Jacht­proe­ven­wed­strijd in het Caumerbos bij Kaldeborn 17 juli 2022


Indiendatum: 21 jul. 2022

Jachthondenproeven zijn kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven van bekwaamheid waaraan jachthonden, al dan niet in wedstrijdverband worden onderworpen. De jachthondenproeven zijn in het leven geroepen om te kunnen beoordelen of de hond klaar is om mee op jacht te gaan. De honden wordt bijvoorbeeld geleerd het aangeschoten wild zo snel mogelijk terug te brengen naar de baas.

Zondag 17 juli zijn er in het Caumerbos, Kaldeborn gedurende de hele dag vanaf 8 uur in de ochtend jachtproeven gehouden:

- Wie heeft hiervoor de vergunning verleend?

- Is er voorafgaand aan de vergunningsverlening een flora- en faunacheck (of QuickScan zoals verplicht in de wet) gedaan? Zo ja, kunt u de resultaten van dit onderzoek met ons delen?

Wat is het beleid m.b.t. de flora- en faunacheck bij de vergunningverlening van een project/evenement?

- Wordt bij het verlenen van vergunningen gekeken naar de afstand tot een Natura 2000-gebied? Ligt hier beleid aan ten grondslag?

- Is het college het met PvdD eens dat het Caumerbos een klein en kwetsbaar natuurgebied is waar de aanwezige dieren van hun rust op aan moeten kunnen? Zo ja, met welke reden is toch vergunning verleend voor jachthondenproeven in een gebied met bestemming natuur?

- Is het college het eens met PvdD dat we volgens de Wet Natuurbescherming de zorgplicht voor dieren hebben? Dat we die zorgplicht serieus moeten nemen en daarnaar moeten handelen (d.w.z. broedende vogels mogen we niet verstoren)? De afname van vogelpopulaties** is een gemeten gegeven. We verkeren in een biodiversiteitscrisis.

Zo ja, met welke reden is toch vergunning verleend voor jachthondenproeven in een gebied waarin broedende vogels kunnen worden opgeschrikt door schoten en namaakgeluiden van o.a. eenden en kraaien?

- Hoeveel honden en mensen zijn er voor dit evenement aanwezig geweest?

- Er zijn meerdere rassen jachthonden. Voor hoeveel van dit soort evenementen wordt er jaarlijks in gemeente Heerlen een vergunningaanvraag ingediend?

- Waarom is toestemming verleend voor jachthondenproeven mede gezien het feit dat onze gemeente de jacht op eigen terrein heeft verboden en er een verband is tussen jachthondenproeven en de inzet van jachthonden bij de jacht?

- Zijn er nog lopende jachthuurovereenkomsten? Hoeveel in aantal? Over welk gebied en welke gebiedsgrootte spreken we dan?

Jachthondenproeven

In Nederland worden jachthondenproeven en jachthondenwedstrijden gehouden volgens de reglementen van ORWEJA*. De proeven zijn kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven, waaraan jachthonden, al dan niet in wedstrijdverband worden onderworpen. Op een jachthondenproef wordt beoordeeld of de hond voldoet aan de eisen die in de reglementen van ORWEJA staan beschreven. Op veldwerkwedstrijden wordt de hond in het vrije veld jagend beoordeeld naar de mate waarin hij effectief in samenwerking met de voorjager werkt. De hond moet daarbij tonen de aanleg te bezitten om wild vast te maken en voor te staan. Daarbij is voldoende snelheid nodig, waarbij het gangwerk van de hond een rol speelt en waarbij uiteraard de conditie optimaal moet zijn.

*ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden en is een samenwerkingsverband tussen de Jagersvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. ORWEJA is belast met de zorg voor het goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden, inbegrepen jachthondenproeven, Orweja workingtesten en veldwedstrijden.

** https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/25/afname-vogelpopulaties-in-stedelijk-gebied

Afname vogels van stedelijk groen

Met name vogelsoorten kenmerkend voor de drie groene typen leefomgeving in de stad gaan in aantal achteruit: bos en park (-20 procent), struweel en struiken (-30 procent) en open groen (-10 procent). Dit komt onder meer door het verder volbouwen van de stad, en voor vogels ongunstig groenbeheer in het stedelijk gebied [2].

Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn.

Indiendatum: 21 jul. 2022
Antwoorddatum: 13 sep. 2022

Geachte mevrouw Géron,

Op 19 juli 2022 heeft u vragen gesteld inzake Jachtproevenwedstrijd in het

Caumerbos bij Kaldeborn 17 juli 2022. Aangezien deze vragen niet binnen de

daarvoor gestelde termijn beantwoord konden worden, heeft u op 20 juli 2022 een

uitstelbericht ontvangen. Onderstaand treft u nu de antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1

Wie heeft hiervoor de vergunning verleend?

Antwoord

Namens de burgemeester is in mandaat een vergunning op grond van de

Zondagswet verleend voor het verwekken van gerucht op zondag.

Namens het college is in mandaat toestemming gegeven op grond van de

Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) om gemeentegrond te gebruiken.

Vraag 2

Is er voorafgaand aan de vergunningsverlening een flora- en faunacheck (of

QuickScan zoals verplicht in de wet) gedaan? Zo ja, kunt u de resultaten van dit

onderzoek met ons delen?

Antwoord

Nee, dit onderzoek is niet gedaan omdat de impact van de activiteit op het gebied

zeer gering is. Parkeren vond plaats op openbare parkeerterreinen. Het gebied

werd te voet en gedoseerd betreden met geringe hulpmiddelen. De duur van de

activiteit was beperkt en het verblijf was niet langdurig. Het gebied wordt dagelijks

betreden door wandelaars met honden. Doordat de deelnemers aan de

jachtproevenwedstrijd steeds slechts met 1 persoon tegelijk het gebied betraden,

wijkt deze situatie nauwelijks af van de reguliere wandelaars met honden.

Vraag 3

Wat is het beleid m.b.t. de flora- en faunacheck bij de vergunningverlening van een

project/evenement?

Antwoord

Als een evenementenvergunning is vereist, wordt onder meer getoetst aan het

belang van de bescherming van het milieu (art. 1:8 lid 1 sub d APV). Indien daar

aanleiding toe bestaat, wordt een flora- en faunacheck uitgevoerd. Of die aanleiding

aanwezig is, blijkt uit de wettelijke bepalingen.

Ook activiteiten waarvoor geen evenementenvergunning nodig is, kunnen effecten

hebben op Natura 2000 gebieden. De Wet natuurbescherming (bevoegd gezag

provincie) ziet op bescherming van de Natura 2000 gebieden en flora en fauna

aldaar. Indien het bevoegd gezag vermoedt dat een activiteit ‘significante effecten’

heeft op Natura 2000 gebied of indien onduidelijk is wat de effecten zijn, dient

nader onderzoek plaats te vinden en te worden nagegaan of er een

melding/ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. Wij

onderschrijven de actieve rol die de gemeenten hierin dient te vervullen. Ook als

sprake is van (een vermoeden van) significante effecten zonder dat een

evenementenvergunning is vereist, attenderen wij een initiatiefnemer op de plicht

tot nader onderzoek of overleggen wij zelf actief met de provincie.

Vraag 4

Wordt bij het verlenen van vergunningen gekeken naar de afstand tot een Natura

2000-gebied? Ligt hier beleid aan ten grondslag?

Antwoord

Indien daar aanleiding toe bestaat, wordt de afstand tot een Natura 2000-gebied

meegewogen en eventueel een ecologische quickscan (flora- en faunaonderzoek)

uitgevoerd. Of die aanleiding aanwezig is, is afhankelijk van de effecten van de

activiteit.

Indien aannemelijk is dat er negatieve effecten kunnen optreden voor het Natura

2000 gebied wordt de initiatiefnemer gewezen op de regelgeving omtrent de Wet

natuurbescherming en kan een quickscan ecologie nodig zijn en/of een berekening

met betrekking tot emissie van stikstof. Uiteindelijk beslist de provincie of er een

vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist is. Omdat niet de

gemeente maar de provincie Limburg het bevoegd gezag is voor de Wet

natuurbescherming, hebben wij hierover geen beleid. De gemeente dient een

initiatiefnemer erop te attenderen dat er eventueel nog toestemmingen/

vergunningen nodig zijn voor zijn activiteit. Dit doen wij in voorkomende gevallen.

Vraag 5

Is het college het met PvdD eens dat het Caumerbos een klein en kwetsbaar

natuurgebied is waar de aanwezige dieren van hun rust op aan moeten kunnen? Zo

ja, met welke reden is toch vergunning verleend voor jachthondenproeven in een

gebied met bestemming natuur?

Antwoord

Het college wil de wettelijke bepalingen over rust voor dieren respecteren.

De vergunning is verleend omdat de impact van de activiteit op het gebied dermate

gering is (wij verwijzen naar de specificatie onder antwoord 2) dat ondanks de

bestemming Natuur geen bezwaar bestond tegen deze locatie.

De initiatiefnemer heeft voor dit gebied gekozen vanwege de combinatie van een

losloopgebied en de aanwezigheid van water (dat nodig is voor proeven in het

water).

Vraag 6

Is het college het eens met PvdD dat we volgens de Wet Natuurbescherming de

zorgplicht voor dieren hebben? Dat we die zorgplicht serieus moeten nemen en

daarnaar moeten handelen (d.w.z. broedende vogels mogen we niet verstoren)? De

afname van vogelpopulaties** is een gemeten gegeven. We verkeren in een

biodiversiteitscrisis.

Zo ja, met welke reden is toch vergunning verleend voor jachthondenproeven in

een gebied waarin broedende vogels kunnen worden opgeschrikt door schoten en

namaakgeluiden van o.a. eenden en kraaien?

Antwoord

Wij onderschrijven de zorgplicht voor dieren uit de Wet Natuurbescherming. Wij

verwijzen naar het antwoord op vragen 2 en 5.

Vraag 7

Hoeveel honden en mensen zijn er voor dit evenement aanwezig geweest?

Antwoord

Ofschoon was gerekend op ongeveer 60 mensen en honden, zijn vanwege het

warme weer in de ochtend 20 mensen en honden aanwezig geweest, en in de

middag 11 mensen en honden.

Vraag 8

Er zijn meerdere rassen jachthonden. Voor hoeveel van dit soort evenementen

wordt er jaarlijks in gemeente Heerlen een vergunningaanvraag ingediend?

Antwoord

Dit is de enige jachthondenproef waarvoor dit jaar in Heerlen een melding is

gedaan.

Vraag 9

Waarom is toestemming verleend voor jachthondenproeven mede gezien het feit

dat onze gemeente de jacht op eigen terrein heeft verboden en er een verband is

tussen jachthondenproeven en de inzet van jachthonden bij de jacht?

Antwoord

Bij een jachthondenproef wordt niet gejaagd maar geapporteerd. Er wordt niet

gewerkt met levende of dode prooidieren maar met zogeheten dummy’s

(namaakdieren van kunststof).

Dit zijn essentiële verschillen met een daadwerkelijke jacht, ofschoon de

aangeleerde vaardigheden van de honden uiteraard ingezet kunnen worden ten

dienste van een daadwerkelijke jacht. In Heerlen wordt dat tegengegaan door

jagen in Heerlen te verbieden.

Vraag 10

Zijn er nog lopende jachthuurovereenkomsten? Hoeveel in aantal? Over welk

gebied en welke gebiedsgrootte spreken we dan?

Antwoord

Er loopt op dit moment één jachthuurovereenkomst met de Wildbeheerseenheid

Voerendaal e.o.. Deze overeenkomst staat geen jacht toe en beslaat gemeentelijke

eigendommen gelegen in Welten aan de Daelsweg, in Benzenrade (samen 9,4 ha)

en nabij bedrijventerrein de Beitel, aan de Sourethweg (8,7 ha).

Interessant voor jou

Opgehokte zwanen dierenpark Aambos

Lees verder

Maaibeleid in tijden van droogte en soortenschaarste.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer