Schrif­te­lijke vragen Geron Mobi­liteit voor, tijdens en na corona


Indiendatum: 8 jun. 2020

Vraag 1) Is het College bekend met het ar4kel “meer mensen willen OV mijden na Coro- na crisis?

Vraag 2) De fiets of E-Bike wordt door 27% van de gevallen genoemd als alternatief. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat meer fietsers beter zijn voor de luchtkwaliteit en vitaliteit? Zo ja, is het College bereid om Heerlen fietsvriendelijker te maken met veilige en aantrekkelijke fietsinfrastructuur, brede fietspaden en voorrang aan fietsers en voldoende gra4s fietsparkeergelegenheden in navolging van steden als Milaan? Zo nee, waarom niet?
De fietsvriendelijke stad is min of meer opgenomen in de mobiliteitsvisie. Kan het college nagaan of de uitvoering kan worden versneld aangezien zich een onvoorziene? Zo nee, waarom niet? Zijn er creatieve oplossingen toe te passen? Graag een reactie.

Vraag 3) Welke consequenties heeft de corona-crisis in relatie tot mobiliteit voor de aan- pak van vervoersarmoede?

Reeds vorig jaar rezen er twijfels in de media over het aantal treinreizigers in Heerlen.

Vraag 4) Heeft het College zicht op de effecten van Corona op aantallen treinreizigers in Heerlen? Zo nee, waarom niet? Welke consequen4es verwacht het College op de aantallen treinpassagiers door het uitstellen/afstellen van de intercity-verbindingen van Heerlen naar Aken? Kan het College ter vergelijking aangeven hoeveel treinreizigers (passagiers) Heerlen aandoen, zowel over het eerste kwartaal van 2020 als de jaren ervoor vanaf 2010? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5) Is het College bekend met het bericht: Heuvelland wil herriemakers en motorcoureurs definitief kwijt?

In het bericht wordt er gesproken over een waterbedeffect voor andere gemeenten.

Heerlen wordt al dagelijks geteisterd door quads en crossmotoren die met zeer hoge snelheid en oorverdovende geluiden zowel door de bebouwde kom als door natuurgebieden scheuren. Dit zorgt vaak voor zeer gevaarlijk situa4es alsook door verstoringen in natuurgebieden. Juist in een tijd waarin mensen meer de fiets nemen en de natuur intrekken vindt de PvdD-fractie dat de ontspanning en veiligheid van Heerlenaren, evenals het belang van de natuur, voor moet gaan op het recht om te vervuilen en herrie te maken. Deelt het College deze mening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid zich aan te sluiten bij de Heuvellandgemeenten om een waterbed effect te voorkomen in onze reeds door quads en crossmotoren geteisterde stad? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6) Kan het College aangeven hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid in de wijken? Zijn meldingen over onveilig weggedrag toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven? Worden alle meldingen opgevolgd? Zo nee, kunt u aangeven welk percentage niet wordt opgevolgd en waarom niet?

Indiendatum: 8 jun. 2020
Antwoorddatum: 23 jun. 2020

Vraag 1) Is het College bekend met het ar4kel “meer mensen willen OV mijden na Coro- na crisis?

Ja

Vraag 2) De fiets of E-Bike wordt door 27% van de gevallen genoemd als alternatief. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat meer fietsers beter zijn voor de luchtkwaliteit en vitaliteit? Zo ja, is het College bereid om Heerlen fietsvriendelijker te maken met veilige en aantrekkelijke fietsinfrastructuur, brede fietspaden en voorrang aan fietsers en voldoende gra4s fietsparkeergelegenheden in navolging van steden als Milaan? Zo nee, waarom niet?
De fietsvriendelijke stad is min of meer opgenomen in de mobiliteitsvisie. Kan het college nagaan of de uitvoering kan worden versneld aangezien zich een onvoorziene? Zo nee, waarom niet? Zijn er creatieve oplossingen toe te passen? Graag een reactie.

Vanuit onze Mobiliteitsvisie streven we nadrukkelijk een verschuiving na van “vervuilend” vervoer naar duurzame en gezonde mobiliteit.
Vanuit het actieplan 2020 zijn we reeds bezig met het oppakken van een aantal knelpunten/ontbrekende schakels op het gebied van fietsinfrastructuur. Ook maken we aan de hand van een quick scan inzichtelijk welke opgave er de komende periode nog ligt waarbij we ook de kosten in beeld brengen.

Daar waar creatieve oplossingen mogelijk zijn zullen we deze zeker overwegen.

Vraag 3) Welke consequenties heeft de corona-crisis in relatie tot mobiliteit voor de aan- pak van vervoersarmoede?

De capaciteit van het openbaar vervoer blijft op korte termijn beperkt en de verwachting voor de lange termijn is dat het aantal reizigers pas over een aantal jaren op het huidige niveau zal zijn. Hierdoor zal het OV de komende tijd slechts een beperktere mobiliteitsoplosser zijn. We zullen ons dan ook moeten focussen op de vraag waar OV, fietsen en lopen samen het beste in de behoefte voorzien.

Reeds vorig jaar rezen er twijfels in de media over het aantal treinreizigers in Heerlen.

Vraag 4) Heeft het College zicht op de effecten van Corona op aantallen treinreizigers in Heerlen? Zo nee, waarom niet? Welke consequen4es verwacht het College op de aantallen treinpassagiers door het uitstellen/afstellen van de intercity-verbindingen van Heerlen naar Aken? Kan het College ter vergelijking aangeven hoeveel treinreizigers (passagiers) Heerlen aandoen, zowel over het eerste kwartaal van 2020 als de jaren ervoor vanaf 2010? Zo nee, waarom niet?

Nee. Wij beschikken niet over voldoende gegevens om hier een uitspraak over te kunnen doen.

De komst van de IC Heerlen-Aken zou normaliter moeten leiden tot meer treinreizigers. Niet alleen tussen Heerlen-Aken, maar ook tussen Aken en andere steden in Nederland. Het uitstel/afstel van de IC is niet aan de orde. Er vindt volop overleg plaats tussen portefeuillehouder, burgemeester en de betrokken partijen in de zoektocht naar realisatie.

Nee, voor informatie over het gebruik zijn we afhankelijk van de vervoersaanbieders. Op dit moment beschikken we niet over deze informatie.

Vraag 5) Is het College bekend met het bericht: Heuvelland wil herriemakers en motorcoureurs definitief kwijt?

In het bericht wordt er gesproken over een waterbedeffect voor andere gemeenten.

Heerlen wordt al dagelijks geteisterd door quads en crossmotoren die met zeer hoge snelheid en oorverdovende geluiden zowel door de bebouwde kom als door natuurgebieden scheuren. Dit zorgt vaak voor zeer gevaarlijk situa4es alsook door verstoringen in natuurgebieden. Juist in een tijd waarin mensen meer de fiets nemen en de natuur intrekken vindt de PvdD-fractie dat de ontspanning en veiligheid van Heerlenaren, evenals het belang van de natuur, voor moet gaan op het recht om te vervuilen en herrie te maken. Deelt het College deze mening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid zich aan te sluiten bij de Heuvellandgemeenten om een waterbed effect te voorkomen in onze reeds door quads en crossmotoren geteisterde stad? Kunt u uw antwoord toelichten?

Wij zijn van mening dat leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid boven vervuiling en geluidsoverlast gaat. In Heerlen speelt de overlast door motoren en quads echter in mindere mate. Aansluiten bij de Heuvellandgemeenten is dan momenteel ook niet aan de orde.

Vraag 6) Kan het College aangeven hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid in de wijken? Zijn meldingen over onveilig weggedrag toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven? Worden alle meldingen opgevolgd? Zo nee, kunt u aangeven welk percentage niet wordt opgevolgd en waarom niet?

Het aantal meldingen is nagenoeg gelijk gebleven. Alle meldingen worden opgevolgd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin Ongelijke kansen voor kinderen door gebrek aan klaslokalen

Lees verder

Schriftelijke vragen Plusquin Roze Zaterdag in Heerlen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer