentatie te geven in de commissie MF of in de raad.

Antwoord. Ja. Blijf van mijn Lijf Parkstad/Levantogroep heeft vaker opvang voor huisdieren geregeld. Blijf van mijn Lijf Parkstad regelt dan in samenspraak met het slachtoffer de tijdelijke opvang door Blijf van mijn Dier. Beide organisaties weten elkaar goed te vinden.Indien de commissie MF na kennisname van de antwoorden een presentatie wenst, kunnen zij hen uitnodigen.Registratienummer:BWV-19000049

Vraag 3. Is het college bereid om in overleg te treden met de organisatie Veilig Thuis en de organisatie Blijf van mijn Dier om de mogelijkheid na te gaan een opvangplek te realiseren voor slachtoffers van huiselijk geweld waar huisdieren mee mogen komen? Mogelijk kan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren ook een bijdrage aan dit overleg leveren.

Antwoord. De bereidheid is er om met VT ZL in gesprek te gaan, echter Veilig Thuis kan hierin niets betekenen. Dit gaf u ook al aan in het krantenartikel van de Limburger. Veilig Thuis dient uiteraard oog voor te hebben op de aanwezigheid van huisdieren en slachtoffers over de opvangmogelijkheden van huisdieren door Blijf van mijn Dier informeren. Hierop zal VT door ons nogmaals geattendeerd worden.Als gemeente zien wij echter geen mogelijkheid een aparte opvangplek te realiseren waar zowel slachtoffers als hun huisdieren kunnen worden opgevangen. Wel wordt in voorkomende gevallen al gebruik gemaakt van de mogelijkheid van gastgezinnen die Blijf van Mijn Dier biedt.Uw brief is overigens voor ons aanleiding onze Lokale Toegang en het Veiligheids-huis Parkstad, wellicht ten overvloede, het bestaan en mogelijkheden van Blijf van mijn Dier, nogmaals onder de aandacht brengen.

Vraag 4. Is het college bereid om een subsidie te overwegen voor de organisatie Blijf van mijn Dier?

Antwoord. Nee. Dit zien wij niet als een gemeentelijke taak/verantwoordelijkheid.

Vraag 5. In Nederland verzorgt het project ‘Blijf van mijn dier’ van het International Fund for Animal Welfare twee opvanglocaties voor slachtoffers van huiselijk geweld waar ook huisdieren terecht kunnen. Dat blijken er veel te weinig. Hoe staat het college tegenover een motie om zo’n opvanglocatie mogelijk te maken in Heerlen. Voor de rechten van vrouwen. Voor de rechten van kinderen. Voor de rechten van dieren. Graag horen wij hoe het college hierover denkt in een onderbouwde reactie.

Antwoord. Wij raden het indienen van een motie hierover af. Zoals aangegeven, zien wij als gemeente geen mogelijkheid een aparte opvangplek te realiseren waar zowel slachtoffers als hun huisdieren kunnen worden opgevangen. Een dergelijke voorziening vereist een substantiële investering die Heerlen niet kan en ook niet wil dragen. Het college ziet dit niet als een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het meenemen van huisdieren naar de reguliere opvang is niet mogelijk, in het kader van hygiëne, allergieën en dergelijke. Opvang van huisdieren is bekend bij de Vrouwenopvang. In de praktijk blijkt dat hier ook geregeld gebruik van wordt gemaakt. Bij Veilig Thuis, Lokale Toegang alsmede het Veiligheidshuis Parkstad wordt de organisatie Blijf van mijn Dier en hun werkzaamheden nogmaals onder de aandacht gebracht om hier in voorkomende gevallen naar te verwijzen en hun hulp in te roepen.Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Heerlen,de secretaris,de wnd. burgemeester,A.J.G. Bex MLDE.G.M. Roemer