Eisen vogels op de jaarmarkt


Indiendatum: 25 mei 2019

Vraag 1
In onderstaande link van de NVWA website valt te lezen dat markten met hoenderachtigen (waaronder kippen) en eendvogels (waaronder ganzen) niet zijn toegestaan. Omdat uit de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s is af te leiden dat dit verbod alleen geldt bij verhandelen van de dieren, moeten we de jaarmarkt zien als tentoonstelling. Waren de kippen afkomstig van verschillende plaatsen en/of werden zij na de tentoonstelling naar verschillende plaatsen, niet zijnde slachterijen, vervoerd? Idem voor de ganzen.

Vraag 2.
Het is verplicht om de eendvogels (ganzen) én de kippen bij aankomst door een dierenarts te laten onderzoeken op de plaats van aanvoer. Is dit gebeurd? Zo ja, zijn de dieren goedgekeurd? Zo nee, zijn de dieren verwijderd van de markt?

Vraag 3.
Is er gecontroleerd of er voor de kippen een verklaring aanwezig was van enting tegen Newcastle disease? Zo ja, was deze verklaring aanwezig? Zo nee, waarom is dit niet gecontroleerd?

Vraag 4.
Is de NVWA in kennis gesteld, minimaal 8 dagen van te voren, dat er een tentoonstelling / markt plaatsvond met hoenderachtigen (kippen) en eendvogels (ganzen)?

Vraag 5.
Indien aan bovenstaande is voldaan, wat zijn de eisen aan de huisvesting van de dieren op een dergelijke markt/tentoonstelling?

Vraag 6.
Is aan deze eisen voldaan?

Vraag 7.
Welke instantie behoort toezicht te houden op de gezondheid en het welzijn van de dieren op de jaarmarkt? Is de organisatie van het evenement verplicht om toezicht op dierenwelzijn en dierziekten te houden danwel te organiseren?

Indiendatum: 25 mei 2019
Antwoorddatum: 2 jul. 2019

Vraag 1. In onderstaande link van de NVWA website valt te lezen dat markten met hoenderachtigen (waaronder kippen) en eendvogels (waaronder ganzen) niet zijn toegestaan. Omdat uit de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s is af te leiden dat dit verbod alleen geldt bij verhandelen van de dieren, moeten we de jaarmarkt zien als tentoonstelling. Waren de kippen afkomstig van verschillende plaatsen en/of werden zij na de tentoonstelling naar verschillende plaatsen, niet zijnde slachterijen, vervoerd? Idem voor de ganzen.

Antwoord Ja.

Vraag 2. Het is verplicht om de eendvogels (ganzen) én de kippen bij aankomst door een dierenarts te laten onderzoeken op de plaats van aanvoer. Is dit gebeurd? Zo ja, zijn de dieren goedgekeurd? Zo nee, zijn de dieren verwijderd van de markt?

Antwoord. De kippen en ganzen zijn bij aankomst niet onderzocht /gekeurd door een dierenarts. Er zijn geen dieren verwijderd van de markt.De aanwezigheid van een dierenarts om de dieren en het dierenwelzijn te controleren werd niet nodig geacht. Dit heeft een medewerker van de N.V.W.A. vooraf mondeling bevestigd. De N.V.W.A. heeft aangekondigd dat er tijdens de jaarmarkt mogelijk een inspectie zou worden uitgevoerd.Gedurende de jaarmarkt was een dierenarts standby.

Vraag 3. Is er gecontroleerd of er voor de kippen een verklaring aanwezig was van enting tegen Newcastle disease? Zo ja, was deze verklaring aanwezig? Zo nee, waarom is dit niet gecontroleerd?

Antwoord. Er is niet gecontroleerd of er voor de kippen en ganzen een verklaring van enting tegen Newcastle disease was afgegeven. Voorafgaand aan de jaarmarkt is aan de pluimvee vereniging en de ganzenhoeder de voorwaarde gesteld dat het pluimvee en de ganzen op de jaarmarkt geënt moesten zijn tegen de ziekte. Houders van de dieren hebben verklaard dat de vereiste verklaringen aanwezig waren tijdens de jaarmarkt.

Vraag 4. Is de NVWA in kennis gesteld, minimaal 8 dagen van te voren, dat er een tentoonstelling / markt plaatsvond met hoenderachtigen (kippen) en eendvogels (ganzen)?

Antwoord. De N.V.W.A. is in de week voorafgaand aan de jaarmarkt middels een melding schriftelijk in kennis gesteld van het feit dat er tijdens de jaarmarkt onder andere pluimvee en ganzen tentoongesteld zouden worden.

Vraag 5. Indien aan bovenstaande is voldaan, wat zijn de eisen aan de huisvesting van de dieren op een dergelijke markt/tentoonstelling?

Antwoord. De formele eisen m.b.t. de huisvesting van de dieren op een jaarmarkt zijn ons niet bekend.

Vraag 6. Is aan deze eisen voldaan?

Antwoord. In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid en deskundigheid voor de huisvesting bij de houders van de dieren. De dieren werden gehouden in door Kleindier Liefhebbers Nederland(bond) voorgeschreven kooien.

Vraag 7. Welke instantie behoort toezicht te houden op de gezondheid en het welzijn van de dieren op de jaarmarkt? Is de organisatie van het evenement verplicht om toezicht op dierenwelzijn en dierziekten te houden danwel te organiseren?

Antwoord. De N.V.W.A. houdt toezicht en organiseert inspecties. Middels een melding is de aanwezigheid van dieren op de jaarmarkt aan de N.V.W.A. gemeld. De organisatie van de jaarmarkt heeft daarmee voldaan aan haar verplichtingen.


Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Heerlen,


de secretaris,

de wnd. burgemeester,

A.J.G. Bex MLD

E.G.M. Roemer