Zicht op evene­menten met dieren


Over­ge­nomen door betrokken wethouder

3 november 2022

De gemeenteraad van de gemeente Heerlen, bijeen in vergadering d.d. 2 november 2022;

Ad agendapunt 2, MBP 2023-2026 en begroting 2023;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Constaterende dat

- er evenementen met dieren mogelijk zijn zonder evenementenvergunning, waarbij een melding volstaat;

- het daardoor niet mogelijk is om volledig in beeld te krijgen of, waar, hoe, hoeveel en welke dieren aanwezig zullen zijn, waardoor er dus ook niet kan worden gecontroleerd of aan de vereisten wordt voldaan die o.a. de plaatselijke APV[1] en de Wet dieren [2] stellen;

- de gemeente Amsterdam een vergunningplicht via de APV heeft geregeld en dit juridisch heeft onderbouwd conform de voor de APV formeel geldende toetsingscriteria;

Overwegende dat:
- niet op voorhand kan worden gesteld dat de aanwezigheid van bepaalde dier(soort)en bij
evenementen van geen of weinig invloed is op omgeving, veiligheid, openbare orde en
volksgezondheid, en het derhalve van belang is om een volledig beeld te hebben van alle inzet
van dieren bij evenementen;
- in de praktijk veel organisatoren van evenementen met dieren niet voldoen aan wet- en
regelgeving, zie bijvoorbeeld de review die de RVO [3] met betrekking tot de ‘moeilijke’
diersoorten uilen en roofvogels heeft uitgebracht die omschrijft op welke wijze een organisator
van een evenement kan voldoen aan het in de Wet dieren bepaalde;
- de in deze motie voorgestelde wijziging de mogelijkheid biedt om bij evenementen met dieren steeds na te gaan of het gebruik van dieren geen gevaar voor de openbare orde en veiligheid oplevert, geen onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving met zich meebrengt, geen verontreiniging tot gevolg heeft, geen gevaar of bedreiging vormt voor de volksgezondheid (door bijvoorbeeld zoönosen) of er geen andere reden is om de aanvraag op grond van de weigeringsgronden in de APV af te wijzen;
- er dan daarnaast vooraf kan worden nagegaan dan wel na verstrekking van de vergunning
erop toegezien kan worden of er wordt voldaan aan de eisen die aan het dierenwelzijn worden
gesteld conform de Wet dieren, en of er bijvoorbeeld bij de organisatie van het evenement een (al dan niet wettelijke vereiste) gezondheidsverklaring van de dieren en eventueel een (al
dan niet wettelijk vereiste) vakbekwaamheids-verklaring van de verzorger voorhanden is;
- Heerlen een mens- en diervriendelijke stad wil zijn, dierenwelzijn in de stad wil beschermen en bevorderen en dierenleed zoveel mogelijk wil voorkomen.

Verzoekt het College mitsdien:
- Een voorstel tot wijziging van de APV te doen, zodanig dat voor een evenement met dieren
altijd een vergunning nodig is (dus ook voor kleine evenementen die vooralsnog slechts
meldingsplichtig zijn), zodat een volledig beeld kan worden verkregen van de inzet van dieren
bij alle evenementen en zodat telkens kan worden beoordeeld of de inzet van dieren geen
onaanvaardbaar of te vermijden risico of bedreiging kan opleveren voor omgeving, veiligheid,
openbare orde en volksgezondheid. Dit met dien verstande dat dit niet geldt voor gevallen
waarin de dieren onderdeel uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering (zoals voor
kinderboerderijen als zij gebruik maken van de dieren die reeds aanwezig zijn);
- de voorbereiding van deze APV-wijziging op te nemen in de Uitvoeringsagenda dierenwelzijn
en een voorstel tot wijziging aan de raad voor te leggen bij een volgende gelegenheid waarbij
de APV toch al wordt gewijzigd;
- tot die tijd niet alleen bij beoordeling van een aanvraag voor een evenementenvergunning de
aanvrager te wijzen op wet- en regelgeving en onwenselijkheid van inzet van dieren, maar ook
bij iedere melding zoals die binnenkomt bij de gemeente in het kader van de meldingsplicht;
- tot slot informatie over wet- en regelgeving en (on)wenselijkheid omtrent dieren op
evenementen inzichtelijk te maken voor organisatoren en publiek.

Partij voor de Dieren,
Elian Géron
[1] https://lokaleregelgeving.over...
[2] https://wetten.overheid.nl/BWB...
[3] https://www.rvo.nl/sites/defau...


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Voederverbod voor in het wild levende dieren in de stad.

Lees verder

Motie: JA|JA-sticker

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer