Opschorten uitzetting Tiny House bewoners Heer­lerbaan


Indiendatum: 27 feb. 2019

Op 20 februari 2019 is door de PvdD fractie de raadsmededeling over de mogelijkheden voor Tiny Houses en andere tijdelijke en gezamenlijke woonvormen geagendeerd in de commissie RO. Er hadden zich 3 insprekers gemeld en er waren ook veel geïnteresseerde burgers op de publieke tribune. Het onderwerp is van de agenda afgehaald, deze gang van zaken hebben we geagendeerd bij het Presidium. Van een van de initiatiefneemsters hebben we begrepen dat ze met haar kinderen voor 1 april 2019 weg moet. De grondgebruiker van het perceel stemt in met het Tiny House. De bewoonster gaat graag in gesprek met eventuele melder die een handhavingsverzoek wenst. Gezien de gang van zaken in de commissie RO is er niet de gelegenheid geweest om de raadsmededeling over Tiny Houses e.a. woonvormen te bespreken. De initiatiefnemers trachten al lange tijd met gemeente Heerlen in gesprek te komen over Tiny Houses. Andere gemeenten zijn ook al verder in gesprek over Tiny Houses. Dat leidt tot bovenstaand verzoek.


1. Is het college bereid om de uitzetting per 1 april a.s. van de
bewoners van het Tiny House aan de Heerlerbaan op te schorten, in
afwachting van beleid in gemeente Heerlen omtrent Tiny Houses in
Heerlen?

2. Is het college bereid hierbij de mogelijkheid van een
tijdelijke vergunning te overwegen?


Indiendatum: 27 feb. 2019
Antwoorddatum: 27 mrt. 2019

Vraag 1) Is het college bereid om de uitzetting per 1 april aanstaande van de bewoners van het tiny house aan de Heerlerbaan op te schorten, in afwachting van beleid in gemeente Heerlen omtrent tiny houses in Heerlen?

In de situatie waarnaar u verwijst is sprake van een handhavingsprocedure vanwege het plaatsen van tiny houses zonder vergunning. Dit is in strijd met de wet en hierop handhaven wij. In een dergelijke procedure geven wij een redelijke termijn, de zogenaamde begunstigingstermijn, om zonder het verbeuren van een dwangsom te stoppen met het handelen in strijd met de wet. Daarbij is beslissend hoeveel tijd nodig is om in redelijkheid een einde te maken aan de overtreding. In dit geval is met het bepalen van de lengte van de begunstigingstermijn rekening gehouden met en ook afgestemd op de persoonlijke situatie van betrok- ken initiatiefnemer.

In ieder geval is het plaatsen van een tiny house, ongeacht of de grondgebruiker daar al of niet mee instemt, op deze locatie niet toegestaan. Er is ook geen sprake van uitzetting. Wij gaan ook niet over tot opschorting.

Vraag 2) Is het college bereid hierbij de mogelijkheid van een tijdelijke vergunning te overwegen?

Het college is niet bereid om een tijdelijke vergunning of anderszins een instemming te overwegen voor dit tiny house op deze locatie. Voordat wij handhavend optreden beoordelen wij aan de hand van het ruimtelijk beleid of wij alsnog een vergunning kunnen verlenen. Past dit niet binnen het ruimtelijk beleid, dan verlenen wij geen vergunning.