Schrif­te­lijke vragen Geron Verhef natuur tot norm


Indiendatum: 13 feb. 2020

Vraag 1) Kent het college het bericht: “Natuurbijgemeententeweinig op het netvlies” uit Binnenlands Bestuur?

Vraag 2) Wat vindt het college van het advies van WUR-onderzoeker Snep om natuurplannen te concretiseren?

Vraag 3) Tijdens het door het waterschap georganiseerde bijensymposium in Kerkrade op 10 oktober jl werden o.a. de resultaten “ecologisch bermbeheer van Limburgse gemeenten 3gepresenteerd door Natuur en Milieu Federatie Limburg.

Heeft gemeente Heerlen ook deelgenomen aan de enquete “Ecologisch bermbeheer” van de NMF?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de ingevulde enquete met de Raad delen?

Vraag 4) Kan het college aangeven wat er in en door gemeente Heerlen gedaan wordt aan monitoring van de biodiversiteit? Zo ja, kan het College de resultaten met de Raad delen?

Vraag 5) Wat zijn de ambities van het college ten aanzien van ecologisch bermbeheer?

Vraag 6) Is het college het met de PvdD eens dat ecologisch bermbeheer uiteraard heel belangrijk is voor de biodiversiteit maar ook aantrekkelijker oogt en dat de communicatie over ecologisch beheer zorgt voor een betere natuurbeleving?
Zo ja, bent u bereid om de inwoners van Heerlen te informeren middels communicatiemiddelen zoals beschreven in de presentatie van de NMF? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7) Kan het college een toelichting geven of en hoe de proef met sinusbeheer is verlopen?

Vraag 8) De overlast van de eikenprocessierups: worden er in 2020 actief stappen ondernomen om de habitat te creëren voor natuurlijke vijanden van de plaagrupsen.

Indiendatum: 13 feb. 2020
Antwoorddatum: 20 feb. 2020

Geachte mevrouw Géron,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 13 februari 2020 inzake “Natuur bij gemeenten te weinig op netvlies” delen wij u het volgende mede.

Vraag 1) Kent het College het bericht: “Natuur bij gemeenten te weinig op het netvlies” uit Binnenlands Bestuur?

Ja.

Vraag 2) Wat vindt het College van het advies van WUR-onderzoeker Snep om natuurplannen te concretiseren?

Wij onderschrijven het advies van de heer Snep en geven daar ook concreet invulling aan onder andere bij de uitwerking en aanscherping van ons ecologisch graslandbeheer.

Vraag 3) Tijdens het door het waterschap georganiseerde bijensymposium in Kerkrade op 10 oktober jl werden o.a. de resultaten “ecologisch bermbeheer van Limburgse gemeenten gepresenteerd door Natuur en Milieu Federatie Limburg.
Heeft gemeente Heerlen ook deelgenomen aan de enquête “Ecologisch bermbeheer” van de NMF? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de ingevulde enquête met de Raad delen?

De gemeente was aanwezig op het bijensymposium. Het enquêteverzoek heeft ons echter niet bereikt.

Vraag 4) Kan het college aangeven wat er in en door gemeente Heerlen gedaan wordt aan monitoring van de biodiversiteit? Zo ja, kan het College de resultaten met de Raad delen?

De gemeente Heerlen verwerft op allerlei manieren natuurgegevens zowel actief als passief.
Wij voeren gerichte inventarisaties uit om te kunnen sturen op de effectiviteit van het begrazingsbeheer. Ook vindt monitoring van de de iepenpage plaats. Daarnaast hebben wij onder andere samenwerking met natuur- en landschapsverenigingen als IVN en IKL, die natuurgegevens verzamelen en verwerken. Via de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) hebben wij toegang tot alle bekende natuurgegevens binnen onze gemeente.

Wij kunnen natuurgegevens met u delen, echter is de totale hoeveelheid hiervoor te omvangrijk. Gerichte gegevens zijn op vraag wel mogelijk.

Vraag 5) Wat zijn de ambities van het college ten aanzien van ecologisch bermbeheer?

Biodiversiteit en ecologisch beheer heeft de nodige aandacht bij het beheren van de openbare ruimte. Daar waar mogelijk verfijnen we de huidige beheermethoden en blijven wij op zoek naar mogelijkheden om hier invulling aan te geven.

In 2020 starten we onder andere met de Pilot Sinusbeheer. Dit is een bijzondere vorm van ecologisch groenbeheer gericht op het vergroten van de biodiversiteit.

Vraag 6) Is het college het met de PvdD eens dat ecologisch bermbeheer uiteraard heel belangrijk is voor de biodiversiteit maar ook aantrekkelijker oogt en dat de communicatie over ecologisch beheer zorgt voor een betere natuurbeleving?
Zo ja, bent u bereid om de inwoners van Heerlen te informeren middels communicatiemiddelen zoals beschreven in de presentatie van de NMF? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het met de Partij voor de Dieren eens dat ecologisch bermbeheer belangrijk is voor de biodiversiteit. Ook vinden wij dat het resultaat van dit beheer een fraai beeld oplevert. Ecologisch beheer wordt echter niet altijd gewaardeerd door bewoners. Vaak levert dit een spanningsveld op, omdat er bewoners zijn die ecologisch beheer er onverzorgd uit vinden zien. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Daarom communiceren wij ook over ons beheer in de vorm van persberichten over de begrazing, de nieuwe bestekken en de waarden van ecologisch beheer.

Vraag 7) Kan het college een toelichting geven of en hoe de proef met sinusbeheer is verlopen?

Het sinusbeheer maakt deel uit van het ecologisch graslandbeheer. Hieronder valt onder andere het begrazingsbeheer, gefaseerd extensief maaibeheer en hooilandbeheer.

We hebben ons ecologisch graslandbeheer geëvalueerd en aangescherpt. In het totale maatregelenpakket is nu ook sinusbeheer opgenomen. De aanbesteding voor het ecologisch beheer loopt op dit moment, de uitvoering start nog dit jaar.

Vraag 8) De overlast van de eikenprocessierups: worden er in 2020 actief stappen ondernomen om de habitat te creëren voor natuurlijke vijanden van de plaagrupsen.

Ja, in samenwerking met de gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen hebben wij hiervoor proefopstellingen gemaakt. Er wordt geëxperimenteerd met onder andere ruigten en dood hout op de bodem. Dit met de bedoeling predatoren aan te trekken.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,
Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu, C.M.J.P. Claessens

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Géron betreffende Schone Lucht Akkoord

Lees verder

Mondelinge vragen Plusquin Het vertrek van wéér een gemeentesecretaris

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer