Schrif­te­lijke vragen Plusquin Ongelijke kansen voor kinderen door gebrek aan klas­lo­kalen


Schrif­­te­­lijke vragen aan het college of de burge­­meester (art. 33-vragen)

Indiendatum: 5 jun. 2020

Met grote verbazing heeft de fractie van de PvdD kennis genomen van het lesrooster van BS de Windekind. Waar in heel Nederland het basisonderwijs weer volop van start kan gaan en bij ons weten dat in Heerlen ook gebeurt kunnen de de leerlingen van BS de Windekind miv 8 juni 2020 niet volledig naar school gaan, per dag kunnen 2 leerlaren niet naar school omdat alle ruimtes in gebruik zijn. Voor de leergangen 1 en 2 komt dat neer op het missen van 2 volle lesdagen per week. De PvdD fractie is van mening dat ieder kind gelijke kansen verdient, ook in Heerlen. Zolang deze situatie voor iedereen in Nederland en Heerlen gelijk was heeft dat geen gevolgen voor gelijkheid in onderwijs in Nederland en Heerlen. Corona-uitbraken op scholen buiten beschouwing gelaten, deze zijn niet te voorzien. Een gebrek aan huisvesting wel.

Vragen:

1. Op welk moment heeft Innovo / BS de Windekind aangegeven met een gebrek aan ruimte te kampen en daarbij de plannen voor tijdelijke noodlokalen aangevraagd? Wanneer heeft het College de conceptplannen ontvangen?

2. Is de aanname correct dat de noodlokalen voornamelijk noodzakelijk zijn ter huisvesting van het huidige aantal leerlingen? Met andere woorden is er al op dit moment, los van de Coronamaatregelen, een bestaand ruimtetekort?

3. Is het de verantwoordelijkheid van de school of de gemeente om tijdig in gesprek te gaan met omwonenden over huisvestiging van onderwijs / noodlokalen? Op welk moment heeft de gemeente de omwonenden betrokken bij de plannen? Kunt u uw antwoord toelichten?

4. Passen de aangevraagde noodlokalen binnen de bouwverordening en het bouwblok? Zo ja, wat zijn dan nu de vertragende factoren?

5. Kan het College uitgebreid schetsen wat er mis is gegaan aan de kant van de gemeente?

6. Bent u het met de PvdD fractie eens dat het absoluut onwenselijk is dat er ongelijke kansen op het vlak van onderwijs ontstaan in Heerlen, en zeker als dat ontstaat door een gebrek in huisvestiging? Zo nee, waarom niet?

7. Hoe verhoud zich de ongelijke kansen en toegang tot onderwijs tot het VN verdrag voor de rechten van het kind met betrekking tot artikel 28 onderwijs? Met andere woorden, bent u het met de PvdD fractie eens dat het College zich tot het uiterste dient in te zetten om gelijke kansen en toegang tot onderwijs te garanderen voor alle kinderen uit Heerlen?

8. Kan het College uitsluiten dat de gezondheidsrisico’s voor medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen van de Windekind groter zijn dan overige bassischolen die wel over genoeg ruimte beschikken?

9. Bent u het met de PvdD fractie eens dat kinderen, onderwijs voor kinderen, nooit de dupe mogen worden van een gebrek aan communicatie met de buurt over noodlokalen? Zo nee, waarom niet?

10. Bent u het met de PvdD fractie eens dat het belang van onderwijs en gelijke kansen voor alle kinderen in Heerlen prevaleert boven, overigens deels terechte, bezwaren van buurtbewoners, zeker als de conceptplannen binnen de bouwverordening en bouwvlak passen? Met andere woorden, mogen kinderen wat het College betreft de dupe worden van een gebrek aan communicatie of een gebrek aan ruimte?

11. Werkgevers, werknemers, ondernemers en ZZP-ers gaan er vanuit dat na bijna 3 maanden het onderwijs wordt opgestart.

Voor veel werkende ouders is het niet te doen om zowel thuis te werken als de kinderen les te geven. Het gebrek aan huisvesting zal dus niet alleen gevolgen hebben voor de kansenongelijkheid op het vlak van onderwijs maar ook voor werkzaamheden / inkomsten van ouders in deze toch al onzekere Coronaperiode.

Heeft het College stilgestaan bij de gevolgen voor werkende ouders met kinderen op BS de Windekind? Kunt u uw antwoord toelichten?

Gaat het College opvang aanbieden voor werkende ouders (ook in niet-cruciale beroepen) met kinderen op bs de Windekind op de dagen dat ze niet naar school kunnen? Zo nee, waarom niet?

Gaat het College kijken of er alternatieve locaties beschikbaar zijn voor de leerlingen van BS de Windekind zodat ze geen achterstand oplopen?

12. Hoe kan het gebeuren dat er reeds op 1 mei Raadsvragen zijn gesteld op een onderwerp dat al langer speelt, dat er dan op vrijdag 5 juni nog steeds geen stukken beschikbaar zijn gesteld door het College voor de laatste commissie ES voor het zomerreces op 10 juni aanstaande?

Zeker gezien het feit dat ouders zich op 4 juni geconfronteerd zagen met het bericht dat hun kinderen tot 2 dagen onderwijs per week moeten missen, terwijl de verwachting was van eenieder dat basisonderwijs op 8 juni volledig hervat zou worden? (in ieder geval in uren. Op sommige scholen is er verschoven in uren maar onder de streep blijft aantal uren gelijk).

13. Kan het College garanderen dat er meteen na het zomerreces, maar liever nog indien in deze onderwijsperiode die ook nog 4 weken duurt, het onderwijs voor alle kinderen van BS de Windekind VOLLEDIG kan worden hervat? Zo nee, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

14. Kan het College aangeven wat de moverende redenen zijn om een raadsbesluit uit 2018 terzijde te leggen, dan wel op te schorten?

15. Is het College van mening dat er sprake is van “ ongebreidelde expansiedrift” van BS de Windekind? Kunt u uw antwoord toelichten?

16. Op welke wijze kan de communicatie van het College intern en extern verbeterd worden?

Gezien de urgentie en het aankomend zomerreces zouden we deze vragen graag beantwoord zien voor de commissie ES op 10 juni aanstaande.

Indiendatum: 5 jun. 2020
Antwoorddatum: 11 jun. 2020

Vraag 1

Op welk moment heeft Innovo / BS de Windekind aangegeven met een gebrek aan ruimte te kampen en daarbij de plannen voor tijdelijke noodlokalen aangevraagd? Wanneer heeft het College de conceptplannen ontvangen?

Antwoord

In het IHP 2017-2027 is beschreven dat er sprake is van (een toenemend) ruimtetekort en de wens om de peuterspeelzaal in te passen in het gebouw. Uitgangspunt is dat de school ruimte biedt aan kinderen afkomstig uit de nabije omgeving. Passend bij de prognoses en het leerlingenverloop van de afgelopen jaren, als gevolg van een gewijzigde samenstelling van de wijk en buurt, is het logisch dat de school meer ruimte nodig heeft. Het schoolbestuur heeft daarom in januari 2019 formeel een aanvraag bij de gemeente gedaan om in het jaar 2020 te voorzien in voldoende huisvesting voor deze school. Deze aanvraag is getoetst en vervolgens opgenomen in de begroting 2020. Schoolbesturen INNOVO (basisschool Windekind) en SVOPL (Bernardinuscollege) onderzoeken een mogelijke samenwerkingsvorm (onderwijsinhoudelijk en gebouwelijk). Hiervoor is een overbruggingsperiode van vijf jaar afgesproken. De aanvraag voor de tijdelijke noodlokalen betreft deze periode.


Vraag 2

Is de aanname correct dat de noodlokalen voornamelijk noodzakelijk zijn ter huisvesting van het huidige aantal leerlingen? Met andere woorden is er al op dit moment, los van de Coronamaatregelen, een bestaand ruimtetekort?

Antwoord

Deze aanname is correct. De extra lokalen zijn bestemd voor het kunnen huisvesten van de leerlingen die per teldatum 01-10-2019 op school aanwezig waren.


Vraag 3

Is het de verantwoordelijkheid van de school of de gemeente om tijdig in gesprek te gaan met omwonenden over huisvestiging van onderwijs / noodlokalen? Op welk moment heeft de gemeente de omwonenden betrokken bij de plannen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord

In samenspraak tussen gemeente en schoolbestuur worden omwonenden van scholen geïnformeerd over wijzigingen in de huisvesting van onderwijs. Normaliter informeren en betrekken we de buurt nadrukkelijk in onze planvorming. Dat is in dit proces door diverse omstandigheden te laat gebeurd. Bewoners hebben in april een nieuwsbrief ontvangen waarin zij geïnformeerd zijn over wat er staat te gebeuren en uitgenodigd worden daarop te reageren.


Vraag 4

Passen de aangevraagde noodlokalen binnen de bouwverordening en het bouwblok? Zo ja, wat zijn dan nu de vertragende factoren?

Antwoord

De noodlokalen passen binnen het bouwvlak zoals aangegeven in het bestemmingsplan. In overleg met het schoolbestuur is ingebruikname van de tijdelijke leslokalen voorzien met ingang van het nieuwe schooljaar. Op dit moment liggen we nog op koers om dat te kunnen realiseren.


Vraag 5

Kan het College uitgebreid schetsen wat er mis is gegaan aan de kant van de gemeente?

Antwoord

Bij een aantal bewoners zijn er zorgen over de verkeerssituatie rondom basisschool Windekind. Samen met de buurt willen we er voor zorgen dat de verkeerssituatie verbetert. Echter, de plannen voor de tijdelijke lokalen zijn bedoeld voor het kunnen huisvesten van de huidige leerlingen. Er is geen reden om aan te nemen dat de verkeersdrukte door het plaatsen van deze tijdelijke lokalen verder toe neemt.


Vraag 6

Bent u het met de PvdD fractie eens dat het absoluut onwenselijk is dat er ongelijke kansen op het vlak van onderwijs ontstaan in Heerlen, en zeker als dat ontstaat door een gebrek in huisvestiging? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja, daar zijn we het mee eens.


Vraag 7

Hoe verhoud zich de ongelijke kansen en toegang tot onderwijs tot het VN verdrag voor de rechten van het kind met betrekking tot artikel 28 onderwijs? Met andere woorden, bent u het met de PvdD fractie eens dat het College zich tot het uiterste dient in te zetten om gelijke kan- sen en toegang tot onderwijs te garanderen voor alle kinderen uit Heerlen?

Antwoord

Wij zien dat goede huisvesting onlosmakelijk verbonden is met kwalitatief goed onderwijs. Uiteraard doet het College alles binnen haar macht om daaraan bij te dragen.


Vraag 8

Kan het College uitsluiten dat de gezondheidsrisico’s voor medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen van de Windekind groter zijn dan overige bassischolen die wel over genoeg ruimte beschikken?

Antwoord

Ervan uitgaande dat hier bedoeld wordt de gezondheidsrisico’s die samengaan met Covid-19, het is niet bekend of het gezondheidsrisico bij basisschool Windekind groter is dan op overige basisscholen. Wel kan ruimtegebrek van een locatie ertoe leiden dat het niet mogelijk is de afstand van 1,5 meter te waarborgen tussen de leerlingen en leerkracht en tussen leerkrachten onderling waarmee uitvoering van het voorgeschreven protocol slechts in beperkte mate mogelijk is. We zien hierbij het dilemma van een school(bestuur) tussen het volledig oppakken van het onderwijsaanbod op school aan de ene kant en de mogelijke gezondheidsrisico’s voor medewerkers aan de andere kant.


Vraag 9

Bent u het met de PvdD fractie eens dat kinderen, onderwijs voor kin- deren, nooit de dupe mogen worden van een gebrek aan communicatie met de buurt over noodlokalen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja, daar zijn we het mee eens.


Vraag 10

Bent u het met de PvdD fractie eens dat het belang van onderwijs en gelijke kansen voor alle kinderen in Heerlen prevaleert boven, overigens deels terechte, bezwaren van buurtbewoners, zeker als de conceptplannen binnen de bouwverordening en bouwvlak passen? Met andere woorden, mogen kinderen wat het College betreft de dupe worden van een gebrek aan communicatie of een gebrek aan ruimte?

Antwoord

Het is onze (gemeentelijke) verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor voldoende, passende onderwijshuisvesting. Het besluit van de Raad wordt hiermee uitgevoerd. Dit willen we vanzelfsprekend altijd doen in optimale afstemming met de school, het schoolbestuur en de buurt.


Vraag 11

Werkgevers, werknemers, ondernemers en ZZP-ers gaan er vanuit dat na bijna 3 maanden het onderwijs wordt opgestart.
Voor veel werkende ouders is het niet te doen om zowel thuis te werken als de kinderen les te geven. Het gebrek aan huisvesting zal dus niet alleen gevolgen hebben voor de kansenongelijkheid op het vlak van onderwijs maar ook voor werkzaamheden / inkomsten van ouders in deze toch al onzekere Coronaperiode. 


Heeft het College stilgestaan bij de gevolgen voor werkende ouders met kinderen op BS de Windekind? Kunt u uw antwoord toelichten?

Gaat het College opvang aanbieden voor werkende ouders (ook in niet-cruciale beroepen) met kinderen op bs de Windekind op de dagen dat ze niet naar school kunnen? Zo nee, waarom niet?

Gaat het College kijken of er alternatieve locaties beschikbaar zijn voor de leerlingen van BS de Windekind zodat ze geen achterstand op- lopen?

Antwoord

Voor de basisscholen is een protocol van de PO-raad en de richtlijnen van het RIVM beschikbaar. Het protocol van de PO-raad dient als handreiking voor de sector bij het volledig openen van de scholen. Het betreft hier een landelijk protocol waar wij inhoudelijk geen bijdrage aan hebben geleverd. Het protocol kan gezien worden als een handreiking voor de scholen voor eigen nadere invulling. Met andere woorden, het is aan de school in overleg met haar schoolbestuur en haar MR als er sprake is van afwijkende schooltijden om invulling te geven aan dit protocol. We hebben hierbij begrip voor het dilemma tussen het volledig oppakken van het onderwijsaanbod op school aan de ene kant en de mogelijke gezondheidsrisico’s van medewerkers aan de andere kant. De schoolbesturen met scholen in Zuid- en Midden Limburg hebben naar aanleiding van dit protocol een gezamenlijke bestuurlijke lijn getrokken wat betreft de openstelling van het basisonderwijs. Alle ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld met een schrijven d.d. 2 juni 2020. Hierin wordt aangegeven dat er vanaf 8 juni voltijd onderwijs wordt geboden aan alle leerlingen, waarbij gestreefd wordt naar 100% aanbod op school. Echter, er kunnen situaties ontstaan dat kinderen niet naar school kunnen komen. Noodgedwongen vanwege het gebrek aan ruimte, de verminderde inzet van medewerkers en gebrek aan vervangers of bewust door het lesaanbod te concentreren op vier dagen. Daar waar leerlingen niet 100% fysiek naar school kunnen wordt huiswerk meegegeven voor thuis. De noodopvang wordt afgebouwd omdat de scholen, kinderopvang, gastoudersopvang en buitenschoolse opvang weer open gaan. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.


Vraag 12

Hoe kan het gebeuren dat er reeds op 1 mei Raadsvragen zijn gesteld op een onderwerp dat al langer speelt, dat er dan op vrijdag 5 juni nog steeds geen stukken beschikbaar zijn gesteld door het College voor de laatste commissie ES voor het zomerreces op 10 juni aanstaande? 
Zeker gezien het feit dat ouders zich op 4 juni geconfronteerd zagen met het bericht dat hun kinderen tot 2 dagen onderwijs per week moeten missen, terwijl de verwachting was van eenieder dat basisonderwijs op 8 juni volledig hervat zou worden? (in ieder geval in uren. Op sommige scholen is er verschoven in uren maar onder de streep blijft aantal uren gelijk)

Antwoord

Er van uitgaande dat gerefereerd wordt aan de besluitvorming met betrekking tot het ruimtetekort van basisschool Windekind: hiervoor zijn de benodigde besluiten reeds in de voorgaande jaren door de Raad genomen. De beantwoording van recente raadsvragen heeft binnen de toegestane termijn plaatsgevonden. Voor één set Art. 33 vragen van de heer Bertholet is een uitstelbericht gestuurd. Indien u refereert aan de commissievergadering van 10 juni, wijzen wij u erop dat er pas één week voorafgaand aan deze vergadering een verzoek om aanvullende informatie kwam. Beslissingen over de invulling qua onderwijs waarbij de geboden richtlijnen van kracht blijven worden door de school respectievelijk het schoolbestuur genomen.


Vraag 13

Kan het College garanderen dat er meteen na het zomerreces, maar liever nog indien in deze onderwijsperiode die ook nog 4 weken duurt, het onderwijs voor alle kinderen van BS de Windekind VOLLEDIG kan worden hervat? Zo nee, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord

Het onderwijs voor alle kinderen is reeds volledig hervat. Ervan uitgaande dat met deze vraag bedoeld wordt het onderwijs op school, dan ligt deze afweging primair bij de school en het schoolbestuur. Wat ons betreft gaan we er voor zorgen dat het onderwijsgebouw met ingang van het nieuwe schooljaar gereed is om volledig onderwijs te kunnen faciliteren.


Vraag 14

Kan het College aangeven wat de moverende redenen zijn om een raadsbesluit uit 2018 terzijde te leggen, dan wel op te schorten?

Antwoord

Het is ons niet duidelijk aan welk besluit uit 2018 u refereert. Bij de vaststelling van de begroting 2020 heeft de gemeenteraad besloten de tijdelijke uitbreiding van basisschool Windekind te realiseren. Het College voert dit uit.


Vraag 15

Is het College van mening dat er sprake is van “ ongebreidelde expansiedrift” van BS de Windekind? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord

De prognoses van basisschool Windekind laten een stijging van het aantal leerlingen zien als gevolg van een gewijzigde samenstelling van de wijk en buurt. Deze stijging is ook zichtbaar bij overige scholen in de buurt. De leerlingen van basisschool Windekind zijn grotendeels afkomstig uit de nabije omgeving, passend bij de doelstelling van het kunnen aanbieden van onderwijs in de nabije omgeving.


Vraag 16

Op welke wijze kan de communicatie van het College intern en extern verbeterd worden?

Antwoord

Het college erkent dat de communicatie met de buurt in dit geval niet goed is verlopen. We hebben daarvoor ook excuses aangeboden aan een delegatie van de buurt en doen dat ook richting uw raad. Daarnaast hebben we diverse acties uitgezet om de communicatie intern en extern te verbeteren, waaronder het toevoegen van een communicatieadviseur aan de onderwijshuisvestingsprojecten.