Motie Plusquin Riool­trappen


7 november 2018

De raad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 7 en 8 november 2018;

Ad agendapunt 2 (vaststellen MBP, inclusief begroting 2019);

Gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Constaterende dat:

-er vanwege klimaatverandering grotere periodes van droogte en hevige wateroverlast verwacht worden en de gemeente daarop dient in te spelen;

-uit onderzoek van stichting Reptielen, Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) blijkt dat, juist in periodes van wateroverlast,jaarlijks miljoenen kleine zoogdieren en amfibieën een wrede dood sterven in Nederlandse riolen;

Overwegende dat:

-alle in Nederland voorkomende amfibieën beschermd zijn, zodat eenieder voldoende zorg in acht dient te nemen voor in het wild levende dieren en planten;

-het daarom een taak van de gemeente is om op de eigen terreinen en in openbaar gebied maatregelen te nemen die voorkomen dat dieren in straatkolken terecht komen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders mitsdien:

-met RAVON, de lokale natuurorganisaties en de rioolbeheerder te inventariseren waar in Heerlen amfibieën verdrinken in straatkolken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen