Schrif­te­lijke vragen Plusquin Over klachten bewoners Park Hoogveld


Indiendatum: 27 sep. 2021

Geacht college,

Naar aanleiding van een brandbrief van bewoners van Park Hoogveld aan de gemeente Heerlen en na het verschijnen van een tweetal artikelen in Dagblad De Limburger [1]stelt de Partij voor de Dieren-fractie de volgende vragen.


Bewoners van Hoogveld hebben middels een ingezonden brief aan de bel getrokken bij de gemeente. Vandaag vernemen we dat de burgemeester aangeeft dat er niets mis is met de veiligheid en leefbaarheid in Hoogveld.

 • Is dit de eerste keer dat de bewoners van Hoogveld aan de bel hebben getrokken over leefbaarheid en veiligheid in Hoogveld? Kunt u uiteenzetten welke acties het college sindsdien heeft ondernomen en welke inhoudelijke reactie het college heeft gegeven op de eerdergenoemde brandbrief? Is er met de omwonenden gesproken voor de publicatie in de Limburger?

 • Veel bewoners klagen over hard rijdend verkeer, en zelfs over straatraces. Het ontbreekt in Park Hoogveld dan ook aan stoepen, (bv richting de Heerlerbaan), straatverlichting bouwwegen voor bouwverkeer en snelheidsbeperkende maatregelen om dit soort gedrag te ontmoedigen. Dit zorgt bij de bewoners voor een gevoel van onveiligheid in deze wijk waar veel jonge kinderen wonen. Hoe komt het college tot de conclusie dat er niets mis is met de veiligheid? Kan het college zijn standpunt onderbouwen?

 • Deelt u de mening van de PvdD-fractie dat kinderen zorgeloos en veilig moeten kunnen lopen, fietsen en spelen in hun wijk? Erkent het college dat er een verantwoordelijkheid ligt voor de gemeente op dit vlak? Kunt u uw antwoord onderbouwen?
 • Om welke reden is er geen gebruikgemaakt van separate bouwwegen voor bouwverkeer?

 • Straatraces vinden niet alleen plaats op de Hoogveldlaan maar ook op het Wellerterrein op Heerlerbaan en rondom het Roda-stadion. Welke acties heeft het college ondernomen om het gebied veilig te maken en straatraces tegen te gaan?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt tussen gemeente en Hoogveld over de aanleg van wegen, en worden die nagekomen? Zo nee, waarom niet?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt over de aanleg van een groen park in Hoogveld?

Bewoners maken zich zorgen over het gebruik van landbouwgif op het Hoogveld. De Gezondheidsraad heeft in een rapport[1] aangegeven dat er verbanden zijn tussen blootstelling aan landbouwgif en het optreden van ziektes zoals de ziekte van Parkinson en cognitieve effecten bij jonge kinderen.

 • Kan het college aangeven hoe het gebruik van landbouwgif zich verhoudt met de bestemming wonen en de uitspraak dat het veilig wonen is in Hoogveld? Bent u bereid om het gebruik van landbouwgif in de wijk tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
 • Bewoners zien het Hoogveld als een opslag en overslag van grond. De fractie van de PvdD heeft hier eerder vragen over gesteld. Kan het college uiteenzetten of en hoe de controle plaatsvindt op het gebruik van schone grond?

Project Park Hoogveld bestaat al meer dan 10 jaar. Bewoners van het park stellen dat er anno 2021 nog steeds geen groen te zien is. Sterker nog, het reeds aanwezige groen is allemaal gekapt. De Partij voor de Dieren-fractie is van mening dat er inmiddels genoeg mogelijkheden zijn ontstaan in het gebied voor het planten van bomen, planten en struiken en het inzaaien van velden met inheemse flora. Hierbij valt o.a. te denken aan het planten van klimaatbestendige bomen op en nabij de aangelegde geluidswal (gestort puin), op de braakliggende veldjes en in de omgeving van de reeds bewoonde huizen.

 • Na meer dan 10 jaar had Park Hoogveld vol kunnen staan met bosjes, struwelen en kleurrijke velden. Hoe kan het dat na ruim 10 jaar nog steeds nauwelijks groen te vinden is in Park Hoogveld? Is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat een project zonder groen de naam ‘Park’ geen eer aan doet? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 • Is het college het eens met de Partij voor de Dieren-fractie dat er snel actie moet worden ondernomen met de aanleg van groen? Zo ja, wat gaat het college doen om dit spoedig en concreet voor elkaar te krijgen? Zo nee, waarom niet?

 • Aanleg van groen is een manier om water langer vast te houden. Een van de klachten van de omwonenden is ook de wateroverlast. Ligt er een plan om de wateroverlast in Hoogveld tegen te gaan? Zo ja, welke acties zijn er ondernomen en welke acties staan er gepland?
 • De gemeente Heerlen heeft in haar Groenbeleidsplan van 2013 tal van punten staan hoe het groen wordt beheerd. Het is het toetsingskader voor de gewenste groenkwaliteit voor de gemeente Heerlen als geheel, per stadsdeel, per buurt en voor mogelijke nieuwe groenprojecten. Kunt u aangeven wat het Groenbeleidsplan zegt over Park Hoogeveld en het gebied rondom deze wijk? Is het college van mening dat voldaan is aan dit Groenbeleidsplan? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 • Vindt er controle en handhaving plaats als het gaat om de bestemmingsplannen, vergunningen en het groenbeleidsplan in en rondom Park Hoogveld?
 • Bewoners klagen over de hoeveelheid stof in de wijk. Dit wordt mede veroorzaakt door o.a. de braakliggende terreinen. De Partij voor de Dieren-fractie denkt dat de hinder verminderd kan worden door deze terreinen te beplanten of in te zaaien; ook op terreinen die nog bebouwd moeten worden. Wat wil het college doen aan dit probleem? Is het college bereid opdracht te geven om deze terreinen te beplanten of in te zaaien? Zo ja, op welke manier en welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 • Een veelgehoorde klacht betreft de afvaldumpingen bij Park Hoogveld. Maar ook op de Zandweg zijn diverse plekken aan te wijzen waar mensen hun afval deponeren en drugsactiviteiten plaatsvinden. Is het college op de hoogte van deze zaken? Zo ja, hoe kunnen deze taferelen dan plaatsvinden en vindt het college dat er voldoende gehandhaafd wordt? Zo nee, wanneer gaat uw college alsnog tot handhaving over?
 • Is het plaatsen van extra afvalbakken een optie voor het college om deze problematiek het hoofd te bieden? Zo ja, waar en op welke termijn worden deze afvalbakken geplaatst? Zo nee, waarom niet?

In en rondom Park Hoogveld leven wilde dieren. Geregistreerd in de databanken[2] zijn onder meer fazant, Europese haas, eekhoorn, buizerd, sperwer, egel, marter en vos. Vóór het project Park Hoogveld waren de percelen waar nu huizen op staan onderdeel van het leef- en foerageergebied van deze wilde dieren. Park Hoogveld grenst aan het buitengebied en dat betekent dat deze dieren altijd de grenzen zullen opzoeken in en rondom het Park.

 • De Wet natuurbescherming schrijft voor dat alle nadelige gevolgen voor planten en dieren voorkomen moeten worden. Daarbij heeft de gemeente een zorgplicht[3] voor de wilde dieren in en rondom het park. Door het ontbreken van overgangen, struwelen, bomen en struiken kunnen deze dieren niet vluchten, leven ze onder grote stress en zijn vaak ten dode opgeschreven. Is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat u tekortgeschoten bent in uw zorgplicht? Zo ja, wat gaat u concreet doen om alsnog aan deze plicht te voldoen? Zo nee, waarom niet?

Aan de Wienweg staat ongeveer 40 vierkante meter met Japanse duizendknoop (Fallopia Japonica). Deze plant wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. Ook zijn de wortels in staat schade te veroorzaken aan gebouwen, wegen en leidingen.

 • Deze plant moet dan ook proactief bestreden worden. Wat doet de gemeente aan proactieve bestrijding van deze plant? Worden Heerlenaren ingelicht over de gevaren hiervan?
 • Bekend is dat het afmaaien van de Japanse duizendknoop niet de voorkeur heeft. Bij het maaien worden plantenresten in de directe omgeving verspreid, kunnen plantenresten op de maaibalk achterblijven en bij loslaten komen er weer nieuwe plekken bij. Maaien leidt niet tot het verdwijnen van een plant, eerder tot verspreiding. Alternatieve goede methoden zijn onder andere het afgraven en omkeren en een injectie met heet water. De Partij voor de Dieren-fractie vraagt zich af welke methodes in de gemeente Heerlen toegepast worden. Wordt de Japanse Duizendknoop gemaaid? Zo ja, waarom, is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat er meer effectieve methodes zijn en wil het deze toepassen? Zo nee, waarom niet en welke beheermethoden worden dan toegepast?
 • Kunt u de vragen per stuk beantwoorden (niet samenvoegen) en ieder antwoord toelichten?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

Hoogachtend,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


[1] https://www.gezondheidsraad.nl...

[2] https://waarneming.nl/locations/9715/observations/?after_date=2020-09-23&before_date=2021-09-23&species=&species_group=&rarity=&search=&user=&sex=&life_stage=&activity=&method=&own_sightings=.

[3] Artikel 1.11 Wnb.


[1] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210819_95623850, zie ook https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210906_94693510.