Jacht­proe­ven­wed­strijd in het Caumerbos bij Kaldeborn 17 juli 2022


Indiendatum: 21 jul. 2022

Jachthondenproeven zijn kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven van bekwaamheid waaraan jachthonden, al dan niet in wedstrijdverband worden onderworpen. De jachthondenproeven zijn in het leven geroepen om te kunnen beoordelen of de hond klaar is om mee op jacht te gaan. De honden wordt bijvoorbeeld geleerd het aangeschoten wild zo snel mogelijk terug te brengen naar de baas.

Zondag 17 juli zijn er in het Caumerbos, Kaldeborn gedurende de hele dag vanaf 8 uur in de ochtend jachtproeven gehouden:

- Wie heeft hiervoor de vergunning verleend?

- Is er voorafgaand aan de vergunningsverlening een flora- en faunacheck (of QuickScan zoals verplicht in de wet) gedaan? Zo ja, kunt u de resultaten van dit onderzoek met ons delen?

Wat is het beleid m.b.t. de flora- en faunacheck bij de vergunningverlening van een project/evenement?

- Wordt bij het verlenen van vergunningen gekeken naar de afstand tot een Natura 2000-gebied? Ligt hier beleid aan ten grondslag?

- Is het college het met PvdD eens dat het Caumerbos een klein en kwetsbaar natuurgebied is waar de aanwezige dieren van hun rust op aan moeten kunnen? Zo ja, met welke reden is toch vergunning verleend voor jachthondenproeven in een gebied met bestemming natuur?

- Is het college het eens met PvdD dat we volgens de Wet Natuurbescherming de zorgplicht voor dieren hebben? Dat we die zorgplicht serieus moeten nemen en daarnaar moeten handelen (d.w.z. broedende vogels mogen we niet verstoren)? De afname van vogelpopulaties** is een gemeten gegeven. We verkeren in een biodiversiteitscrisis.

Zo ja, met welke reden is toch vergunning verleend voor jachthondenproeven in een gebied waarin broedende vogels kunnen worden opgeschrikt door schoten en namaakgeluiden van o.a. eenden en kraaien?

- Hoeveel honden en mensen zijn er voor dit evenement aanwezig geweest?

- Er zijn meerdere rassen jachthonden. Voor hoeveel van dit soort evenementen wordt er jaarlijks in gemeente Heerlen een vergunningaanvraag ingediend?

- Waarom is toestemming verleend voor jachthondenproeven mede gezien het feit dat onze gemeente de jacht op eigen terrein heeft verboden en er een verband is tussen jachthondenproeven en de inzet van jachthonden bij de jacht?

- Zijn er nog lopende jachthuurovereenkomsten? Hoeveel in aantal? Over welk gebied en welke gebiedsgrootte spreken we dan?

Jachthondenproeven

In Nederland worden jachthondenproeven en jachthondenwedstrijden gehouden volgens de reglementen van ORWEJA*. De proeven zijn kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven, waaraan jachthonden, al dan niet in wedstrijdverband worden onderworpen. Op een jachthondenproef wordt beoordeeld of de hond voldoet aan de eisen die in de reglementen van ORWEJA staan beschreven. Op veldwerkwedstrijden wordt de hond in het vrije veld jagend beoordeeld naar de mate waarin hij effectief in samenwerking met de voorjager werkt. De hond moet daarbij tonen de aanleg te bezitten om wild vast te maken en voor te staan. Daarbij is voldoende snelheid nodig, waarbij het gangwerk van de hond een rol speelt en waarbij uiteraard de conditie optimaal moet zijn.

*ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden en is een samenwerkingsverband tussen de Jagersvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. ORWEJA is belast met de zorg voor het goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden, inbegrepen jachthondenproeven, Orweja workingtesten en veldwedstrijden.

** https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/25/afname-vogelpopulaties-in-stedelijk-gebied

Afname vogels van stedelijk groen

Met name vogelsoorten kenmerkend voor de drie groene typen leefomgeving in de stad gaan in aantal achteruit: bos en park (-20 procent), struweel en struiken (-30 procent) en open groen (-10 procent). Dit komt onder meer door het verder volbouwen van de stad, en voor vogels ongunstig groenbeheer in het stedelijk gebied [2].

Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn.