Motie Plusquin/Géron: Nieuwe Heerlense bedrijven zijn ener­gie­neu­traal


26 mei 2021

De gemeenteraad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 26 mei 2021;

Ex artikel 28 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Gehoord de beraadslaging over raadsvoorstel Regionale Energie Strategie, RES 1.0;

Constaterende dat:

 • Door vele maatschappelijke organisaties in een participatief proces de RES 1.0 voor Zuid-Limburg is samengesteld;
 • Er inspanning wordt gedaan om middels wind en zon hernieuwbare energie op te wekken;

Overwegende dat:

 • De Hoge Raad alle overheidslagen in Nederland oproept om beleidsmatig te verduurzamen;
 • De hoeveelheid fossiele energie drastisch moet worden teruggedrongen, daar deze één van de grootste veroorzakers van de klimaatcrisis is;
 • De inspanningen op het gebied van opwekken van groene energie gekoppeld is aan energiebesparing;
 • Alles en iedereen in Heerlen alle zeilen bij moet zetten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en in lijn te brengen met de klimaatdoelen;
 • Dit des te meer geldt voor bedrijven, daar deze veel energie verbruiken;
 • Het daarom wenselijk zou zijn als nieuw gevestigde bedrijven in Heerlen zelf energie zouden opwekken, zodanig dat zij energieneutraal zijn, en dat buiten de RES om.

Van mening zijnde dat:

 • De gemeente Heerlen met de gezamenlijke inspanningen in de RES het aan haar burgers verplicht is de nieuw groene opgewekte energie ten goede komt aan de huishoudens;

Verzoekt het college om:

 • Het energieneutraal maken van nieuwe bedrijven, gevestigd op Heerlense bedrijventerreinen, als beleid op te nemen;
 • Deze vestigingseis voor nieuwe bedrijven op te nemen in de Bouwverordening Heerlen 2015;
 • Over deze voortgang te rapporteren aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag,


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen