Motie riool­trappen


9 november 2018

De raad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 7 en 8 november 2018;

Ad agendapunt 2 (vaststellen MBP, inclusief begroting 2019);

Gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Constaterende dat:

-er vanwege klimaatverandering grotere periodes van droogte en hevige wateroverlast verwacht worden en de gemeente daarop dient in te spelen;

-uit onderzoek van stichting Reptielen, Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) blijkt dat, juist in periodes van wateroverlast,jaarlijks miljoenen kleine zoogdieren en amfibieën een wrede dood sterven in Nederlandse riolen;

Overwegende dat:

-alle in Nederland voorkomende amfibieën beschermd zijn, zodat eenieder voldoende zorg in acht dient te nemen voor in het wild levende dieren en planten;

-het daarom een taak van de gemeente is om op de eigen terreinen en in openbaar gebied maatregelen te nemen die voorkomen dat dieren in straatkolken terecht komen;

Verzoekthet College van Burgemeester en Wethouders mitsdien:

-met RAVON, de lokale natuurorganisaties en de rioolbeheerder te inventariseren waar in Heerlen amfibieën verdrinken in straatkolken;

-te komen met een Plan van Aanpak om te voorkomen dat dieren in straatkolken terecht komen en waar dat onvermijdelijk is ontsnappingsmogelijkheden te bieden;-dit plan uiterlijk 1maart 2019 aan te bieden aan de Raad.


Status

Ingediend

Voor

Tegen