Motie Plusquin Vuur­werk­vrije zone Heerlen


28 november 2018

De Gemeenteraad van Heerlen in vergadering bijeen op 28 november 2018;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2018;

Constaterende dat:

* Tijdens de jaarwisselingen grote verstoringen van de openbare orde plaatsvinden;

* Vuurwerk jaarlijks niet alleen voor veel slachtoffers zorgt onder mensen en dieren, maar ook leidt tot gezondheidsklachten bij mensen en tot verstoring en angst van zowel gedomesticeerde als in het wild levende dieren;

* Politie, brandweer, oogartsen, longartsen, patiëntenverenigingen en dierenbeschermers pleiten voor een verbod, en de Onderzoeksraad voor Veiligheid dit onderschrijft in haar rapport;

* Vuurwerk leidt tot veel fijnstof in de lucht en zware metalen in de bodem en het water;

* De landelijke overheid heeft besloten dat gemeenten vuurwerkvrije zones in kunnen stellen en recent ook dat gemeenten vuurwerk kunnen verbieden;

Overwegende dat:

* Er steeds minder maatschappelijk draagvlak is voor vuurwerk;

* De jaarwisseling de onveiligste nacht van het jaar is;

* De Onderzoeksraad voor Veiligheid burgemeesters aanbeveelt om van de jaarwisseling een veilig feest te maken en er zorg voor te dragen dat dit feest een meer georganiseerd karakter krijgt;

* De Onderzoeksraad voor Veiligheid aangeeft dat gemeenten inwoners kunnen stimuleren en ondersteunen bij het organiseren van activiteiten;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

* voor de jaarwisseling 2018-2019 vuurwerkvrije zones in te stellen rondom zorgcentra en dierenverblijven;

* een stappenplan te ontwikkelen om een vuurwerkvrij Heerlen te realiseren, waarbij de mogelijkheid van een centrale vuurwerkshow wordt onderzocht, het verkennen van behoefte aan alternatieve activiteiten in de wijken, en de Heerlenaren en de omliggende gemeenten hierbij te betrekken;

* een uitvoeringsplan uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 aan de Raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen