Motie Plusquin "Geen sjoe­mel­stroom meer"


7 november 2018

De raad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 7 en 8 november 2018;

Ad agendapunt 2 (vaststellen MBP, inclusief begroting 2019);

Gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

Constaterende dat:

-gemeenten sedert 2015 met het Rijk hebben afgesproken alleen nog volledig duurzaam in te kopen;

-onder volledig duurzaam inkopen ook de inkoop van volledig duurzame energie hoort;

-“sjoemelstroom”, oftewel het inkopen van GVO’s (garanties van oorsprong), geen bijdrage levert aan additionele groene stroom;-gemeente Heerlen nog steeds “sjoemelstroom”inkoopt;

Overwegende dat:

- De inkoop van "sjoemelstroom" geen bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering;

- De gemeente Heerlen een voorbeeldrol heeft voor haar inwoners;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders mitsdien:

- In aansluiting op de nadrukkelijke wens van de raad over te stappen naar een volledig duurzame energieleverancier;

- Zo spoedig mogelijk overleg te hebben met de inkooppartners om dit op korte termijn te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen