Bomenkap Huis­ber­ger­straat


Indiendatum: 31 jan. 2019

1. Op 21 januari j.l. is geconstateerd dat een rigoureuze bomenkap heeft plaatsgevonden aan de Huisbergerstraat(perceel grenzend aan Gouw-straat). Is het college bekend dat ter plekke veel bomen gekapt zijn?

2. Kan het college aangeven waarom niet slechts dood hout is weggehaald ten behoeve van de groei van andere bomen / struiken, maar ook volledige bomen gekapt zijn?Citaat bladzijde 8 uit het coalitieakkoord: “3.3. We stellen een plan op: ‘1000 extra bomen de komende jaren’. In afwachting van dit plan komt er een moratorium op bomenkap in de openbare ruimte, tenzij er sprake is van ziekte of gevaar.”Kan het college aangeven of deze kap, de kap langs de Dudoklaan en de kap in het Imstenraderbos, in strijd zijn met het Moratorium op de bomenkap? Als de kap niet in strijd is met het moratorium, waarom niet?Geldt het moratorium ook voor bomen in Natura 2000 gebieden? Zo nee, waarom niet?

3. Citaat bladzijde 8 uit het coalitieakkoord
“3.4. De communicatie over beheer en onderhoud, en informatie over de plek waar vragen en klachten gemeld kunnen worden, gaan we verbeteren. Daarbij hoort ook terugkoppelingen na afhandeling.”Kan het college er met spoed zorg voor dragen dat het kapbeleid makkelijk op de site te vinden is?

4. Is het college bekend dat het perceel aan de Huisbergerstraat een gedeelte is van het jachtgebied van een vos? Is er in kaart gebracht welke fauna er verder voorkomt op dit perceel? Zo ja, wat zijn de gevolgen van de bomenkap voor de fourageermogelijkheden? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het college aangeven waar nieuwe bomen geplant zijn ter vervanging van de gekapte bomen, zoals in het “bomenplan”van de gemeen-Art. 33te Heerlen staat?Zo nee, waar zullende vervangende bomen worden geplant?
Indiendatum: 31 jan. 2019
Antwoorddatum: 28 feb. 2019

1. Op 21 januari j.l. is geconstateerd dat een rigoureuze bomenkap heeft plaatsgevonden aan de Huisbergerstraat(perceel grenzend aan Gouw-straat). Is het college bekend dat ter plekke veel bomen gekapt zijn?

Antwoord. Ja

2. Kan het college aangeven waarom niet slechts dood hout is weggehaald ten behoeve van de groei van andere bomen / struiken, maar ook volledige bomen gekapt zijn?Citaat bladzijde 8 uit het coalitieakkoord: “3.3. We stellen een plan op: ‘1000 extra bomen de komende jaren’. In afwachting van dit plan komt er een moratorium op bomenkap in de openbare ruimte, tenzij er sprake is van ziekte of gevaar.”Kan het college aangeven of deze kap, de kap langs de Dudoklaan en de kap in het Imstenraderbos, in strijd zijn met het Moratorium op de bomenkap? Als de kap niet in strijd is met het moratorium, waarom niet?Geldt het moratorium ook voor bomen in Natura 2000 gebieden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord. Er was sprake van onderhoud snoei. Voor de groei van de individuele bomen en bosontwikkeling is het nodig te kappen daar waar bomen te dicht op elkaar staan. Om de impact voor flora en fauna zo beperkt mogelijk te laten zijn vindt dunning van bomen en struiken plaats om de 7 à 8 jaar. De ingreep is met deze aanpak groot maar de impact op flora en fauna is beperkt en zal zich relatief snel herstellen. Aangezien de maatregelen nodig zijn in het belang van de bosontwikkeling en behoud van het bos is het moratorium op bomenkap hier niet van toepassing.

3. Citaat bladzijde 8 uit het coalitieakkoord
“3.4. De communicatie over beheer en onderhoud, en informatie over de plek waar vragen en klachten gemeld kunnen worden, gaan we verbeteren. Daarbij hoort ook terugkoppelingen na afhandeling.”Kan het college er met spoed zorg voor dragen dat het kapbeleid makkelijk op de site te vinden is?

Antwoord. De nodige informatie over de kap van bomen is met meerdere zoektermen te vinden op de website van de gemeente. In maart van dit jaar wordt op de website een lijst gepubliceerd van kap en herplant van gemeentebomen. Zo kunnen niet direct belanghebbenden ook kennis nemen van de voorgenomen kap. Bewoners van straten waar bomen worden gekapt worden altijd schriftelijk geïnformeerd.

4. Is het college bekend dat het perceel aan de Huisbergerstraat een gedeelte is van het jachtgebied van een vos? Is er in kaart gebracht welke fauna er verder voorkomt op dit perceel? Zo ja, wat zijn de gevolgen van de bomenkap voor de fourageermogelijkheden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord. Zoals aangegeven is dunning van bomen en struiken nodig voor het behoud van het bos op de lange termijn. Vanuit de wet natuurbescherming is het zaak om bij werkzaamheden in bos- en natuurgebieden op voorhand de nadelige gevolgen voor flora en fauna in te schatten en deze zoveel mogelijk te beperken. In het belang van de bescherming van flora en fauna is er een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens is er een flora en fauna check in het betreffende gebied uitgevoerd. Sporen van of de aanwezigheid van de vos in het gebied zijn daarbij niet aangetroffen. Dit betekent niet dat deze er zich niet zal ophouden.

Het plan van aanpak voorziet in een richtlijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Om de impact voor aanwezige soorten niet te groot te laten zijn is wordt zo als eerder vermeld alleen gesnoeid als het echt nodig is in het belang van het behoud van het bos en biotoop voor de voorkomende flora en fauna. De aannemer die de werkzaamheden voor Heerlen verricht heeft de verant-woordelijkheid zorg te dragen voor naleving van de wet natuurbescherming. De gemeente Heerlen werkt alleen met gecertificeerde bedrijven.

5. Kan het college aangeven waar nieuwe bomen geplant zijn ter vervanging van de gekapte bomen, zoals in het “bomenplan”van de gemeen-Art. 33 te Heerlen staat? Zo nee, waar zullende vervangende bomen worden geplant?


Antwoord. Bomen die in bosverband staan en verdwijnen als gevolg van dunning worden niet vervangen. De dunning vindt immers plaats in het belang van de bosontwikkeling. Alleen individuele bomen (straat- en laanbomen) die gekapt worden zullen daar waar ze ook duurzaam kunnen uitgroeien worden vervangen.