Motie Plusquin/Géron: Ener­gie­ar­moede? Iedereen kan meedoen bij de RES Zuid-Limburg!


26 mei 2021

De gemeenteraad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 26 mei 2021;

Ex artikel 28 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Gehoord de beraadslaging over raadsvoorstel Regionale Energie Strategie, RES;

Constaterende dat:

 • Er door vele maatschappelijke organisaties in een participatief proces de RES 1.0 voor Zuid-Limburg is samengesteld;
 • De rol van de gewone burger daarin veelal nog beperkt is geweest;
 • Burgers volgens het Klimaatakkoord voor tenminste 50% zouden moeten kunnen participeren in (en profiteren van) opwekking van duurzame energie op land en juist RES-projecten zich bij uitstek hiervoor lenen.

Overwegende dat:

 • Draagvlak onontbeerlijk is voor een duurzame energietransitie;
 • Lokaal eigendom een belangrijk middel is om draagvlak voor de energietransitie te versterken;
 • De RES juist bedoeld is om in samenwerking duurzame energie op te wekken;
 • Lokale overheden vrij zijn invulling te geven aan de landelijke ambitie van 50% eigenaarschap;
 • Onderzoek aantoont dat mensen met lage inkomens relatief meer betalen voor het klimaatbeleid en het minst hiervan profiteren met een toename van energiearmoede tot gevolg.

Van mening zijnde dat:

 • Het van een transparante overheid getuigt om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij keuzes die van invloed zijn op hun leefomgeving;
 • Ook niet-kapitaalkrachtige inwoners moeten kunnen delen in de opbrengsten.

Geven de volgende wensen en bedenkingen” ten behoeve van de uitwerking van de RES 1.0 in Heerlen/Parkstad mee om:

  • Met ontwikkelaars te zorgen voor minstens 50% lokale burgerparticipatie per project
  • Bij deze participatie te onderzoeken hoe ook niet-kapitaalkrachtige inwoners mee kunnen doen in zowel het proces als in de mogelijkheden om te delen in de opbrengsten;
  • Over de voortgang te rapporteren aan de raad.

  En gaat over tot de orde van de dag,

  Eliane Geron

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, CDA, Partij Hoensbroeks Belang

  Tegen

  GroenLinks, D66, Hart-Leers, VVD