Vragen Géron over Bomenkap op terrein voor­malige basis­school Nieuw Lotbroek


Indiendatum: 9 feb. 2021

De voormalige basisschool gelegen aan hoek Frisostraat/Prinsenstraat in Nieuw Lotbroek, wordt binnenkort overgedragen aan Stichting Marokkaanse Nederlanders Parkstad (SMNP).

1.
Met welke argumenten is door de Stichting Marokkaanse Nederlanders Parkstad (SMNP), als zijnde eigenaar of toekomstige eigenaar van dit terrein met voormalige basisschool, de noodzaak onderbouwd om over te gaan tot bomenkap?

2. Welke overwegingen hebben de gemeente doen besluiten om deze bo menkap toe te staan?

3. Heeft bij het college bij het toestemmen van de bomenkap de rode draad in het coalitieakkoord een rol gespeeld?

4. Heeft de gemeente een poging gedaan om de leden van de SMNP te wijzen op de gevaren van klimaatverandering, luchtvervuiling, water- en hittestress en de relatie van deze factoren met bomen en natuur, tenein de om zo aan haar verplichting tot voorlichting van de burger te voldoen?

5. Waarom is het geheel niet verkocht met de restrictie dat de bomen blijven staan en gekoesterd en verzorgd dienen te worden?

6. Iedere gezonde boom dient te worden gekoesterd als een bron van zuurstof, een gratis waterregulerend ecosysteem, fijnstofvanger, be scherming tegen hittestress en, niet onbelangrijk, een natuurlijke opslag van veel CO2. Wat voor zin heeft het om nieuwe bomen te planten, die er nog decennia over doen om eenzelfde effect te sorteren als we niet eens in staat zijn om de volwassen bomen te beschermen ? Onder schrijft het college deze stelling?

Graag beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

Met vriendelijke groet,

Eliane Geron

Indiendatum: 9 feb. 2021
Antwoorddatum: 1 mrt. 2021

Geachte mevrouw Géron,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 09 februari 2021 inzake “Bomenkap op terrein voormalige Basisschool Nieuw Lotbroek” delen wij u het volgende mede.

Vraag 1) Met welke argumenten is door de Stichting Marokkaanse Nederlanders Parkstad (SMNP), als zijnde eigenaar of toekomstige eigenaar van dit terrein met voormalige basisschool, de noodzaak onderbouwd om over te gaan tot bomenkap?

Bomen zijn in Heerlen alleen beschermd wanneer zij op de bomenlijst staan, alleen (potentieel) monumentale bomen staan op deze lijst. Bomen die niet op de lijst staan mogen worden gekapt zonder de gemeente hierover te informeren. Een onderbouwing is onnodig omdat de betreffende bomen bij de voormalige basisschool niet op de bomenlijst staan.

Vraag 2) Welke overwegingen hebben de gemeente doen besluiten om deze bomenkap toe te staan?

De nieuwe eigenaren wilden de bomen sowieso gaan kappen zodra de gronden in hun eigendom waren. Dit omdat zij een andere inrichting van het terrein voor ogen hebben. De gronden, en daarmee de bomen, zouden kort voor de start van het broedseizoen naar SMNP overgaan. Hierdoor ontstond het risico dat de bomen gekapt zouden worden terwijl vogels zouden broeden of gingen nestelen. Om dit te voorkomen is toestemming verleend om de bomen te mogen kappen voor het passeren van de akte.

Vraag 3) Heeft bij het college bij het toestemmen van de bomenkap de rode draad in het coalitieakkoord een rol gespeeld?

De rode draad speelt elke dag een rol in ons functioneren en bij de keuzes die we maken. Het laat ons nadenken over de afweging tussen het belonen van ondernemerschap, de basis op orde hebben en ervoor zorgen dat mensen graag in onze stad verblijven.

Vraag 4) Heeft de gemeente een poging gedaan om de leden van de SMNP te wijzen op de gevaren van klimaatverandering, luchtvervuiling, water- en hittestress en de relatie van deze factoren met bomen en natuur, teneinde om zo aan haar verplichting tot voorlichting van de burger te
voldoen?

Ja. Bij elke vraag tot bomenkap, ook al geldt geen vergunningsplicht, worden de aanvragers gewezen op de positieve effecten van bomen en wordt gevraagd om de wens tot kap te heroverwegen. Wij zijn ons ervan bewust dat deze adviezen doorgaans niet worden opgevolgd.

Vraag 5) Waarom is het geheel niet verkocht met de restrictie dat de bomen blijven staan en gekoesterd en verzorgd dienen te worden?

Dit kan alleen wanneer er regelgeving aan ten grondslag ligt, in dit geval wanneer de bomen op de bomenlijst zouden staan.

Vraag 6) Iedere gezonde boom dient te worden gekoesterd als een bron van zuurstof, een gratis waterregulerend ecosysteem, fijnstofvanger, bescherming tegen hittestress en, niet onbelangrijk, een natuurlijke opslagvan veel CO2. Wat voor zin heeft het om nieuwe bomen te planten, die er nog decennia over doen om eenzelfde effect te sorteren als we niet eens in staat zijn om de volwassen bomen te beschermen? Onderschrijft het college deze stelling?

Wij onderschrijven dat iedere volwassen boom gekoesterd moet worden. Hier zetten wij zoveel als mogelijk op in. Tegelijkertijd moeten ook andere belangen die in de gemeente spelen meegewogen worden. Daarom is gekozen om onze meest waardevolle bomen te beschermen en streven we minimaal naar het gelijk blijven van het gemeentelijke bomenbestand. Via deze systematiek weten wij dat er bomen gekapt worden waar wij geen invloed op hebben. Daarom vinden wij het zinvol om bomen bij te blijven planten zoals via het 1000- bomenplan maar ook door mensen te stimuleren via regelingen als operatie Steenbreek.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,

Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu,
C.M.J.P. Claessens