Voeder­verbod voor in het wild levende dieren in de stad.


3 november 2022

De gemeenteraad van Heerlen, bijeen in vergadering d.d. 2 en 3 november 2022;

Ad agendapunt 2, MBP 2023-2026 en begroting 2023;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Constaterende dat:

- het bijvoederen van in het wild levende dieren in de openbare ruimte een geliefde bezigheid is van sommige inwoners;

- dit voederen tot negatieve gevolgen leidt, waaronder het aantrekken van plaagdieren en afname van de gezondheid van vogels, met name van watervogels;

- inwoners overlast ervaren van de toename van bepaalde dieren en die dan aanduiden als plaagdieren;

- brood- of etensresten door het grote aanbod achterblijven in het water. Hierdoor algen en bacteriën zich sterk kunnen gaan vermeerderen. Omdat er meer vogels samenkomen om te eten is er meer vogelpoep. Dit alles slecht is voor de waterkwaliteit, waardoor vogels ziek worden;

Overwegende dat:

- de toename van als plaagdier ervaren populaties een direct gevolg is van het in overvloed aanwezig zijn van voedsel in de openbare ruimte doordat bewoners bewust of onbewust voedsel achterlaten;

- het beperken van het voedselaanbod een belangrijk onderdeel is van het beleid rondom
het structureel terugbrengen van dierenpopulaties zoals ratten, muizen en duiven, roeken;
- voor het voeren van dieren vaak brood wordt gebruikt. Brood te veel zout en andere
ingrediënten bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid van vogels;
- voorkomen minder kosten met zich meebrengt dan genezen; het treffen van preventieve
maatregelen bij dierplaagbeheersing zowel diervriendelijker is alsook beter is in financieel
opzicht.

Verzoekt het college mitsdien:
- te onderzoeken op welke wijze een stadsbreed voederverbod voor in het wild levende
dieren kan worden opgenomen in de APV;
- hierbij een speciale “voederpas” in te stellen die kan worden aangevraagd voor een
ontheffing voor het voederen van bijvoorbeeld zwerfkatten of het bijvoeren bij extreme
weersomstandigheden door gespecialiseerde organisaties;
- hierover een stadsbrede voorlichtingscampagne te starten waarbij bewoners wordt
uitgelegd waarom het voedselaanbod in de openbare ruimte dringend beperkt moet
worden;
- bij aangetoonde haalbaarheid een voorstel voor te bereiden voor een stadsbreed
voederverbod.

Partij voor de Dieren,
Elian Géron


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Realisatie van vrouwenopvang mét huisdieren en huisdierenopvang bij gastgezinnen

Lees verder

Zicht op evenementen met dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer