Motie Géron Stop steun aan MAA


7 november 2018

De raad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 7 en 8 november 2018;

Ad agendapunt 2 (vaststellen MBP, inclusief begroting 2019);

Gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Constaterende dat:

-er door de uitbreiding van MAA meer vliegbewegingen zijn, ook over Heerlen

-deze uitbreiding leidt tot meer geluidsoverlast, CO2 uitstoot, meer fijnstof en ultrafijnstof

Overwegende dat:

-Inwoners en bedrijven in Heerlen weinig baat hebben bij een vliegveld in Beek, en Heerlen beter kan investeren in een duurzame infrastructuur (OV, fiets, wandelen, electrisch vervoer)

-Er sprake is van een cumulatieve stapeling is van gezondheidseffecten door andere vliegvelden in de nabijheid van onze gemeente

Van mening zijnde dat:

-De financiële situatie van de gemeente Heerlen vraagt om een nieuwe weging van prioriteiten

-De gezondheidsschade van de inwoners van Heerlen zwaarder moeten wegen dan de eventuele voordelen voor MAA

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders;

de financiële steun aan MAA op zo kort mogelijke termijn stop te zetten

En gaat over tot de orde van de dag,

Eliane Géron

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

D66, SP, PvdA, Partij Hoensbroeks Belang, Hart-Leers, Ouderen Partij Heerlen, VVD, CDA