Snel­heidsnorm bebouwde kom 30 km/uurvoor gemo­to­ri­seerd verkeer


Indiendatum: 25 mrt. 2019

1. Is het college bekend met de uitspraak van RAI (Rijwiel en Automobiel Industrie):“RAI Vereniging wil dat 30 kilometer per uur de nieuwe snelheidsnorm wordt voor automobilisten binnen de bebouwde kom. Dat is beter voor de verkeersveiligheid, stelt de brancheorganisatie. “Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen.”

2. Omdat de mobiliteit blijft toenemen en de infrastructuur in veel steden gescheiden rijbanen onmogelijk maakt voor verschillende soorten verkeers-deelnemers,moet de snelheid van het gemotoriseerde verkeer verder worden beperkt.”Herkent het college dit beeld in onze stad ?

3. Is het college het eens met de stelling: om het snelheidsverschil tussen de kwetsbare verkeersdeelnemers en het snelle gemotoriseerde verkeer te verkleinen, moet voor deze wegen in de bebouwde kom30 km/uur de norm worden.

4. Het schijnt dat30-km zones niet gecontroleerd worden wegens te weinig menskracht.Geldt dat ook in Heerlen ?

5. Hoe vaak wordt de 30km/ 50kmgrens overschreden ? Zijn in Heerlen uitkomsten bekend van snelheidsmetingen ?

6. Denkt het college dat naleven van de 30 km norm wordt bevorderd door maatregelen die ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk niet harder dan 30 km/uur wordt gereden ?

7. Een duurzame mobiliteitsvisie voor Heerlen is in ontwikkeling. Kan het college toezeggen dat de 30km norm binnen de bebouwde kom wordt meegenomen ?

8. Veilig Verkeer Nederland is voorstander van het vrijwillige gebruik van fietshelmen. Vooral bij jonge kinderen en ouderen kan een helm hoofdletsel voorkomen.In hoeverre ziet het college kans om de boodschap van VVN te verspreiden?


“Belangrijke oproep doorbranchevereniging” RAI:
snelheidsnorm bebouwde kom30 km/uur

Bron: RAI, branchevereniging Rijwiel en Automobiel Industrie,25 maart 2019RAI Vereniging wil dat 30 km/uur de nieuwe snelheidsnorm wordt voor verkeer binnen de bebouwde kom. Op die manier wil zij het aantal slachtoffers in het verkeer verder terugdringen. Volgens voorzitter Steven van Eijck levert verlaging van de maximumsnelheid niet alleen winst op voor de verkeersveiligheid, maar beperkt het ook de geluidsoverlast. Van Eijck doet deze oproep vanavond tijdens het jaarlijkse RAI Mobiliteitsdiner van RAI Vereniging in Den Haag.

Van alle door de politie geregistreerde dodelijke verkeersslachtoffers naar wegtypen in 2017 (535 van de totaal 613), verongelukte 29 procent op een 50 km/uur-weg binnen de bebouwde kom (156 personen).[1] Ondanks dat de afgelopen jaren het aantal slachtoffers op deze wegen is gedaald, is het volgens Van Eijck nog lang niet voldoende. "We zien namelijk dat het aantal (zwaar)gewonden juist toeneemt. En ook het trauma en verdriet door deze ongevallen is vaak enorm. Ons doel is daarom niet alleen nul verkeersdoden in 2050, maar ook om het letsel van gewonden te minimaliseren. Verlagen van de maximumsnelheid in gemeenten draagt daaraan bij. Immers, ongeveer een derde van alle ongevallen met dodelijke afloop wordt (mede) veroorzaakt door een te hoge snelheid. Op moment dat de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur gaat, neemt de remweg enorm af. Van 19 meter naar 7 meter op een droog wegdek. Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen."Uit onderzoek naar de invoering van 30 km/uur zones in de periode 1998-2008, blijkt dat er naar schatting 51 tot 77 minder doden zijn gevallen. "Gemeenten moeten daarom bij het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid veel meer inzetten op de uitbreiding van 30 km/uur zones.

"Groeiende verkeersdrukte"

Mobiliteit in en rondom steden neemt substantieel toe. Zowel op de weg als op het fietspad wordt het drukker. Mede hierdoor groeit ook het risico op ongevallen. Daar komt ook bij dat er zich steeds meer nieuwe typen gemotoriseerde en geëlektrificeerde voertuigen in het verkeer mengen en de veiligheid verder onder druk zetten. Ook zien we dat ouderen steeds langer mobiel blijven. Zowel in de auto, op de fiets of met andere vervoersmiddelen. "Allemaal ontwikkelingen die we moeten omarmen, maar ook hun keerzijde hebben," aldus Van Eijck. "Willen we al dit verkeer veilig door de stad loodsen, dan moet de snelheid op de weg omlaag. Zeker nu na de snelle elektrische fiets (speed-pedelec), ook de snorfiets in bepaalde gemeenten naar de rijbaan wordt verbannen. Om het snelheidsverschil tussen de kwetsbare verkeersdeelnemers en het snelle gemotoriseerde verkeer te verkleinen, moet op deze wegen 30 km/uur de norm worden."

Aanpassingen infrastructuur
Het verlagen van de maximumsnelheid moet gepaard gaan met maatregelen
die ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk niet harder dan 30 km/uur wordt gereden. Van Eijck: "Als je het doet, doe het dan ook goed." In de praktijk blijkt dat in veel 30 km/uur gebieden toch te hard wordt gereden en dat de politie op locaties waar de weginrichting niet noopt tot snelheidsvermindering, onvoldoende handhaaft. Vaak rijden mensen daar meer dan 10 km/uur te hard, met alle risico’s van dien. Door bijv. aanpassingen in de infrastructuur of camera’s zorgen we voor betere handhaving van de snelheid. "Om de doorstroming op belangrijke ontsluitingswegen in de stad niet te belemmeren, moeten we op die belangrijke plekken 50 km/uur of soms 70 km/uur in stand laten. Voor zover dat nog niet is gebeurd, moet de infrastructuur voor alle fietsers, scooters (snor- en bromfiets) e.a. hier duidelijk worden gescheiden van de hoofdrijbaan."Ook Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond delen dit standpunt. De snelheid van het autoverkeer binnen de bebouwde kom heeft een aantoonbare negatieve invloed op de verkeersveiligheid vooral op die van kwetsbare weggebruikers.

Bron: https://vvn.nl/dossier/snelheidIndiendatum: 25 mrt. 2019
Antwoorddatum: 18 apr. 2019

Geachte mevrouw Géron,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 25 maart 2019 inzake snelheidsnorm bebouwde kom 30 km/uur voor gemotoriseerd verkeer delen wij u het volgende mede.

Vraag 1.

Is het college bekend met de uitspraak van RAI (Rijwiel en Automobiel Industrie): “RAI Vereniging wil dat 30 kilometer per uur de nieuwe snelheidsnorm wordt voor automobilisten binnen de bebouwde kom. Dat is beter voor de verkeersveiligheid, stelt de brancheorganisatie. “Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen.”

Antwoord.

Ja, het college is hiermee bekend.

Vraag 2.

Omdat de mobiliteit blijft toenemen en de infrastructuur in veel steden gescheiden rijbanen onmogelijk maakt voor verschillende soorten verkeersdeelnemers, moet de snelheid van het gemotoriseerde verkeer verder worden beperkt.” Herkent het college dit beeld in onze stad ?

Antwoord.

We herkennen het beeld dat in een aantal straten waar een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt, de ruimte ontbreekt om gescheiden rijbanen (en/of vrijliggende fietspaden) te maken. Het is echter onwenselijk om op deze wegen een maximum- snelheid van 30 km/uur in te stellen. De verkeersintensiteit van deze wegen is dusdanig hoog dat afdwingen van deze snelheid niet met eenvoudige middelen mogelijk is (zie ook de memo “Aanpak Grijze wegen” welke eerder ter informatie naar de leden van de commissie Leefomgeving is gestuurd en als bijlage bij deze brief is toegevoegd). Bovendien kan dit leiden tot groter verkeersproblemen op andere wegen (zoals doorstromingsproblemen en sluipverkeer), op het moment dat het verkeer op zoek gaat naar andere (snellere) route.

Vraag 3.
Is het college het eens met de stelling: om het snelheidsverschil tussen de kwetsbare verkeersdeelnemers en het snelle gemotoriseerde verkeer te verkleinen, moet voor deze wegen in de bebouwde kom 30 km/uur de norm worden.

Antwoord.
Ja, echter zoals ook in de toelichting bij uw vragen is vermeld dient (om de doorstroming op belangrijke ontsluitingswegen in de stad niet te belemmeren), op deze belangrijke wegen 50 km/uur of soms 70 km/uur in stand te blijven. Conform de vastgestelde wegcategorisering geldt in de gemeente Heerlen op de meeste wegen al een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Alleen op de ontsluitingswegen geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur en (soms) 70 km/uur.

Vraag 4.
Het schijnt dat 30-km zones niet gecontroleerd worden wegens te weinig menskracht. Geldt dat ook in Heerlen ?

Antwoord.
Ja, hoewel menskracht niet (alleen) de reden is. De politie geeft aan dat veel 30 km/uur straten niet als zodanig zijn ingericht en aldus de snelheid niet kan worden afgedwongen. Pas als de straat goed zou zijn ingericht (en dus de meeste bestuurders 30 km/uur zouden rijden) zouden ze handhavend willen en kunnen optreden.

Vraag 5.
Hoe vaak wordt de 30km / 50km grens overschreden ? Zijn in Heerlen uitkomsten bekend van snelheidsmetingen ?

Antwoord.
Er worden regelmatig snelheidsmetingen gehouden, vaak naar aanleiding van klachten. Het snelheidsbeeld is per straat verschillend. Soms zijn er veel en soms zijn er weinig overschrijdingen van de maximumsnelheid. Straten met veel over- schrijdingen worden aangepakt conform de “aanpak Top-10 verkeersknelpunten” (zie hiervoor ook de notulen van de commissie LO van 13 september 2017).

Vraag 6.
Denkt het college dat naleven van de 30 km norm wordt bevorderd door maatregelen die ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk niet harder dan 30 km/uur wordt gereden?

Antwoord.
Ja, dit is echter een kostbare aangelegenheid.

Vraag 7.
Een duurzame mobiliteitsvisie voor Heerlen is in ontwikkeling. Kan het college toezeggen dat de 30km norm binnen de bebouwde kom wordt meegenomen ?

Antwoord.
Nee, dit is mede afhankelijk van de standpunten die volgen vanuit het participatie- traject en/of landelijke wetgeving.

Vraag 8.
Veilig Verkeer Nederland is voorstander van het vrijwillige gebruik van fietshelmen. Vooral bij jonge kinderen en ouderen kan een helm hoofdletsel voorkomen. In hoeverre ziet het college kans om de boodschap van VVN te verspreiden?

Antwoord.
Hoewel we ook voorstander zijn van het vrijwillig gebruik van fietshelmen, is het geen kerntaak van de gemeente om dit te promoten.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,

Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu,

C.M.J.P. Claessens

Deze brief is digitaal ondertekend en daarom staat er geen handtekening onder