Motie Plusquin Onderzoek Regen­boog­ze­brapad


7 november 2018

De raad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 7 en 8 november 2018;

Ad agendapunt 2 (vaststellen MBP, inclusief begroting 2019);

Gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Constaterende dat:

- Regenboogzebrapaden ondersteunend zijn aan het beleid dat in Heerlen elke inwoner ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of seksuele gerichtheid welkom is, en(inter)nationaal worden gezien en ingezet om wederzijds respect van verschillende overtuigingen, achtergronden of seksuele gerichtheid te vergroten;

- Regenboogzebrapaden ook al in andere gemeentes worden ingezet en kunnen voldoen aan de wettelijke eisen;

Overwegende dat:

- dat met het realiseren van een Regenboogzebrapad een signaal wordt afgegeven om bewustwording en tolerantie voorLHBTI-ers te vergroten;

- gezien de verkeerstechnische consequenties een regenboogzebrapad dat voldoet aan de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekensde voorkeur heeft;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders mitsdien:

- te onderzoeken of er een of meerdere Regenboogzebrapaden gerealiseerd kunnen worden, waarvan bij in het Maankwartier;

- de resultaten van dit onderzoek uiterlijk 1 februari 2019 voor te leggen aan de Raad.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen