Motie stop steun aan MAA


9 november 2018

De raad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 7 en 8 november 2018;

Ad agendapunt 2 (vaststellen MBP, inclusief begroting 2019);

Gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Motie Stop steun aan Maastricht Aachen Airport


Constaterende dat:

-er door de uitbreiding van MAA meer vliegbewegingen zijn, ook over Heerlen

-deze uitbreiding leidt tot meer geluidsoverlast, CO2 uitstoot, meer fijnstof en ultrafijnstof

Overwegende dat:

-Inwoners en bedrijven in Heerlen weinig baat hebben bij een vliegveld in Beek, en Heerlen beter kan investeren in een duurzame infrastructuur (OV, fiets, wandelen, electrisch vervoer)

-Er sprake is van een cumulatieve stapeling is van gezondheidseffecten door andere vliegvelden in de nabijheid van onze gemeente

Van mening zijnde dat:

-De financiƫle situatie van de gemeente Heerlen vraagt om een nieuwe weging van prioriteiten

-De gezondheidsschade van de inwoners van Heerlen zwaarder moeten wegen dan de eventuele voordelen voor MAA

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders;

de financiƫle steun aan MAA op zo kort mogelijke termijn stop te zetten

En gaan over tot de orde van de dagStatus

Verworpen

Voor

Tegen