Schrif­te­lijke vragen Jansen Brief­adres en basis­re­gi­stratie daklozen


Indiendatum: 28 jan. 2019

  1. Bent u bekend met het artikel:

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/gemeenten-weigeren-dakloze

Hoeveel aanvragen van daklozen om een briefadres te krijgen - en daarmee om ingeschreven te worden in de Basisregistratie personen (BRP) - zijn er de afgelopen jaren in Heerlen geweest? Hoeveel waren dat er in 2015, 2016, 2017 en 2018?

Hoeveel van deze aanvragen zijn toegekend en hoeveel zijn afgewe- zen?

Hoeveel daklozen met een briefadres (en dus ingeschreven in het BRP) kent Heerlen?

Hoeveel daklozen schat het college dat Heerlen heeft die niet inge- schreven zijn in het BRP?

Welke voorwaarden stelt Heerlen aan het verkrijgen van een brief- adres?

Indien er daklozen in Heerlen zijn zonder briefadres: beseft het college de consequenties hiervan? Uitkeringen en zorgverzekeringen worden in veel gevallen stopgezet, waardoor mensen in kwetsbare situaties zon- der inkomen en zonder noodzakelijke medische en psychiatrische zorg komen te zitten en steeds verder in een neerwaartse spiraal terecht komen.

Indiendatum: 28 jan. 2019
Antwoorddatum: 19 mrt. 2019

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 28 januari 2019 inzake “Briefadres en basisregistratie daklozen” delen wij u het volgende mede.

Vragen 1 & 2) Bent u bekend met het artikel: https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/gemeenten- weigeren-dakloze-mensen-in-te-schrijven-in-de-basisregistratie-personen?

Ja

Vraag 3) Hoeveel aanvragen van daklozen om een briefadres te krijgen -en daarmee om ingeschreven te worden in de Basisregistratie personen (BRP)- zijn er de afgelopen jaren in Heerlen geweest? Hoeveel waren dat er in 2015, 2016, 2017 en 2018?

De mensen komen allemaal persoonlijk bij publiekszaken. Er wordt dan met hen gesproken. Dat leidt niet altijd tot het toekennen van een briefadres. Er wordt niet bijgehouden wanneer dat wel/niet gebeurt. Wel wordt er altijd naar een oplossing gezocht.

Vraag 4) Hoeveel van deze aanvragen zijn toegekend en hoeveel zijn toegewezen?

Hoeveel er afgewezen zijn is niet bekend. Het briefadres “daklozen”, thans Voskuilenweg 109 voorheen Klompstraat:
2015 87 keer toegekend
2016 147 keer toegekend
2017 166 keer toegekend
2018 160 keer toegekend

Het adres Maanplein 88
2016 25 (eerder werd dat niet gebruikt)
2017 13
2018 11

Vraag 5) Hoeveel daklozen met een briefadres (en dus ingeschreven in het BRP) kent Heerlen?

Op dit moment hebben 27 mensen een briefadres op Voskuilenweg 109. Dat is het briefadres voor “daklozen”. Een aantal ervan heeft tijdelijk geen vast woonadres maar is niet persé ook daadwerkelijk dakloos. Aan Maanplein 88 hebben 2 personen een briefadres.

Vraag 6) Hoeveel daklozen schat het college dat Heerlen heeft, die niet ingeschreven zijn in het BRP?

Dit is onbekend. Wij wagen ons ook niet aan een schatting.

Vraag 7) Welke voorwaarden stelt Heerlen aan het verkrijgen van een briefadres?

Zie de bijgevoegde “Beleidsregel regeling briefadres gemeente Heerlen 2015”, met name de artikelen 2 en 3. Overigens zijn de in deze regeling genoemde adressen niet meer actueel. Raadhuisplein 2 is vervangen door Maanplein 88 (i.v.m. verhuizing Sociale Zaken) en Klompstraat 11A is nu (i.v.m. verhuizing toezichthouders) Voskuilenweg 109. De beleidsregel wordt binnenkort geactualiseerd.

Vraag 8) Indien er daklozen in Heerlen zijn zonder briefadres: beseft het college de consequenties hiervan? Uitkeringen en zorgverzekeringen worden in veel gevallen stopgezet, waardoor mensen in kwetsbare situaties zonder inkomen en zonder noodzakelijke medische en psychiatrische zorg komen te zitten en steeds verder in een neerwaartse spiraal terecht komen?

Dat beseffen wij zeker. Daarom is ons beleid er ook op gericht daklozen niet alleen met briefadressen te helpen maar vooral ook met opvang en begeleiding. Wij verstrekken jaarlijks subsidie aan de opvang-organisaties, maar ook voor bemoeizorg/vangnet. Dit is een onderdeel van Mondriaan dat tot doel heeft mensen te bewegen hulp te accepteren. Dit kan ook toeleiding naar een briefadres zijn, als eerste stap.

Overigens bleek dat de regiogemeenten mensen voor een briefadres naar Heerlen stuurden. Er werd gedacht dat dit een taak van de centrumgemeente Opvang was. Dit is niet correct. Ook zij kunnen hun inwoners van een briefadres voorzien. Met de andere Parkstadgemeenten hebben we overleg gehad en is afgesproken dat ook zij gaan zorgen voor een briefadres als dat een goede oplossing kan zijn. Ook wordt gekeken naar het vaker toelaten van zgn. “grijs wonen”, het toestaan dat iemand bij een ander verblijft en daar ook ingeschreven wordt, zonder dat dit direct consequenties voor de uitkering Participatiewet van de hoofdbewoner heeft.

Dit kan ook bijdragen aan geschikte hulp voor mensen die (tijdelijk) dakloos zijn.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i.,

M.L. Wilke

de wnd. burgemeester,

E.G.M. Roemer