Vragen Plusquin over Kids­weekend Heerlen en verkoop van dieren


Indiendatum: 28 okt. 2019

- Is het College ervan op de hoogte dat ook dieren verkocht werden tijdens kidsweek? Zo ja, hoe is dat in de vergunningverlening verwerkt? Zo nee, welke consequenties kan dat hebben voor de organisatie?

- Is het College van mening dat het hier een markt met o.a. hoenderachtigen en eendvogels betreft? Kunt u uw antwoord toelichten?
- Zijn de hoenderachtigen en eendvogels op de plaats van aanvoer onderzocht door een dierenarts conform de richtlijnen van de NVWA?
- Is er een verklaring van enting tegen Newcastle disease (pseudovogelpest) overlegd?
- Deelt u de mening van de PvdD fractie dat het verkopen van dieren, zoals biggetjes, op een markt leidt tot impulsaankopen met mogelijk dierenleed tot gevolg?
- Deelt u de mening van de PvdD fractie dat als er vergunningen worden verleend voor vermaak met dieren dat het dierenwelzijn te allen tijde geborgd dient te zijn? Zo nee waarom niet?
- Is het College van mening dat een dierenverhuurbedrijf dat al diverse keren op de vingers is getikt door de NVWA en waarover diverse dierenorganisaties klachten hebben ingediend thuishoort op Kidsweekend in Heerlen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Toelichting:

Tijdens het Kidsweekend georganiseerd door Heerlen mijn stad op 28 en 29 september jongstleden werd een dierenverhuurbedrijf met een bedenkelijke reputatie ingeschakeld. De PvdD fractie kreeg diverse berichten van ongeruste omstanders die waarnamen dat er ook dieren verkocht werden. Het verhuurbedrijf stelde eenden, geiten, alpaca’s, lammetjes, konijnen, een koe, kippen en varken met biggetjes tentoon waarvan alleen de koe zichtbaar een oormerk had. Getuigen maken melding van de verkoop van een biggetje ter plekke.

Email bezorgde burger:

Beste,

Op zaterdag 28 sept jl, waren wij er getuige van dat een zogende big bij zijn moeder werd weggehaald en werd verkocht aan een mevrouw “ die het biggetje zo schattig vond”

Vol afschuw zagen we het jong bij zijn moeder weggeplukt worden en in een krat werd afgezonderd.

Toen ik vroeg of dit normaal was en hoe oud de dieren zijn werd ik uiteraard door deze “boer” genegeerd.

Ook Heerlen mijn Stad als organisatie geeft nu aan dat ik, mijn partner en andere getuigen liegen.

Bij deze de reactie van Heerlen mijn stad :

Beste,

We hebben inmiddels contact gehad met de eerdergenoemde partijen. Eerst telefonisch en vandaag ook in levende lijven. De kinderboerderijhouder heeft ons verzekerd dat er dit weekend geen dier is verkocht. De boerderij plaatst wel dieren bij bijv. gezinnen, maar alleen wanneer er eerst vooronderzoek is verricht naar de persoon of personen in kwestie en de plek waar het dier terecht komt. Het dier wordt pas geplaatst wanneer hij of zij een minimale leeftijd heeft bereikt.

Met het Kids Weekend streeft Heerlen Mijn Stad ernaar om kinderen en ouders uit Heerlen en omstreken twee leuke middagen te bezorgen, waarbij wij zeker ook het welzijn van dieren hoog in het vaandel hebben. Verkoop van dieren vanuit de tijdelijke kinderboerderij in Heerlen-Centrum gedurende het Kids Weekend is iets wat wij als organisatie nooit of te nimmer zouden goedkeuren. Zoals hierboven al geschreven, hebben wij met zowel de boerderij als het evenementenbureau de situatie uitgebreid besproken en beiden geven aan dat er geen sprake is van ‘dierenverkoop’ op deze locatie. Op vragen die ter plekke hierover werden gesteld, is door de boerderijhouder naar waarheid geantwoord.

Met vriendelijke groet,

Team Heerlen Mijn Stad

Dit kan toch niet? Nu zijn wij de leugenaar en de boerderijhouder spreekt de waarheid ?

Ik ben verbaasd, geshockeerd en vooral heel erg teleurgesteld om in een gemeente te wonen die zijn burgers niet serieus neemt .

*naam en emailadres bekend bij PvdD fractie

Indiendatum: 28 okt. 2019
Antwoorddatum: 26 nov. 2019

Vraag 1) Is het College ervan op de hoogte dat ook dieren verkocht werden tijdenskidsweek? Zo ja, hoe is dat in de vergunningverlening verwerkt? Zo nee, welke consequenties kan dat hebben voor de organisatie?

Nee, het college was niet op de hoogte dat dieren verkocht werden tijdens het Kidsweekend en is ook nu niet op de hoogte of dit feitelijk zo was. Weliswaar is de aanwezigheid van dieren in een bijlage bij de aanvraag evenementenvergunning vermeld, maar niet de verkoop.

Als een aanvraag niet overeenkomstig de werkelijke situatie wordt ingevuld, kan dit in het uiterste geval leiden tot weigeren of intrekken van de vergunning.

Vraag 2) Is het College van mening dat het hier een markt met o.a. hoenderachtigen en eendvogels betreft? Kunt u uw antwoord toelichten?

Nee, het college is van mening dat het hier geen markt betreft.

Vraag 3) Zijn de hoenderachtigen en eendvogels op de plaats van aanvoer onderzocht door een dierenarts conform de richtlijnen van de NVWA?

Ons college is niet het bevoegd gezag voor de naleving van de richtlijnen van de NVWA. Wij hebben geen opdracht tot onderzoek gegeven.

Vraag 4) Is er een verklaring van enting tegen Newcastle disease (pseudovogelpest) overlegd?

Ons college is niet het bevoegd gezag bij wie een verklaring van enting tegen Pseudovogelpest moet worden overlegd en heeft daarom ook niet hierop gecontroleerd.

Vraag 5) Deelt u de mening van de PvdD fractie dat het verkopen van dieren, zoals biggetjes, op een markt leidt tot impulsaankopen met mogelijk dierenleed tot gevolg?

Er is geen sprake van een markt. Wij hebben op grond van het Kidsweekend hierover geen mening gevormd.

Vraag 6) Deelt u de mening van de PvdD fractie dat als er vergunningen worden verleend voor vermaak met dieren dat het dierenwelzijn te allen tijde geborgd dient te zijn? Zo nee waarom niet?

Wij zijn van mening dat het dierenwelzijn altijd moet worden gewaarborgd, ook in de gevallen dat geen vergunning wordt verleend voor vermaak met dieren.

Vraag 7) Is het College van mening dat een dierenverhuurbedrijf dat al diverse keren op de vingers is getikt door de NVWA en waarover diverse dierenorganisaties klachten hebben ingediend thuishoort op Kidsweekend in Heerlen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Ons college is niet het bevoegd gezag om te oordelen over deze klachten. Als wij dierenleed constateren, zullen wij daar altijd melding van maken.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris,
A.J.G. Bex MLD

de wnd. burgemeester van Heerlen,
E.G.M. Roemer