Bomenkap o.a. Benzen­ra­derweg/Vrus­che­mi­gerweg


Indiendatum: mei 2019

Via mail en de media bereiken ons vragen omtrent de kap van bomen. Het betreft reacties van mensen die de kap niet begrijpen. De PvdD deelt het onbegrip en de zorgen van de burgers. Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit zijn problemen die al lang bekend zijn, maar die met name de laatste tijd de broodnodige aandacht krijgen op herhaald initiatief van de wetenschap. Zo is er het meest recente IPCC-rapport, dat wijst op de gevaren van opwarming boven de 1.5 graad, tipping points en oncontroleerbare klimaatverandering (sr15_spm_final.pdf). In 2017 verscheen een alarmerende waarschuwing in Bioscience die wees op de gevaren die ons en onze leefomstandigheden bedreigen, ondertekend door 15.000 wetenschappers, naderhand nog aangevuld met 5000 collega’s. Bomen hebben voor het leven op aarde en dus ook voor de mens een veelheid aan nuttige functies, zoals het wegvangen van fijnstof, de productie van zuurstof en opname van CO2 en met name het laatste is een eigenschap waardoor bomen zeer waardevol zijn bij het afremmen van klimaatverandering. Het is dus zaak om ze te beschermen en het arsenaal aan bomen uit te breiden

De dag na het verschijnen van het zeer alarmerende IPBES rapport worden Heerlenaren geconfronteerd met een grootschalige bomenkap vanwege wortelopdruk. Dat leidt tot de volgende vragen van de PvdD fractie:

 1. Er bestaan alternatieven voor kappen bij wortelopdruk? Heeft het College de alternatieven voor kap serieus onderzocht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke (bv wortelopdruk bestendige bestrating of veiliger eenrichtingsverkeerstraten) en wat zijn de overwegingen geweest om geen boombesparende alternatieven uit te voeren maar over te gaan tot kappen?
 2. Bent u het met de PvdD fractie eens dat een voorbeeld van wortelopdrukbestendige bestrating zoals in de bijgevoegde link naast de voordelen voor klimaat en biodiversiteit ook voordelen heeft bij de toenemende hoosbuien? (het water kan daarin wegzakken in plaats van in een overbelast riool)
 3. Klimaatverandering en het dramatische verlies aan biodiversiteit gaan ons, individueel en als maatschappij, nu reeds onontkoombaar veel geld kosten. Bent u het met de PvdD fractie eens dat de korte termijn belangen van goedkoop kappen bij het ongemak van wortelopdruk niet opwegen tegen de langere termijneffecten op de biodiversiteit en de klimaatverandering? Kunt u uw antwoord toelichten?
 4. De kap vindt plaats in het broedseizoen. Is er een schouw geweest op nesten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke soorten zijn er aangetroffen en kunt u het rapport openbaar maken?
 5. Is het kappen van bomen, gezien de toestand van klimaat en biodiversiteit, nog wel verantwoord ? M.a.w. zijn we intussen niet in het stadium aanbeland, waarin ongemakken zoals opgedrukte tegels en wegdek, in het niet vallen bij de mega-ongemakken die ons wachten door de wereldwijde problemen voornoemd ?
 6. Is het college van mening dat de voorlichting in de voorbije decennia door overheid aan burgers omtrent de gevaren van klimaatverandering en afname van biodiversiteit voldoende is geweest? Kunt u uw antwoord toelichten?
 7. Is het college bereid om voorlichting over de gevolgen van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit uit te breiden en bij herhaling naar burgers te communiceren op alle mogelijke manieren? Is het College bereid om bij klachten naar aanleiding van overlast door bomen zoals schaduw, bladverlies en wortelopdruk in gesprek te gaan met de burgers om de negatieve gevolgen van kappen te bespreken? Zo nee, waarom niet?
 8. Hoe lang duurt het voordat een nieuw aangeplante boom dezelfde hoeveelheid Co2 kan opnemen als een gekapte boom?
 9. Hoeveel bomen zijn er gekapt in 2018 en 2019, en voor hoeveel bomen is de heraanplant gerealiseerd? Hoeveel bomen zijn er verplaatst in deze periode?
 10. In het Coalitieakkoord staat dat er een moratorium komt op bomenkap tenzij er sprake is van ziekte of gevaar. Is het College van mening dat er bij wortelopdruk sprake is van een gevaarlijke situatie? Zo ja, vindt u dat gevaar groter dan het gevaar van de gevolgen van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit? En in aanvulling hierop, bent u het met de PvdD fractie eens dat een gemeente met een moratorium op bomenkap dan alternatieven voor bomenkap zou moeten realiseren? Zo nee, waarom niet?
 11. Eveneens in het Coalitieakkoord staat dat er ‘ 1000 extra bomen komen de komende jaren’ We zijn nu ruim een jaar verder? Hoeveel extra bomen zijn er aangeplant? En is dat in- of exclusief verplichte natuurcompensatie?
 12. Aan de Hambeukerboord zijn enkele jaren geleden bomen gekapt. Zijn er plannen om tot nieuwe, vervangende aanplant op deze locatie over te gaan, en zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?
 13. Bomen kunnen bij aanplant op een zodanige manier worden geplaatst, dat problemen achteraf worden voorkomen. In verschillende gemeenten zoals als Deventer is er een bomenprotocol gemaakt? Is er in Heerlen ook een bomenprotocol? Zo nee, bent u bereid om met een organisatie als de Bomenstichting een bomenprotocol op te stellen?
 14. Naar aanleiding van eerdere vragen van de PvdD fractie is er een overzicht bomenkap geplaatst op de gemeentelijke website. Is het College bereid om daar de reden van kap en de alternatieven voor kap, dan wel de reden waarom er geen alternatief zou zijn bij te vermelden? Zo nee, waarom niet?
 15. Hebben er in het broedseizoen bij de visvijvers in Heerlen kap- , snoei- en maaiwerkzaamheden plaatsgevonden? Zo ja, met welke reden?
 16. Bent u het met de PvdD fractie eens dat er gezien de staat van de biodiversiteit geen kap- , snoei- en maaiwerkzaamheden in het broedsei-zoen zouden moeten plaatsvinden?
 17. Vinden er in deze maand maaiwerkzaamheden aan bermen plaats, zoals bv bij de Beersdalweg? Zo ja, wat zijn de redenen voor vroeg maaien en wegen die op tegen de gevolgen voor de biodiversiteit? Is het College bereid om in navolging van bv gemeente Haarlem de maaiwerkzaamhe-den op te schorten vanwege de effecten op biodiversteit en de insecten?
 18. Kent het College de berichtgeving over atypische myopathie bij paarden? Gaat het College de aanbevelingen van de LTO vakgroep Paardenhouderij overnemen zoals het opruimen van maaisels en het niet aanplanten van de gewone Esdoorn in de buurt van paardenweides zodat er ook in de toe-komst kap én dierenleed kan worden voorkomen? Hoe gaat het College om met kapaanvragen voor gewone Esdoorn bij paardenweides?