Schrif­te­lijke vragen Jansen Corona­crisis: huiselijk geweld, leer­mid­delen voor kinderen en de Dieren­voed­selbank


Schrif­te­lijke vragen aan het college of de burge­meester (art. 33-vragen)

Indiendatum: mei 2020

Vraag 1) Er gelden nu vergaande quarantainemaatregelen, waardoor er een grote stijging van het aantal meldingen omtrent huiselijk geweld te verwachten valt en volwassenen en kinderen daardoor uit huis willen vluchten. In een aantal gemeenten wordt met een speciale chatcode gewerkt waarmee slachtoffers melding van dit geweld kunnen maken. Wat doet gemeente Heerlen (in overleg met Veilig Thuis) extra om melding en daadwerkelijke vlucht uit huis makkelijker te maken?

Vraag 2) Zijn de opvangplekken quarantaine-proof gemaakt? Zijn er genoeg van dit soort opvangplekken? Zo nee, hoe denkt de gemeente dit aan te pakken?

Vraag 3) Is het College bereid, nu er de verwachting bestaat dat niet alleen mensen, maar ook huisdieren meer blootgesteld worden aan huiselijk geweld, met de stichting Blijf-van-mijn-dier in overleg te gaan? Zo ja, zou het College het bestaan van Blijf-van-mijn-dier meer bekendheid kunnen geven, zodat een huisdier bij gevallen van huiselijk geweld tijdelijk elders onderdak geboden kan worden?

Vraag 4) Nu basisschoolleerlingen (in elk geval gedeeltelijk) en middelbare scholieren van huis uit onderwijs moeten volgen, is het van belang om de leerachterstand die hierdoor ontstaat tot een minimum te beperken. Niet alle leerlingen hebben digitale middelen tot hun beschikking om onderwijs te volgen van huis uit.
Hoeveel kinderen in Heerlen onderverdeeld in basisschool en voortgezet onderwijs hebben geen toegang tot digitale leermiddelen? (iPad laptop pc)?

Vraag 5) Heeft het College maatregelen genomen om àlle Heerlense kinderen toegang te geven tot genoemde leermiddelen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6) Nu veel mensen kampen met financiële tegenvallers door de coronacrisis, heeft de Dieren Voedselbank Limburg te maken met een explosieve toename aan aanvragen. Aangezien de DVBL nog steeds geen aparte opslag- en uitgifte-ruimte in Heerlen heeft, levert dit extra problemen op.
Is het College bereid om met DVBL in gesprek te gaan, om als bemiddelaar op te treden om hier een oplossing voor te vinden? Dit ook n.a.v. de brief van het College aan de DVBL van 30 april j.l. Zo ja, wanneer kan zo’n gesprek plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

Toelichting op de vragen:

Op vragen over huiselijk geweld in de provincie wordt gedeeltelijk verwezen naar de gemeente als regisseur. Vandaar de vragen hierover aan het College van B&W..
Verder hebben niet alle kinderen toegang tot digitale hulpmiddelen om thuis onderwijs te volgen. Hierover stelt de PvdD een aantal vragenTot slot een vraag over de DVBL.


Graag beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn.

Met vriendelijke groet,

Mariska Jansen

Commissielid PvdD Limburg

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 14 mei 2020

Vraag 1) Er gelden nu vergaande quarantainemaatregelen, waardoor er een grote stijging van het aantal meldingen omtrent huiselijk geweld te verwachten valt en volwassenen en kinderen daardoor uit huis willen vluchten. In een aantal gemeenten wordt met een speciale chatcode gewerkt waarmee slachtoffers melding van dit geweld kunnen maken. Wat doet gemeente Heerlen (in overleg met Veilig Thuis) extra om melding en daadwerkelijke vlucht uit huis makkelijker te maken?

Veilig Thuis (VT) heeft contact met de betrokkenen via telefoon en beeldbellen. Met de bij hen bekende gezinnen neemt VT contact op om te monitoren hoe het gaat. Indien nodig is er fysiek contact in een daartoe speciaal geprepareerde kamer bij VT. En als de omstandigheden dat toch vereisen, gaat VT samen met de gemeente op huisbezoek.

Ook het spoedteam is elke dag paraat en gaat op huisbezoek in crisissituaties (met gebruikmaking van beschermingsmiddelen).
De chatfunctie, waar u naar verwijst, gebruikt VT nog niet. Er wordt landelijk gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van een chatsysteem dat zowel op landelijk als lokaal niveau gebruikt kan worden. De verwachting is dat eind van deze maand de chatfunctie voor de VT-organisaties beschikbaar is. Op deze manier kunnen slachtoffers op een laagdrempelige manier in contact treden met een medewerker van VT.

Daarnaast is er landelijk aandacht besteed aan het codewoord ‘masker 19’. Met dit codewoord kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei 2020 bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Hiermee wordt de drempel verlaagd om huiselijk geweld te melden. Meer info hierover op Huiselijk geweld met codewoord melden bij apotheek

Vraag 2) Zijn de opvangplekken quarantaine-proof gemaakt? Zijn er genoeg van dit soort opvangplekken? Zo nee, hoe denkt de gemeente dit aan te pakken?

In de vrouwenopvang (Blijf van m’n Lijf) en de moederopvang worden alle corona- maatregelen nageleefd. Mensen met klachten verblijven op hun eigen kamer (zelfisolatie) en er zijn extra hygiënemaatregelen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt tussen de opvanginstellingen in Limburg. Indien noodzakelijk kunnen instellingen van elkaars capaciteit gebruik maken. We zien geen extra toestroom in de opvang. Tot op heden zijn er ook geen “corona-uitbraken” geweest in de opvang in Zuid-Limburg.

Vraag 3) Is het College bereid, nu er de verwachting bestaat dat niet alleen mensen, maar ook huisdieren meer blootgesteld worden aan huiselijk geweld, met de stichting Blijf-van-mijn-dier in overleg te gaan? Zo ja, zou het College het bestaan van Blijf-van-mijn-dier meer bekendheid kunnen geven, zodat een huisdier bij gevallen van huiselijk geweld tijdelijk elders onderdak geboden kan worden?

Wij zullen in overleg gaan met Blijf-van-mijn-dier om samen na te denken over een wijze waarop meer bekendheid kan worden gegeven aan de organisatie.

Vraag 4) Nu basisschoolleerlingen (in elk geval gedeeltelijk) en middelbare scholieren van huis uit onderwijs moeten volgen, is het van belang om de leerachterstand die hierdoor ontstaat tot een minimum te beperken. Niet alle leerlingen hebben digitale middelen tot hun beschikking om onderwijs te volgen van huis uit.
Hoeveel kinderen in Heerlen onderverdeeld in basisschool en voortgezet onderwijs hebben geen toegang tot digitale leermiddelen? (iPad laptop pc)?

De scholen (PO, VO en MBO) hebben in maart jl. de leerlingen geïnventariseerd die nog geen beschikking hadden over digitale (leer)middelen (devices). Alle leerlingen die op dat moment geen apparatuur hadden, zijn toen, al dan niet met hulp van Stichting Leergeld en het Jeugdeducatiefonds, hiervan voorzien. De gemeente heeft daar waar nodig ondersteuning geboden. Wij gaan er dus vanuit dat alle leerlingen over apparatuur beschikken om het onderwijs te volgen.

Vraag 5) Heeft het College maatregelen genomen om àlle Heerlense kinderen toegang te geven tot genoemde leermiddelen? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 6) Nu veel mensen kampen met financiële tegenvallers door de coronacrisis, heeft de Dieren Voedselbank Limburg te maken met een explosieve toename aan aanvragen. Aangezien de DVBL nog steeds geen aparte opslag- en uitgifte-ruimte in Heerlen heeft, levert dit extra problemen op.
Is het College bereid om met DVBL in gesprek te gaan, om als bemiddelaar op te treden om hier een oplossing voor te vinden? Dit ook n.a.v. de brief van het College aan de DVBL van 30 april j.l. Zo ja, wanneer kan zo’n gesprek plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

In de Commissie Maatschappij en Financiën van 12 februari 2020 is toegezegd de Dierenvoedselbank te informeren over leegstaande panden. Dit is in ons antwoord van 4 mei jl. op de brief van 15 april jl., gebeurd. Het standpunt dat gelet op de provinciale structuur van de Dierenvoedselbank en de ruimere financiële mogelijkheden van de provincie ten opzichte van de gemeente een financiële bijdrage van de gemeente niet tot de mogelijkheden behoort, is niet veranderd.