Monde­linge vragen Plusquin Aanhoudend geweld tegen LHBTIQA+-personen


Indiendatum: 26 nov. 2018

De fractie van de PvdD heeft reeds enkele malen het aanhoudend geweld tegen LHBTI personen in omgeving Maankwartier - Auroraflat aan de orde gesteld. Helaas is er nog steeds geen veilige situatie voor de bewoners, integendeel, het stel in kwestie moet nu om veiligheidsredenen Heerlen verlaten.

  1. Bent u ervan op de hoogte dat er vorige week weer dagelijks inci- denten hebben plaatsgevonden van belaging en scheldpartijen te- gen mensen met een LHBTI geaardheid op de Bongerd, het Maan- kwartier en in de portiek van de appartementen in het Maankwar- tier? De groep was ongeveer met 20 jongeren, waaronder een aantal jongeren die eerder betrokken zijn geweest bij geweld tegen de bewoners van de Auroraflat.

  2. Bent u ervan op de hoogte dat het transgenderstel in kwestie zowel op medische indicatie als op veiligheidsindicatie moet verhuizen omdat ze de maandenlange intimidatie niet meer aankunnen?
    Zo ja, vindt u het aanvaardbaar dat mensen de stad uit worden gejaagd vanwege hun geaardheid?

  3. Is het correct dat er in de periode tussen september en december 2018 al 11 huishoudens, waaronder 3-4 LHBTI stellen, uit de Auro- raflat zijn verhuisd of zullen verhuizen vanwege de gewelddadige groep jongeren? Zo ja, vindt u dat aanvaardbaar? Zo nee, kunt u dit bij de woningcorporatie en de wijkagent verifiëren en vragen naar de aldaar bekende grieven?

  4. Bent u het met de PvdD fractie eens dat het verplaatsen van een probleem, van Auroraflat naar Maankwartier en Bongerd, geen oplossing is?

  5. Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat er nog meer mensen, al dan niet vanwege hun geaardheid, Heerlen uit worden gejaagd? Op welke termijn gaat u deze maatregelen nemen?

Indiendatum: 26 nov. 2018
Antwoorddatum: 28 nov. 2018

Vraag 1) Bent u ervan op de hoogte dat er vorige week weer dagelijks incidenten hebben plaatsgevonden van belaging en scheldpartijen tegen mensen met een LHBTI geaardheid op de Bongerd, het Maankwartier en in de portiek van de appartementen in het Maankwartier? De groep was ongeveer met 20 jongeren, waar- onder een aantal jongeren die eerder betrokken zijn geweest bij geweld tegen de bewoners van de Auroraflat.

Nee, ik heb ook navraag gedaan bij de politie. Eerdere afspraken met mensen in de buurt, als er zaken zijn, geef het door. Als ik het niet weet dan kan ik er ook niets aan doen. Dus die zijn ook niet doorgegeven. Van de politie heb ik dus ook geen meldingen binnen gekregen.

Vraag 2) Bent u ervan op de hoogte dat het transgenderstel in kwestie zowel op medische indicatie als op veilig- heidsindicatie moet verhuizen omdat ze de maandenlange intimidatie niet meer aankunnen? Zo ja, vindt u het aanvaardbaar dat mensen de stad uit worden gejaagd vanwege hun geaardheid?

Uiteraard is dat niet aanvaardbaar. Daarom is er ook ongelooflijk veel gebeurd. De stelling dat zij moeten verhuizen is bij mijn weten niet gebleken. Wij zijn op de hoogte van de door deze bewoners van de Auro- raflat ervaren overlast. Daar hebben wij het namelijk ook al eerder over gehad. Wij hebben ook al toege- zegd dat er ongelooflijk veel is gebeurd. Mede vanwege de overlast die deze mensen hebben ondergaan, ben ik begonnen met een groepscan die de politie van de overlastgevende jongeren heeft gemaakt. Er is een werkgroep samengesteld waarin de politie zit, Wonen Limburg, de eigenaar van de Auroraflat, het Openbaar Ministerie, het Jeugd Preventieplatform. Het Bureau Vroegtijdig Schoolverlaters is erbij betrok- ken. Jeugdzorg is erbij betrokken. De jeugdreclassering is erbij betrokken op mijn verzoek. Bureau Hand- having heeft nauw contact met de Raad voor de Kinderbescherming. Allemaal ingezet op iedere individuele jongere die zich in het verleden schuldig heeft gemaakt op dat terrein. Ik ben zelfs ook nog met de wijk- agent een avond mee gefietst om ter plekke te kijken hoe het allemaal zit.

De werkgroep heeft de groep jongeren individueel in kaart gebracht en heeft via een zogenaamde per- soonsgerichte aanpak, waar ik zelf volledig van op de hoogte ben gebracht, ervoor gezorgd dat van over- lastmeldingen in de afgelopen drie weken geen sprake meer is geweest. De politie bevestigt dat laatste en geeft eveneens aan dat uit persoonlijke gesprekken met meerdere bewoners van de Auroraflat blijkt dat die overlast is opgelost.

De twee bewoners in kwestie hebben eenzelfde signaal afgegeven. Op verzoek, desgevraagd, hebben zij dat ook afgegeven. Wij hebben vernomen van onze contactpersoon bij Wonen Limburg dat deze bewoners tijdens een wekelijks politiespreekuur, dat hebben wij daar vervolgens geregeld, op dinsdag 13 november jongstleden hebben bevestigd ten overstaan van de wijkagent, de medewerker van Wonen Limburg en de huismeester dat het in de afgelopen weken in en rond het complex rustig was en dat er geen incidenten meer waren geweest. Zij gaven daarbij wel aan dat zij zich desondanks niet meer prettig voelen in hun woning. Daarop heeft Wonen Limburg richting hen het idee geopperd om naar andere woonruimte uit te kijken. De bewoners hebben hierop met interesse gereageerd. Hetgeen inmiddels heeft geresulteerd in een aanbod van een woonplaats naar keuze. Van gedwongen verhuizing is dan ook geen sprake volgens de informatie die ik te horen heb gekregen. Ik kan niet anders dan op die informatie afgaan.

Vraag 3) Is het correct dat er in de periode tussen september en december 2018 al 11 huishoudens, waaronder 3-4 LHBTI stellen, uit de Auroraflat zijn verhuisd of zullen verhuizen?

Naar mijn informatie is dat niet correct. Wonen Limburg zegt met stelligheid dat dit niet aan de hand is. Daar moet ik het dan ook mee doen. Bij de politie is dit evenmin bekend.

Overigens zijn rondom de Auroraflat daarom ook nog eens drie extra camera’s geplaatst, om het goed in de gaten te houden. Speciaal om de problematiek te monitoren. De politie kijkt dan live mee met deze beelden en houdt zo de situatie 24/7 in de gaten. Ook daar is het niet gebleken.

4) Bent u het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat het verplaatsen van een probleem geen oplossing is?

In zijn algemeenheid is dat nimmer een oplossing. De oorzaak moet worden aangepakt. Volgens mij heb ik in de afgelopen weken niets anders gedaan dan daar al mijn energie in te zetten van extra camera’s, extra politie, wijkagent, ik ben zelf nog mee geweest, er zijn gesprekken geweest. Al die jongeren zijn één op één in beeld gebracht. Daar is mee gesproken. Er is met ouders gesproken. Er zijn maatregelen geno- men. Er zijn mensen opgepakt. Alles is gedaan om te voorkomen dat er verdere overlast is. Het signaal dat ik nu krijg vanuit de flat en de bewoners is dat het goed is gegaan. Dan kan ik niet veel meer doen.

Vraag 5) Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat er nog
meer mensen, al dan niet vanwege hun geaardheid, Heerlen uit
worden gejaagd? Op welke termijn gaat u deze maatregelen nemen?

Nou, me dunkt, ik geloof dat ik alles heb gedaan wat in mijn macht ligt.

Vraag 6) Ja, volgens onze informatie is het transgenderstel in kwestie op dringend veiligheidsadvies van de wijkagent en op medische indicatie moeten verhuizen. De incidenten hebben inderdaad plaatsgevonden na 13 november. Die hebben zich enigszins verplaatst, maar in de laatste week is kennelijk de politiebeveiliging wat afgenomen. Eergisteren was er weer een nieuw incident. Dus mijn vraag aan de burgemeester is: wilt u dan weer contact opnemen, wij weten alle twee over wie het gaat, om te kijken wat er nu werkelijk is gebeurd en daar actie op ondernemen?

[Onbeantwoord door burgemeester Roemer].

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Géron Onveilige situatie bij kinderopvang ‘het Rozenpoortje’

Lees verder

Artikel 33 vragen grootschalige bomenkap Imstenraderbos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer