Monde­linge vragen Plusquin Risico agressie in relatie tot circus­dieren


Indiendatum: 24 sep. 2019

Sinds 15 september 2015 mogen er geen wilde zoogdieren meer optreden in het circus.
Een uitzondering is gemaakt voor olifant Buba. Een olifant die de naam heeft ernstig getraumatiseerd te zijn. 6

Freiwald heeft een ontheffing gekregen t/m 30 juni 2020 mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

De olifant komt niet direct in contact met het publiek.

De olifant treedt in Nederland en daarbuiten niet op in een circus en doet niet mee met andere optredens.

De heer L.B. Freiwald verleent zijn medewerking aan een onderzoek van de olifant door onafhankelijke deskundigen als er een nieuwe mogelijke opvangplek ontstaat.

Dat leidt tot de volgende vragen.

 • De fractie van de PvdD heeft de voormalig directeur van ‘Wilde Dieren de Tent Uit’ gevraagd om een reactie op het gevaar van het treiteren van een Afrikaanse (getraumatiseerde) olifant. De directeur geeft aan dat de kans op agressie dan nog vele malen groter is.

  Hoe borgt gemeente Heerlen dat olifant Buba niet rechtstreeks in contact komt met het publiek? De olifant Buba loopt immers veelal los, zo geeft familie Freiwald zelf ook aan.

 • Op de facebookpagina van circus Freiwald is te zien dat schoolkinderen “les” krijgen op enkele meters afstand van olifant Buba, slechts met een touwtje afgeschermd van de kinderen.

  Is het “lesgeven” van kinderen in de vergunningsaanvraag opgenomen?

 • Hoe wordt de veiligheid van de schoolkinderen geborgd? Ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen bij de gemeente als vergunningverlener of bij de desbetreffende scholen?

 • In de ontheffing van het RVO staat dat de olifant niet in direct contact mag komen met het publiek. Is het College van mening dat aan die voorwaarde voldaan is? Wat is de definitie van rechtstreeks contact in deze?

 • Hoe is de gemeente voorbereid indien de olifant uit razernij losbreekt?

 • Beschikt handhaving over de juiste middelen om snel in te grijpen in gevaarlijke situaties in een gebied met veel mensen, zeker nu er agressie is ontstaan vanuit hangjongeren naar de dieren en de groep burgers die de dieren wil beschermen, en er dus een extra risico is aldus de voormalig directeur van ‘Wilde Dieren de Tent Uit’?
  Ter illustratie zijn een paar links toegevoegd waaruit ook
  blijkt dat een olifant in razernij niet gemakkelijk gestopt
  kan worden. 345
 • Hoe borgt de gemeente dat het circus voldoet aan de gestelde voorwaarden van de ontheffing en de Wet dieren?

 • Wanneer is de vergunning van circus Freiwald aangevraagd en gepubliceerd?

 • Wat is het standpunt van het College over het tentoonstellen van wilde zoogdieren aan mensen?

 • Kan het College ontkennen dat de hangroepjongeren die de circusdieren treiteren dezelfde hangjongeren zijn die het transgenderstel hebben weggetreiterd? Zo nee, wat is de voortgang van de aanpak van laatstgenoemde groep hangjongeren?

Indiendatum: 24 sep. 2019
Antwoorddatum: 25 sep. 2019

 • De fractie van de PvdD heeft de voormalig directeur van ‘Wilde Dieren de Tent Uit’ gevraagd om een reactie op het gevaar van het treiteren van een Afrikaanse (getraumatiseerde) olifant. De directeur geeft aan dat de kans op agressie dan nog vele malen groter is. Hoe borgt gemeente Heerlen dat olifant Buba niet rechtstreeks in contact komt met het publiek? De olifant Buba loopt immers veelal los, zo geeft familie Freiwald zelf ook aan.

  De kern van het antwoord is dat zowel de vergunning als de controle daarop niet bij de gemeente Heerlen ligt in dit geval. Bovendien bij ons weten loopt de olifant op dit moment binnen een omheining en staat hij bij nacht en in gevallen van onrust in de omgeving in een gesloten trailer.

 • Op de facebookpagina van circus Freiwald is te zien dat schoolkinderen “les” krijgen op enkele meters afstand van olifant Buba, slechts met een touwtje afgeschermd van de kinderen.

  Is het “lesgeven” van kinderen in de vergunningsaanvraag opgenomen?

  Nee, voorzitter, want wij nemen dat soort zaken niet in vergunningen op. Het gebruik van dieren op evenementen valt onder de vergunning die de RVO afgeeft. Wij zijn er over het algemeen wel voorstander van dat kinderen in aanraking komen met dieren.

 • Hoe wordt de veiligheid van de schoolkinderen geborgd? Ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen bij de gemeente als vergunningverlener of bij de desbetreffende scholen?

Voorzitter, de keuze om op een bepaalde manier onderwijs aan te bieden, daar dieren onderdeel van te laten uitmaken en kinderen op dat moment veilig te laten leren, ligt natuurlijk bij de school. Daar waar het gaat over het houden van dieren ligt deze bij de RVO en ligt de handhaving bij de NVWA.

 • In de ontheffing van het RVO staat dat de olifant niet in direct contact mag komen met het publiek. Is het College van mening dat aan die voorwaarde voldaan is? Wat is de definitie van rechtstreeks contact in deze?

  Voorzitter, ik denk dat beide vragen niet aan het college zijn om te beantwoorden, maar aan de RVO en de NVWA.

 • Hoe is de gemeente voorbereid indien de olifant uit razernij losbreekt?

  Voorzitter, de gemeente, de politie en andere hulpdiensten zijn altijd voorbereid om op te treden wanneer zich onverhoeds een kleine of grote ramp voordoet. Zo zou je ook zo’n situatie kunnen beschrijven. Daarnaast is het zo dat mensen van het circus natuurlijk zeer ervaren zijn in het omgaan met dieren. Zij hebben niet voor niets een vergunning ontvangen. Bovendien wordt geanticipeerd op situaties waarin een olifant mogelijk onrustig zou kunnen worden. Zoals gezegd, wordt hij dan in zijn verblijf gezet. In het allerergste geval is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogenaamde elephant gun die aanwezig is bij de beheerders van het circus.

 • Beschikt handhaving over de juiste middelen om snel in te grijpen in gevaarlijke situaties in een gebied met veel mensen, zeker nu er agressie is ontstaan vanuit hangjongeren naar de dieren en de groep burgers die de dieren wil beschermen, en er dus een extra risico is aldus de voormalig directeur van ‘Wilde Dieren de Tent Uit’?

Ik verwijs hierbij naar de eerdere beantwoording, waarbij ik verwees naar de RVO en de NVWA.

 • Hoe borgt de gemeente dat het circus voldoet aan de gestelde voorwaarden van de ontheffing en de Wet dieren?

  Voorzitter, al zouden wij dat willen, wij zijn hierin niet het bevoegd gezag. Het toezicht op de naleving van de regels ligt bij de NVWA en vaststelling bij de RVO. Wanneer er overigens andere zaken voorvallen waarin wij wel het bevoegd gezag zijn, bijvoorbeeld op het vlak van milieu of geluid, dan treden wij natuurlijk wel op.

 • Wanneer is de vergunning van circus Freiwald aangevraagd en gepubliceerd?

  De aanvraag is van 10 april 2019, 11.29 uur en 55 seconden, staat hier. De publicatie van de vergunning is van 5 augustus 2019 om stipt 9.00 uur.

 • Wat is het standpunt van het College over het tentoonstellen van wilde zoogdieren aan mensen?

  Sinds 2015 is het vertonen en vervoeren van wilde zoogdieren ten behoeve van een circus of een ander optreden verboden. Echter, de olifant is geen onderdeel van de show, maar de olifant was dat in het verleden. In overleg met de RVO is een vergunning verleend voor deze olifant om deze als huisdier te houden. Als zodanig is hij aanwezig op het circusterrein.

 • Kan het College ontkennen dat de hangroepjongeren die de circusdieren treiteren dezelfde hangjongeren zijn die het transgenderstel hebben weggetreiterd? Zo nee, wat is de voortgang van de aanpak van laatstgenoemde groep hangjongeren?

Voorzitter, volgens mij heeft de burgemeester net al kort verwezen naar deze laatste vraag. Op basis van de informatie die we nu hebben, kunnen wij een dergelijke link volgens mij bevestigen noch uitsluiten.