Vijftien procent bezui­nigen op gas!


Indiendatum: 28 jul. 2022

20 Juli 2022: De Europese Commissie stelt voor om het gasverbruik in de Europese Unie de komende acht maanden met 15 procent te beperken. Met het plan "Bespaar gas voor een veilige winter" wil commissievoorzitter Ursula von der Leyen de Europese Unie wapenen voor een winter zonder of met fors verminderde gasleveringen uit Rusland.

 • Heeft Heerlen iets ondernomen om gasverbruik te verminderen na de oproep van het kabinet op 2 april 2022 ? Zo ja, wat waren deze maatregelen dan?
 • Indien er inspanning is geleverd om gas te besparen kan het college een indicatie geven van het behaalde resultaat?
 • Is gemeente Heerlen voornemens om minimaal vijftien procent gas te besparen? Zo ja, op welke wijze denkt het college, om conform de oproep van de EU, dit in Heerlen te gaan bereiken?
 • Gaat het college een actieve regierol op zich nemen, niet alleen voor informatie en advies, maar ook door partijen aan elkaar te verbinden, kennis te ontsluiten, de afhankelijkheid van gas te beperken, de energietransitie te faciliteren en te versnellen?
 • Als de gemeente de regierol niet oppakt, wie dan wel naar uw mening?
 • Het vervangen van oud witgoed, met name koelkasten, levert veel meer energiebesparing op dan bijvoorbeeld tochtstrips. Veel huishoudens blijven hun oude energieslurpende apparaten gebruiken zo lang ze meegaan. Het vernieuwen van apparaten zou daarom een belangrijke stap in zowel de aanpak van energieverbruik als van energiearmoede kunnen betekenen. Is het college hiervan op de hoogte? En is het college bereid om minima te gaan ondersteunen (middels bijzondere bijstand) bij het vervangen van de energieslurpers.
 • Ten aanzien van bestaande woningen kan bouw- en woningtoezicht met behulp van visuele en digitale inspectie analyseren welke woningen slecht onderhouden zijn. Hierop kan een actief aanschrijvingsbeleid eigenaren stimuleren om maatregelen te nemen. Is het college bereid dit actieve aanschrijvingsbeleid in te voeren in Heerlen?
 • Hoe staat het college tegenover de optie om in toekomstige verhuurdersvergunningen een verduurzamingsnorm op te nemen? Als een verhuurder een woning wil verhuren met een slechter energielabel dan de vastgestelde norm, kan de gemeente de vergunning afwijzen totdat de eigenaar heeft geïnvesteerd in de woning.
 • Ook bedrijven kunnen een groot aantal maatregelen nemen om energie te besparen. Deze maatregelen vergen een inverstering maar die verdient zich vaak snel terug. Heeft gemeente Heerlen zicht op welke en hoeveel bedrijven kunnen besparen? Hoeveel CO2-eq er daarmee per jaar worden voorkomen?
 • Kan het college het gesprek aangaan met bijvoorbeeld de 10 grootste bedrijven in Heerlen en vragen welke mogelijkheden zij zelf zien om te verduurzamen? Hoe kan gemeente Heerlen daarbij ondersteunen? Wat is daarvoor nodig?
 • Kan het college bij nieuwe bedrijfsgebouwen zon-op-dak afdwingen in plaats van de vrijblijvendheid te laten voortduren?
 • Op veel horeca terrassen in Heerlen staan terrasverwarmers. Is het bekend dat twee terrasverwarmers gedurende zes maanden evenveel CO2 uitstoot leveren als twee huishoudens per jaar? Als het college de regierol op zich neemt om energiegebruik terug te dringen, ziet het dan kans om het gebruik van gasbranders te ontmoedigen en het effect hiervan jaarlijks te monitoren?
 • Hoe is momenteel de stand van zaken omtrent het zonnepanelenproject? Hoeveel daken in Heerlen zijn er dit jaar voorzien van zonnepanelen? Hoe verhoudt zich dat tot voorgaande jaren? Als de aanvragen achterblijven zou dan een volgende campagne kunnen worden opgestart?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de gebruikelijke termijn.

Met vriendelijke groet,

Elian Geron

Raadslid Partij voor de Dieren

Indiendatum: 28 jul. 2022
Antwoorddatum: 18 okt. 2022


Geachte mevrouw Géron,

Op 28 juli 2022 heeft u vragen gesteld inzake 15 procent bezuinigen op gas. Aangezien deze vragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord konden worden, heeft u op 20 juli 2022 een uitstelbericht ontvangen. Om uw vragen te beantwoorden was informatie nodig, dit heeft enige tijd geduurd om deze te verkrijgen. Vandaar de vertraging in de beantwoording. Onderstaand treft u nu de antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1

Heeft Heerlen iets ondernomen om gasverbruik te verminderen na de oproep van het kabinet op 2 april 2022 ? Zo ja, wat waren deze maatregelen dan?

Antwoord

Zie bijgevoegd memo inzake gasreductie in Heerlen.

Vraag 2

Indien er inspanning is geleverd om gas te besparen kan het college een indicatie geven van het behaalde resultaat?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3

Is gemeente Heerlen voornemens om minimaal vijftien procent gas te besparen? Zo ja, op welke wijze denkt het college, om conform de oproep va n de EU, dit in Heerlen te gaan bereiken?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 4

Gaat het college een actieve regierol op zich nemen, niet alleen voor informatie en advies, maar ook door partijen aan elkaar te verbinden, kennis te ontsluiten, de afhankelijkheid van gas te beperken, de energietransitie te faciliteren en te versnellen?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 1. Aan de energietransitie wordt langs verschillende routes hard gewerkt.

Vraag 5

Als de gemeente de regierol niet oppakt, wie dan wel naar uw mening?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 6

Het vervangen van oud witgoed, met name koelkasten, levert veel meer energiebesparing op dan bijvoorbeeld tochtstrips. Veel huishoudens blijven hun oude energieslurpende apparaten gebruiken zo lang ze meegaan. Het vernieuwen van apparaten zou daarom een belangrijke stap in zowel de aanpak van energieverbruik als van energiearmoede kunnen betekenen. Is het college hiervan op de hoogte? En is het college bereid om minima te gaan ondersteunen (middels bijzondere bijstand) bij het vervangen van de energieslurpers.

Antwoord

In de projectaanpak energiearmoede wordt ook een witgoed-regeling overwogen. Afhankelijk van het beschikbare budget kan dit als regeling worden aangeboden. Over de inhoud en aanpak van energiearmoede wordt u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De plaats van een witgoed-regeling binnen deze aanpak vergt nog nadere verkenning.

Vraag 7

Ten aanzien van bestaande woningen kan bouw- en woningtoezicht met behulp van visuele en digitale inspectie analyseren welke woningen slecht onderhouden zijn. Hierop kan een actief aanschrijvingsbeleid eigenaren stimuleren om maatregelen te nemen. Is het college bereid dit actieve aanschrijvingsbeleid in te voeren in Heerlen?

Antwoord

Wij volgen de geldende regelgeving en onderneemt op basis daarvan actie richting pandeigenaren. Als zodanig zijn wij inderdaad bereid een dergelijk beleid te verkennen.

Vraag 8

Hoe staat het college tegenover de optie om in toekomstige verhuurdersvergunningen een verduurzamingsnorm op te nemen? Als een verhuurder een woning wil verhuren met een slechter energielabel dan de vastgestelde norm, kan de gemeente de vergunning afwijzen totdat de eigenaar heeft geïnvesteerd in de woning.

Antwoord

In de landelijke regelgeving leidt een slecht energielabel tot het betalen van minder huur en vanaf 2030 mogen er geen woningen meer verhuurd worden met een label E, F of G. In principe zijn wij bereid aanvullende mogelijkheden in overweging te nemen. Positief is dat de corporaties de verplichting op zich genomen hebben uiterlijk 2028 genoemde categorieën labels te hebben aangepakt.

Vraag 9

Ook bedrijven kunnen een groot aantal maatregelen nemen om energie te besparen. Deze maatregelen vergen een investering maar die verdient zich vaak snel terug. Heeft gemeente Heerlen zicht op welke en hoeveel bedrijven kunnen besparen? Hoeveel CO2-eq er daarmee per jaar worden voorkomen?

Antwoord

Wij controleren in samenspraak met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) bij bedrijven op te treffen energiemaatregelen en de plicht van deze bedrijven om ze te treffen. Wij hebben op dit moment geen zicht op de genoemde cijfers.

Vraag 10

Kan het college het gesprek aangaan met bijvoorbeeld de 10 grootste bedrijven in Heerlen en vragen welke mogelijkheden zij zelf zien om te verduurzamen? Hoe kan gemeente Heerlen daarbij ondersteunen? Wat is daarvoor nodig?

Antwoord

Wij hebben doorlopend contact met het bedrijfsleven in onze stad, waarbij ook verduurzaming geregeld aan de orde komt. In Parkstad-verband wordt op dit moment gewerkt aan mogelijkheden om bedrijven hierbij nader te ondersteunen.

Vraag 11

Kan het college bij nieuwe bedrijfsgebouwen zon-op-dak afdwingen in plaats van de vrijblijvendheid te laten voortduren?

Antwoord

Een mogelijkheid tot dergelijke dwang ziet wij op dit moment niet. Maar de geldende duurzaamheidseisen maken dat in de praktijk nieuwe gebouwen van zon op dak zijn voorzien. In onze begeleidende gesprekken bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen wordt hier ook op aangedrongen.

Vraag 12

Op veel horeca terrassen in Heerlen staan terrasverwarmers. Is het bekend dat twee terrasverwarmers gedurende zes maanden evenveel CO2 uitstoot leveren als twee huishoudens per jaar? Als het college de regierol op zich neemt om energiegebruik terug te dringen, ziet het dan kans om het gebruik van gasbranders te ontmoedigen en het effect hiervan jaarlijks te monitoren?

Antwoord

Het gebruik van energie in de gemeente wordt op totaalniveau gemonitord. Wij gaan de komende tijd winkeliers en andere ondernemers aanschrijven met energiebesparend advies, en zal daarin ook terrasverwarmingen meenemen.

Vraag 13

Hoe is momenteel de stand van zaken omtrent het zonnepanelenproject? Hoeveel daken in Heerlen zijn er dit jaar voorzien van zonnepanelen? Hoe verhoudt zich dat tot voorgaande jaren? Als de aanvragen achterblijven zou dan een volgende campagne kunnen worden opgestart?

Antwoord

Tot op heden hebben ruim 4.700 huishoudens en kleine bedrijven gebruik gemaakt van deze regeling. Op basis van klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat een grote meerderheid van de deelnemers het project als zeer positief heeft ervaren. Mede hierdoor heeft het Zonnepanelenproject, een marktaandeel tussen de 13.2% en 37.2% verworven in Parkstad. Daarnaast heeft het Zonnepanelenproject aantoonbaar spin-off gehad waardoor burgers buiten ons project naar mogelijkheden voor zonnepanelen op daken hebben gezocht. Ook andere gemeenten hebben het Zonnepanelenproject als model overgenomen. Hierdoor kan met recht worden gezegd dat het Zonnepanelenproject een groot succes is gebleken.

Tegelijkertijd ziet het Zonnepanelenproject het aantal deelnemers gestaag dalen de afgelopen jaren. In het eerste jaar trok het Zonnepanelenproject 2.044 geïnteresseerden. In 2018 en 2019 waren dit respectievelijk 885 en 796 deelnemers. In 2020 liep dit terug naar 483 en in 2021 hebben we slechts rond de 330 nieuwe deelnemers mogen verwelkomen. In 2022 is het aantal deelnemers niet gegroeid en verwachten we soortgelijke getallen als in 2020 en 2021. Hoewel de markt nog lang niet verzadigd lijkt te zijn, is gebleken dat het project door de markt is ingehaald met concurrerende aanbiedingen. Een nieuwe campagne specifiek gericht op zonnepanelen zal de deelname aan het huidige project, vanwege deze aanbiedingen, naar verwachting niet verhogen.

Momenteel wordt in Parkstad-verband bekeken hoe de principes van het zonnepanelenproject ingezet kunnen worden voor een breder duurzaam energie- en klimaatfonds waardoor investeringen in verduurzaming in den brede wordt gestimuleerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i., De burgemeester, L. Schouterden drs. R. Wever