Motie: JA|JA-sticker


30 maart 2023

De gemeenteraad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 29 maart 2023;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van de Orde van de raad;

Overwegende dat:

- in ons *MBP2023-2026 en in de doelstellingen in het **Grondstoffenplan Heerlen, wij

willen toewerken naar een circulaire handelswijze en vanuit de circulaire economie-gedachte,

steeds meer richting willen geven aan het beheer van grondstoffen en afval in onze gemeente

- het verminderen van het gebruik van grondstoffen een belangrijke ambitie is

- de productie van papier begint bij de aanvoer van hout. Om 1000 kilo papierpulp te maken is

er 2000 kilo kostbaar hout*** nodig en per A4-tje 10 tot 20 liter water

- een groot aantal gemeenten het bestaande stickersysteem op de brievenbus heeft gewijzigd

door de JA|JA-sticker in te voeren: ongeadresseerd reclamedrukwerk (folders) en huis-en-

huisbladen mag in de brievenbus

- brievenbussen zonder sticker ontvangen géén reclamefolders, wel huis-aan-

huisbladen tenzij ze een vastgestelde hoeveelheid journalistieke informatie bieden.

Constaterende data:

- veel folders ongelezen bij het oud papier terecht komen

- JA|JA-sticker-beleid jaarlijks per adres een besparing van ca 25 tot 30 kg papier oplevert

- daarmee een belangrijke bijdrage aan het verminderen van papierverbruik wordt geleverd

- de keuzevrijheid van inwoners niet wordt aangetast maar de meest milieuvriendelijke keuze

standaard wordt

- afval voorkomen de eerste stap is op de ladder van Lansink****

- ruim 20 Nederlandse gemeenten de ja/ja-sticker reeds hebben ingevoerd

Roept het college op:

- ook voor Heerlen de JA|JA-sticker in te voeren

- voor opkomende huis-aan-huisbladen, minimaal 30% journalistieke inhoud te verlangen zoals o.a.

in Rotterdam

- terugkoppeling te geven aan de raad in Q2 van 2023

en gaat over tot de orde van de dag,

E. Géron Partij voor de Dieren

* https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/begroting-mbp-2023.pdf

** https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/grondstoffenplan-2022-2026.pdf

*** https://edepot.wur.nl/111949

****Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, PvdA, GroenLinks, Jongerenpartij, Ouderen Partij Heerlen, CDA

Tegen

Forum voor Democratie, SP, Hart-Leers, Partij Hoensbroeks Belang, VVD, CDA