Schrif­te­lijke vragen Plusquin Het vertrek van wéér een gemeen­te­se­cre­taris


Vragen over het vertrek van de gemeen­te­se­cre­taris, ontwik­ke­lingen reor­ga­ni­satie en reactie onder­ne­mingsraad

Indiendatum: feb. 2020

Vraag 1. N.a.v. het recente vertrek van de secretaris vraagt de fractie van de PvdD zich af of de vertrokken gemeentesecretaris voldeed aan het functieprofiel, en of het functieprofiel voldeed. Dit in het kader van het grote verloop van gemeentesecretarissen (7 gemeentesecretarissen c.q. gemeentesecretaris AI en 5 burgemeesters c.q. burgemeesters AI sinds 2004, aldus de brief van de OR d.d. 13 februari 2020). In dezelfde brief spreekt de OR haar grote verbazing uit over een nieuw profiel van de functie van gemeentesecretaris opgesteld eind 2019. Wij delen deze grote verbazing.

Kan het College aangeven waarom er eind 2019 een nieuwe profielschets is opgesteld, terwijl er niets op wees dat de profielschets niet zou voldoen, er niemand op de hoogte was van een al dan niet vrijwillig vertrek van de gemeentesecretaris, en waarom de Raad en de OR hierover niet geïnformeerd zijn?


Vraag 2. De OR schrijft in haar brief dat artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraad is geschonden door het College, evenals de uitgangspunten van de reorganisatie: “ openheid, communicatie en vertrouwen”.

Kan het College onderbouwd aangeven of en wanneer zij het herhaald verzoek van de OR om een diepgaand extern onderzoek te laten instellen naar de rollen en bevoegdheden van het College van B&W, de gemeente-secretaris, het managementteam en de organisatie, de onderliggende verhoudingen tussen deze 4 en de voor de organisatie gewenste leiderschapsstijl maar ook de wens van verschillende fractievoorzitters, waarvan 2 coalitiepartijen, die onder andere via de media eveneens om een extern onderzoek hebben gevraagd gaat honoreren en zo nee waarom niet?

Vraag 1. N.a.v. het recente vertrek van de secretaris vraagt de fractie van de PvdD zich af of de vertrokken gemeentesecretaris voldeed aan het functieprofiel, en of het functieprofiel voldeed. Dit in het kader van het grote verloop van gemeentesecretarissen (7 gemeentesecretarissen c.q. gemeentesecretaris AI en 5 burgemeesters c.q. burgemeesters AI sinds 2004, aldus de brief van de OR d.d. 13 februari 2020). In dezelfde brief spreekt de OR haar grote verbazing uit over een nieuw profiel van de functie van gemeentesecretaris opgesteld eind 2019. Wij delen deze grote verbazing.

Kan het College aangeven waarom er eind 2019 een nieuwe profielschets is opgesteld, terwijl er niets op wees dat de profielschets niet zou voldoen, er niemand op de hoogte was van een al dan niet vrijwillig vertrek van de gemeentesecretaris, en waarom de Raad en de OR hierover niet geïnformeerd zijn?

Vraag 2. De OR schrijft in haar brief dat artikel 30 van de Wet op de Ondernemings-raad is geschonden door het College, evenals de uitgangspunten van de reorganisatie: “ openheid, communicatie en vertrouwen”.

Kan het College onderbouwd aangeven of en wanneer zij het herhaald verzoek van de OR om een diepgaand extern onderzoek te laten instellen naar de rollen en bevoegdheden van het College van B&W, de gemeente-secretaris, het managementteam en de organisatie, de onderliggende verhoudingen tussen deze 4 en de voor de organisatie gewenste leiderschapsstijl maar ook de wens van verschillende fractievoorzitters, waarvan 2 coalitiepartijen, die onder andere via de media eveneens om een extern onderzoek hebben gevraagd gaat honoreren en zo nee waarom niet?