Schrif­te­lijke vragen Plusquin Over klachten bewoners Park Hoogveld


Indiendatum: 27 sep. 2021

Geacht college,

Naar aanleiding van een brandbrief van bewoners van Park Hoogveld aan de gemeente Heerlen en na het verschijnen van een tweetal artikelen in Dagblad De Limburger [1]stelt de Partij voor de Dieren-fractie de volgende vragen.


Bewoners van Hoogveld hebben middels een ingezonden brief aan de bel getrokken bij de gemeente. Vandaag vernemen we dat de burgemeester aangeeft dat er niets mis is met de veiligheid en leefbaarheid in Hoogveld.

 • Is dit de eerste keer dat de bewoners van Hoogveld aan de bel hebben getrokken over leefbaarheid en veiligheid in Hoogveld? Kunt u uiteenzetten welke acties het college sindsdien heeft ondernomen en welke inhoudelijke reactie het college heeft gegeven op de eerdergenoemde brandbrief? Is er met de omwonenden gesproken voor de publicatie in de Limburger?

 • Veel bewoners klagen over hard rijdend verkeer, en zelfs over straatraces. Het ontbreekt in Park Hoogveld dan ook aan stoepen, (bv richting de Heerlerbaan), straatverlichting bouwwegen voor bouwverkeer en snelheidsbeperkende maatregelen om dit soort gedrag te ontmoedigen. Dit zorgt bij de bewoners voor een gevoel van onveiligheid in deze wijk waar veel jonge kinderen wonen. Hoe komt het college tot de conclusie dat er niets mis is met de veiligheid? Kan het college zijn standpunt onderbouwen?

 • Deelt u de mening van de PvdD-fractie dat kinderen zorgeloos en veilig moeten kunnen lopen, fietsen en spelen in hun wijk? Erkent het college dat er een verantwoordelijkheid ligt voor de gemeente op dit vlak? Kunt u uw antwoord onderbouwen?
 • Om welke reden is er geen gebruikgemaakt van separate bouwwegen voor bouwverkeer?

 • Straatraces vinden niet alleen plaats op de Hoogveldlaan maar ook op het Wellerterrein op Heerlerbaan en rondom het Roda-stadion. Welke acties heeft het college ondernomen om het gebied veilig te maken en straatraces tegen te gaan?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt tussen gemeente en Hoogveld over de aanleg van wegen, en worden die nagekomen? Zo nee, waarom niet?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt over de aanleg van een groen park in Hoogveld?

Bewoners maken zich zorgen over het gebruik van landbouwgif op het Hoogveld. De Gezondheidsraad heeft in een rapport[1] aangegeven dat er verbanden zijn tussen blootstelling aan landbouwgif en het optreden van ziektes zoals de ziekte van Parkinson en cognitieve effecten bij jonge kinderen.

 • Kan het college aangeven hoe het gebruik van landbouwgif zich verhoudt met de bestemming wonen en de uitspraak dat het veilig wonen is in Hoogveld? Bent u bereid om het gebruik van landbouwgif in de wijk tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
 • Bewoners zien het Hoogveld als een opslag en overslag van grond. De fractie van de PvdD heeft hier eerder vragen over gesteld. Kan het college uiteenzetten of en hoe de controle plaatsvindt op het gebruik van schone grond?

Project Park Hoogveld bestaat al meer dan 10 jaar. Bewoners van het park stellen dat er anno 2021 nog steeds geen groen te zien is. Sterker nog, het reeds aanwezige groen is allemaal gekapt. De Partij voor de Dieren-fractie is van mening dat er inmiddels genoeg mogelijkheden zijn ontstaan in het gebied voor het planten van bomen, planten en struiken en het inzaaien van velden met inheemse flora. Hierbij valt o.a. te denken aan het planten van klimaatbestendige bomen op en nabij de aangelegde geluidswal (gestort puin), op de braakliggende veldjes en in de omgeving van de reeds bewoonde huizen.

 • Na meer dan 10 jaar had Park Hoogveld vol kunnen staan met bosjes, struwelen en kleurrijke velden. Hoe kan het dat na ruim 10 jaar nog steeds nauwelijks groen te vinden is in Park Hoogveld? Is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat een project zonder groen de naam ‘Park’ geen eer aan doet? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 • Is het college het eens met de Partij voor de Dieren-fractie dat er snel actie moet worden ondernomen met de aanleg van groen? Zo ja, wat gaat het college doen om dit spoedig en concreet voor elkaar te krijgen? Zo nee, waarom niet?

 • Aanleg van groen is een manier om water langer vast te houden. Een van de klachten van de omwonenden is ook de wateroverlast. Ligt er een plan om de wateroverlast in Hoogveld tegen te gaan? Zo ja, welke acties zijn er ondernomen en welke acties staan er gepland?
 • De gemeente Heerlen heeft in haar Groenbeleidsplan van 2013 tal van punten staan hoe het groen wordt beheerd. Het is het toetsingskader voor de gewenste groenkwaliteit voor de gemeente Heerlen als geheel, per stadsdeel, per buurt en voor mogelijke nieuwe groenprojecten. Kunt u aangeven wat het Groenbeleidsplan zegt over Park Hoogeveld en het gebied rondom deze wijk? Is het college van mening dat voldaan is aan dit Groenbeleidsplan? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 • Vindt er controle en handhaving plaats als het gaat om de bestemmingsplannen, vergunningen en het groenbeleidsplan in en rondom Park Hoogveld?
 • Bewoners klagen over de hoeveelheid stof in de wijk. Dit wordt mede veroorzaakt door o.a. de braakliggende terreinen. De Partij voor de Dieren-fractie denkt dat de hinder verminderd kan worden door deze terreinen te beplanten of in te zaaien; ook op terreinen die nog bebouwd moeten worden. Wat wil het college doen aan dit probleem? Is het college bereid opdracht te geven om deze terreinen te beplanten of in te zaaien? Zo ja, op welke manier en welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 • Een veelgehoorde klacht betreft de afvaldumpingen bij Park Hoogveld. Maar ook op de Zandweg zijn diverse plekken aan te wijzen waar mensen hun afval deponeren en drugsactiviteiten plaatsvinden. Is het college op de hoogte van deze zaken? Zo ja, hoe kunnen deze taferelen dan plaatsvinden en vindt het college dat er voldoende gehandhaafd wordt? Zo nee, wanneer gaat uw college alsnog tot handhaving over?
 • Is het plaatsen van extra afvalbakken een optie voor het college om deze problematiek het hoofd te bieden? Zo ja, waar en op welke termijn worden deze afvalbakken geplaatst? Zo nee, waarom niet?

In en rondom Park Hoogveld leven wilde dieren. Geregistreerd in de databanken[2] zijn onder meer fazant, Europese haas, eekhoorn, buizerd, sperwer, egel, marter en vos. Vóór het project Park Hoogveld waren de percelen waar nu huizen op staan onderdeel van het leef- en foerageergebied van deze wilde dieren. Park Hoogveld grenst aan het buitengebied en dat betekent dat deze dieren altijd de grenzen zullen opzoeken in en rondom het Park.

 • De Wet natuurbescherming schrijft voor dat alle nadelige gevolgen voor planten en dieren voorkomen moeten worden. Daarbij heeft de gemeente een zorgplicht[3] voor de wilde dieren in en rondom het park. Door het ontbreken van overgangen, struwelen, bomen en struiken kunnen deze dieren niet vluchten, leven ze onder grote stress en zijn vaak ten dode opgeschreven. Is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat u tekortgeschoten bent in uw zorgplicht? Zo ja, wat gaat u concreet doen om alsnog aan deze plicht te voldoen? Zo nee, waarom niet?

Aan de Wienweg staat ongeveer 40 vierkante meter met Japanse duizendknoop (Fallopia Japonica). Deze plant wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. Ook zijn de wortels in staat schade te veroorzaken aan gebouwen, wegen en leidingen.

 • Deze plant moet dan ook proactief bestreden worden. Wat doet de gemeente aan proactieve bestrijding van deze plant? Worden Heerlenaren ingelicht over de gevaren hiervan?
 • Bekend is dat het afmaaien van de Japanse duizendknoop niet de voorkeur heeft. Bij het maaien worden plantenresten in de directe omgeving verspreid, kunnen plantenresten op de maaibalk achterblijven en bij loslaten komen er weer nieuwe plekken bij. Maaien leidt niet tot het verdwijnen van een plant, eerder tot verspreiding. Alternatieve goede methoden zijn onder andere het afgraven en omkeren en een injectie met heet water. De Partij voor de Dieren-fractie vraagt zich af welke methodes in de gemeente Heerlen toegepast worden. Wordt de Japanse Duizendknoop gemaaid? Zo ja, waarom, is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat er meer effectieve methodes zijn en wil het deze toepassen? Zo nee, waarom niet en welke beheermethoden worden dan toegepast?
 • Kunt u de vragen per stuk beantwoorden (niet samenvoegen) en ieder antwoord toelichten?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

Hoogachtend,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


[1] https://www.gezondheidsraad.nl...

[2] https://waarneming.nl/locations/9715/observations/?after_date=2020-09-23&before_date=2021-09-23&species=&species_group=&rarity=&search=&user=&sex=&life_stage=&activity=&method=&own_sightings=.

[3] Artikel 1.11 Wnb.


[1] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210819_95623850, zie ook https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210906_94693510.

Indiendatum: 27 sep. 2021
Antwoorddatum: 28 okt. 2021

Geachte mevrouw Plusquin,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 27-09-2021 inzake Klachten bewoners Hoogveld delen wij u het volgende mede.

Omwille van de duidelijkheid in de beantwoording van de vragen, geven we kort weer wat het project Hoogveld inhoudt.
Hoogveld betreft een in ontwikkeling zijnde woongebied. Hoogveld Heerlen BV is de ontwikkelende partij voor dit gehele gebied. Gemeente heeft met Hoogveld Heerlen BV in 2003 een exploitatieovereenkomst gesloten in welke overeenkomst afspraken zijn gemaakt over zaken als planfasering, het bouw- en woonrijp maken van het plangebied en de overdracht van de woonrijp gemaakte openbare ruimte aan de gemeente. Op dit moment is de openbare ruimte van fase 1 en de Klaproos aan de gemeente overgedragen. De overige gebieden vallen dus onder de primaire verantwoordelijk van Hoogveld Heerlen BV.

Vraag 1) Is dit de eerste keer dat de bewoners van Hoogveld aan de bel hebben getrokken over leefbaarheid en veiligheid in Hoogveld? Kunt u uiteenzetten welke acties het college sindsdien heeft ondernomen en welke inhoudelijke reactie het college heeft gegeven op de eerdergenoemde brandbrief? Is er met de omwonenden gesproken voor de publicatie in de Limburger?

Er zijn met name door één bewoner meerdere klachten/meldingen gedaan in de laatste maanden. Daarover hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen Hoogveld Heerlen BV en de gemeente Heerlen. De strekking van deze meldingen zijn nagenoeg dezelfde als die van de brandbrief. Ook de brandbrief is nader besproken met Hoogveld Heerlen BV. Er zijn samen met Hoogveld Heerlen BV verbeterpunten in zowel het beheer als in de verdere ontwikkeling afgesproken. De bewoners worden daar via Hoogveld Heerlen BV nader van in kennis gesteld. Daarnaast zullen we samen met Hoogveld Heerlen BV het gesprek met de bewoners verder aan gaan om te bezien of er nog verdere verbeterpunten mogelijk zijn.

Vraag 2) Veel bewoners klagen over hard rijdend verkeer, en zelfs over straatraces. Het ontbreekt in Park Hoogveld dan ook aan stoepen, (bv richting de Heerlerbaan), straatverlichting bouwwegen voor bouwverkeer en snelheid beperkende maatregelen om dit soort gedrag te ontmoedigen. Dit zorgt bij de bewoners voor een gevoel van onveiligheid in deze wijk waar veel jonge kinderen wonen. Hoe komt het college tot de conclusie dat er niets mis is met de veiligheid? Kan het college zijn standpunt onderbouwen?

Er zijn ons geen meldingen bekend voor wat betreft straatraces of iets dergelijks. De betreffende locatie betreft in beginsel een wijk in ontwikkeling met een aantal bouwterreinen. De veiligheid is hier niet anders dan op andere vergelijkbare plekken.

Vraag 3) Deelt u de mening van de PvdD-fractie dat kinderen zorgeloos en veilig moeten kunnen lopen, fietsen en spelen in hun wijk? Erkent het college dat er een verantwoordelijkheid ligt voor de gemeente op dit vlak? Kunt u uw antwoord onderbouwen?

Ja, die mening delen wij. Alleen betreft dit een wijk die nog in volle ontwikkeling is. Dat is anders dan een wijk die gereed is. Zodra fase 2 gereed is zal dat voor deze bewoners ook het geval zijn. Wij zullen er op toezien dat Hoogveld Heerlen BV zich aan de gemaakte afspraken houdt. Daarnaast zullen we met hen in gesprek gaan om nader te bekijken of er aanpassingen in de fasering mogelijk zijn die overlast beperkend zijn.

Vraag 4) Om welke reden is er geen gebruikgemaakt van separate bouwwegen voor bouwverkeer?

Het is bij dit soort ontwikkelingen gebruikelijk dat de wegen eerst als bouwwegen worden aangelegd, om uiteindelijk als definitieve wegen ingericht te worden. Dit is een te doen gebruikelijke keuze van ontwikkelende partijen.

Vraag 5) Straatraces vinden niet alleen plaats op de Hoogveldlaan maar ook op het Wellerterrein op Heerlerbaan en rondom het Roda-stadion. Welke acties heeft het college ondernomen om het gebied veilig te maken en straatraces tegen te gaan?

Er zijn ons geen meldingen bekend van straatraces. Zowel voor de locatie Hoogveldlaan niet als niet op het Wellerterrein. Wij beschikken niet over de informatie van het Roda stadion. Dat is gelegen in de gemeente Kerkrade.

Vraag 6) Welke afspraken zijn er gemaakt tussen gemeente en Hoogveld over de aanleg van wegen, en worden die nagekomen? Zo nee, waarom niet?

Hoogveld Heerlen BV legt de wegen aan als bouwwegen. Bij oplevering van een fase worden de wegen woonrijp (lees: definitief) gemaakt en overgedragen aan de gemeente Heerlen. Vanaf dat moment is de gemeente Heerlen verantwoordelijk voor het beheer. Dat is voor het overgrote deel in Hoogveld nog niet het geval. Hoogveld Heerlen BV houdt zich aan de gemaakte afspraken.

Vraag 7) Welke afspraken zijn er gemaakt over de aanleg van een groen park in Hoogveld?

In feite geldt hiervoor dezelfde afspraak als voor de wegen. Hoogveld Heerlen BV legt het groen aan.

Bewoners maken zich zorgen over het gebruik van landbouwgif op het Hoogveld. De Gezondheidsraad heeft in een rapport1 aangegeven dat er verbanden zijn tussen blootstelling aan landbouwgif en het optreden van ziektes zoals de ziekte van Parkinson en cognitieve effecten bij jonge kin-deren.

Vraag 8) Kan het college aangeven hoe het gebruik van landbouwgif zich verhoudt met de bestemming wonen en de uitspraak dat het veilig wonen is in Hoogveld? Bent u bereid om het gebruik van landbouwgif in de wijk tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

De gemeente ziet niet toe op het gebruik van landbouwgif. Deze ligt bij de NVWA.

Vraag 9) Project Park Hoogveld bestaat al meer dan 10 jaar. Bewoners van het park stellen dat er anno 2021 nog steeds geen groen te zien is. Sterker nog, het reeds aanwezige groen is allemaal gekapt. De Partij voor de Dieren fractie is van mening dat er inmiddels genoeg mogelijkheden zijn ontstaan in het gebied voor het planten van bomen, planten en struiken en het inzaaien van velden met inheemse flora. Hierbij valt o.a. te denken aan het planten van klimaatbestendige bomen op en nabij de aangelegde geluidswal (gestort puin), op de braakliggende veldjes en in de omgeving van de reeds bewoonde huizen.

Bewoners zien het Hoogveld als een opslag en overslag van grond. De fractie van de PvdD heeft hier eerder vragen over gesteld. Kan het college uiteenzetten of en hoe de controle plaatsvindt op het gebruik van schone grond?

In veel, maar niet in alle, gevallen moet het toepassingen van grond gemeld worden bij het meldpunt bodemkwaliteit. Zo hoeft het toepassen van grond door particulieren of het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond niet gemeld te worden. Ook het toepassen van grond binnen een landbouwbedrijf hoeft niet

gemeld te worden. Dit mag alleen als de grond komt van datzelfde landbouwbedrijf en van een perceel waar een vergelijkbaar gewas op wordt geteeld. Zoals geantwoord op eerdere vragen van de PvdD was toen sprake van het meldingsvrij toepassen van grond door een landbouwbedrijf. Bij de controle van toen is geen overtreding geconstateerd.

De controle op het toepassen van grond voert de RUD-ZL uit. Deze controles worden uitgevoerd op basis van de ingediende meldingen. Ook wordt gecontroleerd op locaties waar werkzaamheden met grond gebeuren die niet gemeld zijn.

Vraag 10) Na meer dan 10 jaar had Park Hoogveld vol kunnen staan met bosjes, struwelen en kleurrijke velden. Hoe kan het dat na ruim 10 jaar nog steeds nauwelijks groen te vinden is in Park Hoogveld? Is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat een project zonder groen de naam ‘Park’ geen eer aan doet? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Hoogveld Heerlen BV legt ook het groen per fase aan. Op dit moment is fase 2 (van 5) pas in ontwikkeling. We spreken dan ook van een tijdelijke situatie. Zie ook het antwoord op vraag 4. Hoogveld Heerlen BV houdt zich daarmee aan de gemaakte afspraken.

Vraag 11) Is het college het eens met de Partij voor de Dieren-fractie dat er snel actie moet worden ondernomen met de aanleg van groen? Zo ja, wat gaat het college doen om dit spoedig en concreet voor el-kaar te krijgen? Zo nee, waarom niet?

Zoals eerder aangegeven is deze keuze aan Hoogveld Heerlen BV. We zullen wel met Hoogveld Heerlen BV in gesprek gaan om te bekijken welke mogelijkheden er liggen om dat te versnellen.

Vraag 12) Aanleg van groen is een manier om water langer vast te houden. Een van de klachten van de omwonenden is ook de wateroverlast. Ligt er een plan om de wateroverlast in Hoogveld tegen te gaan? Zo ja, welke acties zijn er ondernomen en welke acties staan er gepland?

Bij het door de raad vastgestelde bestemmingsplan is uiteraard ook het thema water een onderdeel geweest. Daarnaast ligt er ook een waterplan. Er zijn gebiedsbuffers en individuele buffers voorzien. Deze zijn nog niet allemaal gerealiseerd. Er zijn wel tijdelijke maatregelen genomen, zoals bv een dijk om de wateroverlast te beperken. Daarnaast zal de bestaande situatie beter onderhouden en schoongemaakt dienen te worden om de overlast te beperken. Daarnaast zullen we de waterhuishouding nader tegen het licht houden en bespreken met Hoogveld Heerlen bv.

Vraag 13) De gemeente Heerlen heeft in haar Groenbeleidsplan van 2013 tal van punten staan hoe het groen wordt beheerd. Het is het toetsingskader voor de gewenste groenkwaliteit voor de gemeente Heerlen als geheel, per stadsdeel, per buurt en voor mogelijke nieuwe groenprojecten. Kunt u aangeven wat het Groenbeleids-plan zegt over Park Hoogeveld en het gebied rondom deze wijk? Is het college van mening dat voldaan is aan dit Groenbeleids-plan? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Het groenbeleidsplan is in 2013 opgesteld, ruim na de exploitatieovereenkomst. Daarnaast beschrijft het groenbeleidsplan de Heerlense groenstructuur. De beheerkwaliteit wordt in het IBOR-plan vastgesteld. Daar waar het onderhoud bij de gemeente ligt, voldoen we aan de beeldkwaliteit.

Vraag 14) Vindt er controle en handhaving plaats als het gaat om de bestemmingsplannen, vergunningen en het groenbeleidsplan in en rondom Park Hoogveld?

Ja.

Vraag 15) Bewoners klagen over de hoeveelheid stof in de wijk. Dit wordt mede veroorzaakt door o.a. de braakliggende terreinen. De Partij voor de Dieren-fractie denkt dat de hinder verminderd kan worden door deze terreinen te beplanten of in te zaaien; ook op terreinen die nog bebouwd moeten worden. Wat wil het college doen aan dit probleem? Is het college bereid opdracht te geven om deze terreinen te beplanten of in te zaaien? Zo ja, op welke manier en welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Nagenoeg alle terreinen zijn eigendom van Hoogveld Heerlen BV. Wij zullen uw suggestie aan hen doorgeven.

Vraag 16) Een veelgehoorde klacht betreft de afvaldumpingen bij Park Hoogveld. Maar ook op de Zandweg zijn diverse plekken aan te wijzen waar mensen hun afval deponeren en drugsactiviteiten plaatsvinden. Is het college op de hoogte van deze zaken? Zo ja, hoe kunnen deze taferelen dan plaatsvinden en vindt het college dat er voldoende gehandhaafd wordt? Zo nee, wanneer gaat uw college alsnog tot handhaving over?

De afvaldumpingen op de Zandweg zijn bekend. Deze vinden op verschillende locaties plaats op deze weg. Er is dus niet één locatie aan te wijzen. De enige optie zou zijn om (mobiele) camera’s te plaatsen. Het aantal afvaldumpingen, alsmede de meldingen hierover overigens erg minimaal. Vooral in vergelijking tot andere wijken. Er zijn bij de gemeente Heerlen geen meldingen over van drugsactiviteiten gemaakt. Dit is ons verder ook niet bekend.

Vraag 17) Is het plaatsen van extra afvalbakken een optie voor het college om deze problematiek het hoofd te bieden? Zo ja, waar en op welke termijn worden deze afvalbakken geplaatst? Zo nee, waarom niet?

Vooralsnog lijkt dat niet de oplossing. Hoogveld Heerlen Bv zal nader overleg voeren met de betrokken (onder)aannemers. Dit gaat dan primair om bouwafval. De afvalbakken worden geplaatst als onderdeel van de definitieve inrichting.

In en rondom Park Hoogveld leven wilde dieren. Geregistreerd in de data-banken zijn onder meer fazant, Europese haas, eekhoorn, buizerd, sperwer, egel, marter en vos. Vóór het project Park Hoogveld waren de percelen waar nu huizen op staan onderdeel van het leef- en foerageergebied van deze wilde dieren. Park Hoogveld grenst aan het buitengebied en dat betekent dat deze dieren altijd de grenzen zullen opzoeken in en rondom het Park.

Vraag 18) De Wet natuurbescherming schrijft voor dat alle nadelige gevolgen voor planten en dieren voorkomen moeten worden. Daarbij heeft de gemeente een zorgplicht voor de wilde dieren in en rondom het park. Door het ontbreken van overgangen, struwelen, bomen en struiken kunnen deze dieren niet vluchten, leven ze onder grote stress en zijn vaak ten dode opgeschreven. Is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat u tekortgeschoten bent in uw zorgplicht? Zo ja, wat gaat u concreet doen om alsnog aan deze plicht te voldoen? Zo nee, waarom niet?

Het gebied is geen eigendom van de gemeente. Bij het opstellen van het bestemmingsplan, dat door de raad is vastgesteld, is naar alle elementen gekeken. Hieronder ook flora en fauna.

Aan de Wienweg staat ongeveer 40 vierkante meter met Japanse duizend-knoop (Fallopia Japonica). Deze plant wordt tot de meest invasieve exo-ten gerekend. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. Ook zijn de wortels in staat schade te veroorzaken aan gebouwen, wegen en leidingen.

Vraag 19) Deze plant moet dan ook proactief bestreden worden. Wat doet de gemeente aan proactieve bestrijding van deze plant? Worden Heerlenaren ingelicht over de gevaren hiervan?

De gemeente Heerlen brengt vanaf 2020 de locaties in beeld waar de Japanse duizendknoop voorkomt. De planten die bij deze inventarisatie gevonden worden, worden bestrijdt door middel van chemische bestrijding (bladbespuiting). Voor deze exoot bestaat er een ontheffing om deze chemische bestrijdingsmiddelen te mogen gebruiken. Bestrijding wordt ongeveer 2/3 maal per jaar toegepast. De gemeente

heeft geen proactieve communicatie over de gevaren van de Japanse Duizendknoop.

Vraag 20) Bekend is dat het afmaaien van de Japanse duizendknoop niet de voorkeur heeft. Bij het maaien worden plantenresten in de directe omgeving verspreid, kunnen plantenresten op de maaibalk achter-blijven en bij loslaten komen er weer nieuwe plekken bij. Maaien leidt niet tot het verdwijnen van een plant, eerder tot verspreiding. Alternatieve goede methoden zijn onder andere het afgraven en omkeren en een injectie met heet water. De Partij voor de Dieren-fractie vraagt zich af welke methodes in de gemeente Heerlen toe-gepast worden. Wordt de Japanse Duizendknoop gemaaid? Zo ja, waarom, is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat er meer effectieve methodes zijn en wil het deze toepas-sen? Zo nee, waarom niet en welke beheermethoden worden dan toegepast?

De Japanse duizendknoop wordt in de gemeente Heerlen niet “meegemaaid”. Wel kan het voorkomen dat een duizendknoop per ongeluk wordt meegemaaid door een maaier omdat de plant op die locatie nog niet bekend was de maaier de plant ook niet herkend heeft. Er zijn inderdaad diverse methodes voorhanden maar tot op heden is er nog geen enkele oplossing die ons 100% resultaat oplevert. Daarnaast zijn de meeste methodes heel kostbaar.
De gemeente Heerlen is voornemens om een proef te starten met een nieuwe bestrijdingsmethode m.b.v. thermische desorptie. Dit is een innovatief thermisch reinigingsproces, dat vervuilde bodems verwarmt op basis van conductiviteit om de Japanse duizendknoop te elimineren. Deze methode zou ook werkzaam zijn voor diverse grondsoorten zoals zelfs klei en slib.

Vraag 21) Kunt u de vragen per stuk beantwoorden (niet samenvoegen) en ieder antwoord toelichten?

Ja

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,
wethouder voor Middelen, Ruimtelijke Ordening en Herstructurering, A. Damen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin Inperken grondrechten bij Klimaatalarm Parkstad

Lees verder

Mondelinge vragen Géron cs cijfers/analyses project Heerlen-Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer