Vijftien procent bezui­nigen op gas!


Indiendatum: 28 jul. 2022

20 Juli 2022: De Europese Commissie stelt voor om het gasverbruik in de Europese Unie de komende acht maanden met 15 procent te beperken. Met het plan "Bespaar gas voor een veilige winter" wil commissievoorzitter Ursula von der Leyen de Europese Unie wapenen voor een winter zonder of met fors verminderde gasleveringen uit Rusland.

 • Heeft Heerlen iets ondernomen om gasverbruik te verminderen na de oproep van het kabinet op 2 april 2022 ? Zo ja, wat waren deze maatregelen dan?
 • Indien er inspanning is geleverd om gas te besparen kan het college een indicatie geven van het behaalde resultaat?
 • Is gemeente Heerlen voornemens om minimaal vijftien procent gas te besparen? Zo ja, op welke wijze denkt het college, om conform de oproep van de EU, dit in Heerlen te gaan bereiken?
 • Gaat het college een actieve regierol op zich nemen, niet alleen voor informatie en advies, maar ook door partijen aan elkaar te verbinden, kennis te ontsluiten, de afhankelijkheid van gas te beperken, de energietransitie te faciliteren en te versnellen?
 • Als de gemeente de regierol niet oppakt, wie dan wel naar uw mening?
 • Het vervangen van oud witgoed, met name koelkasten, levert veel meer energiebesparing op dan bijvoorbeeld tochtstrips. Veel huishoudens blijven hun oude energieslurpende apparaten gebruiken zo lang ze meegaan. Het vernieuwen van apparaten zou daarom een belangrijke stap in zowel de aanpak van energieverbruik als van energiearmoede kunnen betekenen. Is het college hiervan op de hoogte? En is het college bereid om minima te gaan ondersteunen (middels bijzondere bijstand) bij het vervangen van de energieslurpers.
 • Ten aanzien van bestaande woningen kan bouw- en woningtoezicht met behulp van visuele en digitale inspectie analyseren welke woningen slecht onderhouden zijn. Hierop kan een actief aanschrijvingsbeleid eigenaren stimuleren om maatregelen te nemen. Is het college bereid dit actieve aanschrijvingsbeleid in te voeren in Heerlen?
 • Hoe staat het college tegenover de optie om in toekomstige verhuurdersvergunningen een verduurzamingsnorm op te nemen? Als een verhuurder een woning wil verhuren met een slechter energielabel dan de vastgestelde norm, kan de gemeente de vergunning afwijzen totdat de eigenaar heeft geïnvesteerd in de woning.
 • Ook bedrijven kunnen een groot aantal maatregelen nemen om energie te besparen. Deze maatregelen vergen een inverstering maar die verdient zich vaak snel terug. Heeft gemeente Heerlen zicht op welke en hoeveel bedrijven kunnen besparen? Hoeveel CO2-eq er daarmee per jaar worden voorkomen?
 • Kan het college het gesprek aangaan met bijvoorbeeld de 10 grootste bedrijven in Heerlen en vragen welke mogelijkheden zij zelf zien om te verduurzamen? Hoe kan gemeente Heerlen daarbij ondersteunen? Wat is daarvoor nodig?
 • Kan het college bij nieuwe bedrijfsgebouwen zon-op-dak afdwingen in plaats van de vrijblijvendheid te laten voortduren?
 • Op veel horeca terrassen in Heerlen staan terrasverwarmers. Is het bekend dat twee terrasverwarmers gedurende zes maanden evenveel CO2 uitstoot leveren als twee huishoudens per jaar? Als het college de regierol op zich neemt om energiegebruik terug te dringen, ziet het dan kans om het gebruik van gasbranders te ontmoedigen en het effect hiervan jaarlijks te monitoren?
 • Hoe is momenteel de stand van zaken omtrent het zonnepanelenproject? Hoeveel daken in Heerlen zijn er dit jaar voorzien van zonnepanelen? Hoe verhoudt zich dat tot voorgaande jaren? Als de aanvragen achterblijven zou dan een volgende campagne kunnen worden opgestart?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de gebruikelijke termijn.

Met vriendelijke groet,

Elian Geron

Raadslid Partij voor de Dieren