Monde­linge vragen Géron cs cijfers/analyses project Heerlen-Noord


Indiendatum: 29 sep. 2021

De genoemde partijen hebben het volgende signaal ontvangen. Tijdens een telefonisch overleg met de landelijke programmamanager Leefbaarheid en veiligheid (waar Heerlen- Noord ook onder valt) heeft deze de volgende uitspraak gedaan: “Alle betrokken gemeenten, hebben ieder individueel, intern, door een eigen onderzoeksbureau, de cijfers geanalyseerd, om hun eigen stadsdeel in kaart te brengen en vooral om te berekenen hoeveel geld er geïnvesteerd moet worden om de doelen te halen”.

  1. Klopt het dat cijfers door de gemeente zelf zijn geanalyseerd om te berekenen hoeveel geld er geïnvesteerd moet worden om doelen te halen?

  2. Hoe zijn deze cijfers tot stand gekomen, welke methodiek is toegepast en hoeveel geld is er gevraagd?

  3. Graag zouden wij deze cijfers en analyses willen ontvangen en zijn deze openbaar voor overige geïnteresseerden?

    Eliane Géron

    Partij voor de Dieren

    H. Schreurs (PHB)

Indiendatum: 29 sep. 2021
Antwoorddatum: 29 sep. 2021

Vraag 1. Klopt het dat cijfers door de gemeente zelf zijn geanalyseerd om te berekenen hoeveel geld er geïnvesteerd moet worden om doelen te halen?

In 2020 hebben al 16 stedelijke vernieuwingsgebieden een zogenaamde ex ante impactanalyse gemaakt. Dus aan de voorkant: wat is de impact van wat we gaan doen? De impactanalyse is opgesteld om inzicht te krijgen in de maatschappelijke kosten en baten van de extra inspanningen die nodig zijn voor een integrale aanpak op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in die 16 gebieden. Deze informatie was nodig als input voor het Rijk voor hun afwegingen over nut, noodzaak en de mogelijkheden voor een meerjarige Rijksinzet ten behoeve van een integrale maatwerkaanpak van deze gebieden. Met de hoop dat ze dit dan ook in het regeerakkoord kunnen krijgen waar we met z'n allen nog steeds op zitten te wachten. Ook voor Heerlen-Noord hebben wij deze gegevens al aangeleverd.

Vraag 2) Hoe zijn deze cijfers tot stand gekomen, welke methodiek is toegepast en hoeveel geld is er gevraagd?


Door het ministerie van BZK is een doel ter beschikking gesteld. Onder begeleiding van een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau is deze tool voor Heerlen-Noord ingevuld. Hierbij hebben wij een combinatie gehanteerd van lokaal maatwerk en de landelijke kerngetallen als basis voor de inschattingen. Er is gewerkt met grove indicaties en doorkijken voor het meerjarenprogramma op dat moment. De maatregelen gaan uit van een investeringsperiode van zes jaar. Voor die zes jaar hebben we als richtbedrag met potlood 180 miljoen aangegeven. Dat is dus 30 miljoen per jaar. Dat is ook redelijk logisch als u kijkt naar de gevraagde 400 miljoen. Als je 16 gebieden hebt, dan zit het in dit soort richtingen.

Er is nog geen exacte bijdrage aan het Rijk gevraagd. Dat kon ook nog helemaal niet. De mogelijkheden voor een rijksbijdrage zijn nog niet helder. Die moeten nog komen. Het moet in het regeerakkoord komen en dan moet het worden vertaald in wet- en regelgeving. We zijn daarin mede afhankelijk van de keuzes van het nieuwe kabinet.

Vraag 3) Graag zouden wij deze cijfers en analyses willen ontvangen. Zijn deze openbaar voor overige geïnteresseerden?

Dat kan. De minister heeft een rapport gemaakt, genaamd "Synthese analyse 16 stedelijke vernieuwingsgebieden". Dat rapport is in mei dit jaar ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is de totale opgave voor al die gebieden weergegeven. We zullen het ook nog wel even schriftelijk aan u laten weten. Dat nemen we op in het verslag. Op www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/20/synthese-analyse-16-stedelijke- vernieuwingsgebieden-totaalbeeld kunt u dit allemaal vinden. Mooier dan dit kon ik het even niet voorlezen, maar ik zal zorgen dat het in het verslag komt. Dit was wel heel lastig. Excuus daarvoor.