Artikel 33 vragen groot­schalige bomenkap Imsten­ra­derbos


Indiendatum: 20 dec. 2018

Geacht College,

Volgens een artikel in de Limburger dd 18-12-2018 zijn er tientallen bomen gekapt in het Imstenraderbos:

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181217_00084850/onduidelijkheid-over-forse-bomenkap-imstenraderbos

Volgens het artikel zijn Gemeente Heerlen, Natuurmonumenten , IKL en Limburgs Landschap niet op de hoogte van het rooien van de bomen. Dat leidt tot de volgende vragen van de Partij voor de Dierenfractie:

 1. Is het College op de hoogte van het bovenvermelde krantenartikel?

 2. Is er inmiddels bekend wie de eigenaar van het perceel is waar de bomen gekapt zijn? Wie heeft er opdracht verleend voor de massale bomenkap in het Imstenraderbos?

 3. Wat is de reden van de massale bomenkap?

 4. In het artikel wordt verwezen naar de mogelijkheid van Essenziekte. Is er sprake van Essenziekte (ETS) bij de gekapte bomen? Zo nee, wat is dan de reden van de kap? Zo ja, is in deze het ETS protocol gevolgd om de mate van aantasting vast te stellen en is daar een rapportage van beschikbaar?1 Zo nee, waarom niet?

 5. Volgens WUR is het weinig zinvol om alle aangetaste bomen te verwijderen in geval van ETS.2

  Vormden alle gekapte bomen een gevaar voor de omgeving? Zo ja waaruit blijkt dat?
 6. Is er in het kader van de Wet Natuurbescherming een kapmelding gedaan bij de Provincie? Is er sprake van een benodigde omgevingsvergunning en zo ja is deze verleend?

 7. Is er sprake van een herplantplicht? Zo nee, hoe zorgt het College ervoor dat de schade door het verlies aan CO2 opslag gecompenseerd wordt?

 8. Maakt (dit deel) van het Imstenraderbos deel uit van de goudgroene natuur?

 9. Heeft de massale kap gevolgen voor de plaatselijke flora en fauna? Zo ja, welke, en is er een ontheffing van de Wet natuurbescherming verleend?

 10. Hoe verhoudt de massale bomenkap zich tot het standpunt “ in het Imstenraderbos krijgt de natuur de ruimte”, om dode bomen te laten liggen ten behoeve van paddenstoelen en insecten? 3

Graag beantwoording van de vragen binnen de gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Heerlen

1http://library.wur.nl/WebQuery...

2https://www.wur.nl/nl/Onderzoe...

3https://www.natuurmonumenten.n...

Indiendatum: 20 dec. 2018
Antwoorddatum: 21 jan. 2019

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 20 december inzake grootschalige bomenkap in het Imstenraderbos. delen wij u het volgende mede.

Vraag 1. Is het College op de hoogte van onderstaand krantenartikel?

Antwoord.
Ja.

Vraag 2. Is er inmiddels bekend wie de eigenaar van het perceel is waar de bomen gekapt zijn? Wie heeft er opdracht verleend voor de massale bomenkap in het Imstenraderbos?

Antwoord.
Bekend is wie de eigenaar van het perceel is. Hij heeft opdracht verstrekt voor de kap.

Vraag 3. Wat is de reden van de massale bomenkap?

Antwoord.
Na klachten van overhangende takken over een openbaar pad is de eigenaar in actie gekomen. Er was sprake van een grote onderhoudsachterstand. Op het betreffende perceel stonden oude populieren die in een slechte conditie verkeerden en dus gekapt moesten worden. Het kappen van de afstervende populieren was een lastige en gevaarlijke klus, waarbij schade aan de rest van het omliggende bos onvermijdelijk was. Tevens stonden op het perceel dode kersenbomen en zieke essen.

Vraag 4. In het artikel wordt verwezen naar de mogelijkheid van Essenziekte. Is er sprake van Essenziekte (ETS) bij de gekapte bomen? Zo nee, wat is dan de reden van de kap? Zo ja, is in deze het ETS protocol gevolgd om de mate van aantasting vast te
stellen en is daar een rapportage van beschikbaar?1 Zo nee, waarom niet?


Antwoord.

Ja; er is sprake van essentaksterfte. Het protocol is bedoeld voor straat-
laanbomen en stadsbomen en voor solitaire bomen in beplantingen. Voor bomen in
bosverband wordt het protocol niet gevolgd. Tijdens de werkzaamheden zijn de
zwaar aangetaste bomen die een gevaar voor de omgeving kunnen opleveren
gekapt. Niet alle essen zijn gekapt.

Vraag 5. Volgens WUR is het weinig zinvol om alle aangetaste bomen te verwijderen in geval van ETS. Vormden alle gekapte bomen een gevaar voor de omgeving? Zo ja
waaruit blijkt dat?

Antwoord.
Nee, niet alle bomen vormden een gevaar voor de omgeving. Alleen instabiele
bomen die een gevaar voor de omgeving opleverden zijn gekapt.

Vraag 6. Is er in het kader van de Wet Natuurbescherming een kapmelding gedaan bij de Provincie? Is er sprake van een benodigde omgevingsvergunning en zo ja is deze verplicht?

Antwoord.
De provincie en de gemeente Heerlen zijn geïnformeerd via een kapmelding over
de werkzaamheden. Voor uitgevoerde werkzaamheden is geen omgevingsvergunning vereist. Rondom het werkterrein zijn flyers opgehangen om passanten te informeren over de werkzaamheden.

Vraag 7. Is er sprake van een herplantplicht? Zo nee, hoe zorgt het College ervoor dat de schade door het verlies aan CO2 opslag gecompenseerd wordt?

Antwoord.
Met de provincie is afgesproken dat bij noodzakelijke kaalslag van meer dan 15 are
er natuurcompensatie (herplantplicht) zal plaatsvinden door middel van aanplant
van klimaatbestendige en duurzame bomen.

Vraag 8. Maakt (dit deel) van het Imstenraderbos deel uit van de goudgroene natuur?

Antwoord.
Ja.

Vraag 9. Heeft de massale kap gevolgen voor de plaatselijke flora en fauna?

Antwoord.
Ja, om de impact van de kap zoveel mogelijk te beperken heeft de uitvoerende
partij gewerkt conform actuele wet- en regelgeving voor natuurbescherming.
Tevens zijn er extra aanvullende maatregelen genomen die ook weer van extra
waarde zijn voor de ontwikkeling van flora en fauna. Een voorbeeld hiervan is de
realisatie van houtrillen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,

Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu,


C.M.J.P. Claessens


Interessant voor jou

Mondelinge vragen Plusquin Aanhoudend geweld tegen LHBTIQA+-personen

Lees verder

Winterevent en vrije toegang voor kinderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer