Maaien en snoeien tijdens het broed­seizoen


Indiendatum: jul. 2018

1.) Worden tijdens het broedseizoen maai- en onderhoudswerken (zoals het snoeien van bomen en struiken) uitgevoerd?

Zo ja, hoe wordt ervoor gezorgd dat vogelnesten worden ontzien, nu deze volgens de Wet Natuurbescherming niet mogen worden beschadigd?

2.) Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat ook verstoring in de omgeving ertoe kan leiden dat vogels het nest verlaten? Hoe wordt daarmee bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening houden?

3.) Werkt Heerlen met een goedgekeurde gedragscode ten aanzien van maaien en snoeien? Zo nee, waarom niet?

4.) Worden er tijdens het broedseizoen stroken gemaaid nabij de visvijvers in Heerlen?

Zo ja, bent u het met de PvdD fractie eens dat het maaien, ook alleen van stroken, de kans op predatie bij bv. eendenkuikens vergroot en dat dit onder andere gezien de schrikbarende achteruitgang van de Wilde Eend een ongewenste ontwikkeling is?

5.) Worden de maaiwerkzaamheden volgens een vast schema uitgevoerd?

Zo ja, bent u het met de PvdD fractie eens dat er een aangepast maaibeleid dient plaats te vinden als omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoals de aanhoudende droogte van dit moment?

6.) Wordt er in Heerlen ook gewerkt volgens de sinusmaaimethode? Zo nee, bent u bereid deze methode, of andere vormen van ecologisch maaibeheer, toe te passen vanwege de achteruitgang van de biodiversiteit?

7.) Wordt er bij de ontwikkeling van groengebieden naast recreatief gebruik ook rekening gehouden met ecologische doelstellingen, zoals het aanbrengen van ruigtes?

8.) Wordt er bij de uitvoering van maaiwerkzaamheden aan de uitvoerende partijen gevraagd om melding te maken van dode en/of gewonde dieren aan het bevoegde gezag?

9.) Als burgers melding maken van maai- en snoeiwerkzaamheden wordt er dan een inhoudelijke terugkoppeling gegeven aan de melder?

Zo nee, waarom niet?

Toelichting op vraag/vragen:

De vragen spreken voor zich, de Partij voor de Dieren kreeg tijdens het broedseizoen verschillende meldingen van bezorgde burgers over maaien en snoeien tijdens het broedseizoen in Heerlen.

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 5 sep. 2018

Geachte mevrouw Plusquin,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 13 juli 2018 inzake maaien en snoeien tijdens het broedseizoen delen wij u het volgende mede.

Vraag 1.

Worden tijdens het broedseizoen maai- en onderhoudswerken (zoals het snoeien van bomen en struiken) uitgevoerd?

Zo ja, hoe wordt ervoor gezorgd dat vogelnesten worden ontzien, nu deze volgens de Wet Natuurbescherming niet mogen worden beschadigd?

Antwoord.

Ja, de partijen die voor de Gemeente Heerlen onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte uitvoeren dienen zich bewust te zijn van actuele wetgeving en daarnaar te handelen. Hierop wordt in de bestekken met betrekking tot de uitvoering van werken gewezen. Voordat werkzaamheden in bomen en bermen starten voert de aannemer een flora- en faunacheck uit waarbij de locaties van beschermwaardige soorten worden vastgelegd. In de uitvoering worden de werkzaamheden op de bescherming van de soorten afgestemd.

Vraag 2.

Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat ook verstoring in de omgeving ertoe kan leiden dat vogels het nest verlaten? Hoe wordt daarmee bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening houden?

Antwoord.

Afhankelijk van de aard en mate van de verstoring is het mogelijk dat vogels hun nest verlaten. We proberen de verstoring van nesten bij de uitvoering van werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen door een afgestemde werkwijze. Zie ook het antwoord op vraag 1

Vraag 3.

Werkt Heerlen met een goedgekeurde gedragscode ten aanzien van maaien en snoeien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja, wij werken met de Gedragscode Flora- en faunawet Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen (van Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG) en met de Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen (van STOWA).

Vraag 4.

Worden er tijdens het broedseizoen stroken gemaaid nabij de

visvijvers in Heerlen? Zo ja, bent u het met de PvdD fractie eens dat het maaien, ook alleen van stroken, de kans op predatie bij bv. eendenkuikens vergroot en dat dit onder andere gezien de schrikbarende achteruitgang van de Wilde Eend een ongewenste ontwikkeling is?

Antwoord

Ja. Er wordt echter gemaaid in verschillende regimes zodat er altijd voldoende schuilgelegenheid aanwezig is voor vogels. Daarnaast worden nesten in de buurt van vijvers gemarkeerd.

Vraag 5.

Worden de maaiwerkzaamheden volgens een vast schema uitgevoerd? Zo ja, bent u het met de PvdD fractie eens dat er een aangepast maaibeleid dient plaats te vinden als omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoals de aanhoudende droogte van dit moment?

Antwoord

Ja. Maaibeleid van de gemeente is er op gericht daar waar mogelijk extensief te maaien cq. te begrazen om daarmee de biodiversiteit te stimuleren. Uit dat oogpunt wordt er veelal gemaaid via een vast schema. Wanneer de omstandigheden er om vragen zoals bijvoorbeeld in droge perioden kan er van het regime worden afgeweken.

Vraag 6.

Wordt er in Heerlen ook gewerkt volgens de sinusmaaimethode? Zo nee, bent u bereid deze methode, of andere vormen van ecologisch maaibeheer, toe te passen vanwege de achteruitgang van de biodiversiteit?

Antwoord

In Heerlen wordt niet gewerkt volgens de sinusmaaimethode. Het huidige maairegime is zo ingesteld dat flora en fauna de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen en uit te breiden. Daarnaast is de ontwikkeling van verschillende microklimaten die schuilgelegenheid bieden aan flora en fauna en nieuwe soorten een kans bieden zich te vestigen het belangrijkste uitgangspunt van de begrazing van terreinen. Voor sinusbeheer zijn grotere aaneengesloten terreinen nodig. Deze zijn in Heerlen beperkt aanwezig en worden op dit moment begraasd. Daarnaast zijn de kosten voor sinusbeheer hoger dan de kosten van het huidige beheer. We zijn bereid het sinusbeheer bij wijze van proef toe te passen op een perceel dat hiervoor geschikt is.

Vraag7.

Wordt er bij de ontwikkeling van groengebieden naast recreatief gebruik ook rekening gehouden met ecologische doelstellingen, zoals het aanbrengen van ruigtes?

Antwoord

Ja, het bos- en maaibeheer in Heerlen is gebaseerd op natuurontwikkeling. Ruigte is een ontwikkelingsfase die wordt toegelaten waar het niet strijdig is met andere functies van gebieden.

Vraag 8.

Wordt er bij de uitvoering van maaiwerkzaamheden aan de uitvoerende partijen gevraagd om melding te maken van dode en/of gewonde dieren aan het bevoegde gezag?

Als burgers melding maken van maai- en snoeiwerkzaamheden wordt er dan een inhoudelijke terugkoppeling gegeven aan de melder? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Er geldt zowel een melding- als registratieplicht bij het aantreffen van gewonde en dode dieren. Tevens geldt deze plicht wanneer er beschermde dieren en planten worden aangetroffen.

Daar waar binnen korte tijd wordt gehandeld naar de wens en verwachting van de burger zal er niet worden teruggekoppeld. Het resultaat is immers buiten zichtbaar. We beschikken niet over de capaciteit om op alle meldingen te reageren maar wanneer burgers in de meldingen aangeven dat men terugkoppeling wenst dan wordt er contact opgenomen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Heerlen, namens dezen,

Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu, C.M.J.P. Claessens

Interessant voor jou

Maatregelen ter voorkoming van stalbranden

Lees verder

Vragen over Mishandelingen en bedreigingen vanwege LHBTI-geaardheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer