De groene long van Hoens­broek wordt aange­vallen.


Indiendatum: 6 nov. 2022

Het groene gebied Komerd in Hoensbroek is jarenlang met rust gelaten. Flora en fauna hebben hun gang kunnen gaan. Dit gebied ligt midden in een be- bouwde omgeving
Sinds een aantal dagen wordt er in het gebied rigoureus gekapt!

Betrokken en bezorgde burgers en omwonenden geven aan dat ze verschillen- de wegen hebben bewandeld om meer informatie te krijgen over de mogelijke vergunningen en het doel van die kapactie.
Ze vermelden dat de Groene Brigade onderzoek zou doen. Ook de gemeente Heerlen zou onderzoek doen. De omwonenden hebben echter nog geen reac- ties ontvangen, maar het kappen is intussen gewoon doorgegaan tot frustratie van deze mensen.

Het terrein is intussen deels of mogelijk zelfs geheel “opgeschoond” ten koste van dieren die hun leefgebied zijn kwijtgeraakt.

Is het college op de hoogte van deze werkzaamheden?

Is bekend wie opdracht heeft gegeven om dit gebied “op te ruimen”?

Waarom wordt dit gebied plots zo ruw betreden, nadat het jarenlang heeft kunnen rusten?

Heeft een natuurwaardenonderzoek plaatsgevonden?

Wat is de uitkomst van dit onderzoek? Welke planten en dieren hebben of hadden zich hier gevestigd?

Wat is de uitkomst van dit onderzoek? Welke planten en dieren hebben of

- Indien voorhandig, kunt u de resultaten van een dergelijk onderzoek toe- voegen aan de beantwoording van deze vragen?

- Als er geen onderzoek heeft plaats gevonden, kan het college aangeven waam er geen onderzoek heeft plaats gevonden?

- Wat is de visie voor dit gebied voor de korte termijn en voor de langere termijn?

  • Is er contact geweest met omwonenden?
  • Wat zijn per saldo de voordelen van vernietiging van een “groene long” in een voor het overige geheel versteende omgeving indien rekening wordt ge- houden met ecologie, biodiversiteit, fijnstofreductie, waterhuishouding, hitte- stress en psychisch welbevinden van omwonenden ?

Het betreft het gebied gelegen tussen Nieuwstraat, Wilhelminastraat, Prof. Eykmanlaan en Prof. Tinbergenlaan.

Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Groen is ook essentieel voor een klimaat- bestendige en duurzame omgeving.

Ongeruste bewoners vragen wat er aan de hand is in het groengebied Komerd in Hoensbroek. Vos, egel, vleermuis en mogelijk ook de das zou zich hier gevestigd hebben. Zonder pardon, zo lijkt het, wordt er rigoureus gekapt.

Graag beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn.

Partij voor de Dieren

Elian Géron